Socialinį modelį Seime supa chaosas
So­cia­li­nio mo­de­lio, ypač nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK), svars­ty­mas Sei­me pra­de­da pri­min­ti de­ši­nių­jų va­di­na­mo­sios nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos lai­kus, kai vis­kas bu­vo da­ro­ma pa­sku­bo­mis.

Par­la­men­tas te­bes­vars­to bir­že­lį Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą DK, ku­ria­me nė­ra Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­da­ry­tų pa­kei­ti­mų. Pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai pri­vers­ti vaikš­čio­ti pas at­ski­rus Sei­mo na­rius ir pra­šy­ti, kad šie re­gis­truo­tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų siū­ly­mus.

Su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja ne­pa­ten­kin­ti ir darb­da­viai – jie abe­jo­ja, ar par­la­men­ta­rai sėk­min­gai su­si­do­ros su už­duo­ti­mi, nes ten­ka dirb­ti su bent ke­tu­riais skir­tin­gais DK pro­jek­to va­rian­tais. Ma­ža to, Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je vis dar ne­su­si­tar­ta dėl de­šim­čių ko­dek­so straips­nių. Iki va­kar Sei­mo na­riai vien Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui jau bu­vo re­gis­tra­vę 32 pa­siū­ly­mus. Tuo me­tu tei­si­nin­kai už­si­me­na apie gal­būt pa­žeis­tus tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl so­cia­li­nės par­tne­rys­tės.

Ta­ria­si tik formaliai

Pro­fe­si­nėms są­jun­goms at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas dr. Ne­ri­jus Ka­si­liaus­kas LŽ pa­sa­ko­jo, kad jau ku­ris lai­kas dar­buo­to­jų at­sto­vai pri­vers­ti pra­šy­ti at­ski­rų Sei­mo na­rių, kad šie Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­tar­tas siū­lo­mo DK nuo­sta­tas re­gis­truo­tų kaip at­ski­rus įsta­ty­mo pro­jek­tus. „Ke­li Sei­mo na­riai su­ti­ko tai pa­da­ry­ti, tad Sei­mas tu­rės svars­ty­ti, ar tam pri­tar­ti. Vy­riau­sy­bė to ne­pa­da­rė, ma­tyt, dėl to, kad tai už­truk­tų, nes vi­są DK pro­jek­tą tek­tų re­gis­truo­ti iš nau­jo. Kai no­ri­ma vis­ką at­lik­ti kuo grei­čiau, su­ke­lia­mas chao­sas“, – taip si­tua­ci­ją api­bū­di­no ad­vo­ka­tas.

N. Ka­si­liaus­kas tvir­ti­no, jog pa­na­šaus at­ve­jo par­la­men­te ne­pri­si­me­na, juo­lab kad ir svars­to­mi DK pa­kei­ti­mai – kar­di­na­lūs. „Su­si­gau­dy­ti ir vis­ką at­rink­ti su­dė­tin­ga, o dėl to­kio chao­so ga­li­ma pri­vel­ti klai­dų. Vy­riau­sy­bė DK pro­jek­tą įre­gis­tra­vo bir­že­lį, Sei­mas pri­ėmė svars­ty­ti. Ta­čiau jei ne­at­siž­vel­gia­ma į Tri­ša­lę ta­ry­bą, ga­li­ma kel­ti klau­si­mą, ar Lie­tu­va ne­pa­žei­dė tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl so­cia­li­nės par­tne­rys­tės“, – svars­tė N. Ka­si­liaus­kas.

Be ki­ta ko, jis pri­dū­rė, kad for­ma­liai Vy­riau­sy­bė su so­cia­li­niais par­tne­riais kal­ba­si – vyks­ta vie­šie­ji klau­sy­mai, de­ry­bos Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. „Ta­čiau ky­la klau­si­mas, kam tos de­ry­bos – ar tik dėl akių, ar dėl var­ne­lės. Kad ir kaip bū­tų, Sei­mas svars­to tą do­ku­men­to va­rian­tą, ku­rį Vy­riau­sy­bė bu­vo par­en­gu­si prieš pa­tei­kiant jį Tri­ša­lei ta­ry­bai“, – kal­bė­jo tei­si­nin­kas.

Si­tua­ci­ja – be precedento

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) at­sto­vas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je Ge­di­mi­nas Rai­nys su­ti­ko, kad si­tua­ci­ja dėl nau­jo­jo DK svars­ty­mo iš­ties yra uni­ka­li. Jis pri­mi­nė, jog šiuo me­tu ga­li­me kal­bė­ti apie bent ke­tu­ris DK va­rian­tus: moks­li­nin­kų gru­pės pa­teik­tą Vy­riau­sy­bei, po de­ri­ni­mų su mi­nis­te­ri­jo­mis Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą Sei­mui, ap­ro­buo­tą Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ir ga­liau­siai – va­rian­tą su Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to ir ki­to­mis pa­sta­bo­mis.

„Vy­riau­sy­bė aki­vaiz­džiai de­mons­tra­vo no­rą sku­bin­ti pro­ce­sus ir tei­kė sa­vo va­rian­tą Sei­mui ne­lauk­da­ma so­cia­li­nių par­tne­rių nuo­mo­nės. Si­tua­ci­ja iš ti­krų­jų yra ne­stan­dar­ti­nė. Pir­mi­nis – moks­li­nin­kų DK va­rian­tas bu­vo pa­teik­tas Tri­ša­lei ta­ry­bai, bu­vo ve­da­mos de­ry­bos ir ga­liau­siai mes dar tu­ri­me sa­vo va­rian­tą, nors ja­me ne­daug ne­su­de­rin­tų da­ly­kų. Skai­čiuo­ju, kad tu­ri­me ke­tu­ris, o gal net pen­kis skir­tin­gus DK va­rian­tus“, – svars­tė G. Rai­nys. Tai­gi Sei­mo na­riams ne­be­lie­ka nie­ko ki­to, tik dirb­ti „pas­traips­niui“ ar­ba nag­ri­nė­ti at­ski­rus siū­lo­mo va­rian­to skirs­nius. „Aiš­ku, tai su­dė­tin­giau nei dirb­ti su vie­nu ga­lu­ti­niu va­rian­tu“, – pri­dū­rė LPK at­sto­vas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je.

Ki­ta ver­tus, esą ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti ir Vy­riau­sy­bės, ir mi­nis­te­ri­jų po­žiū­rio, ku­ris at­sis­pin­di Sei­mui pa­teik­ta­me DK pro­jek­te. „Ta­čiau aki­vaiz­du, kad kiek­vie­na­me va­rian­te at­spin­dė­ta vis ki­to­kia nuo­mo­nė. Si­tua­ci­ja nė­ra leng­va, ją va­din­čiau ne­tra­di­ci­ne“, – pri­pa­ži­no G. Rai­nys.

Jis Sei­mo na­riams siū­ly­tų kaip pa­grin­di­nį DK pro­jek­tą lai­ky­ti tą, dėl ku­rio su­ta­rė Tri­ša­lė ta­ry­ba, ta­čiau tai – jau pa­čių par­la­men­ta­rų rei­ka­las. „Pap­ras­čiau pa­grin­di­niu lai­ky­ti jį, kaip siū­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos“, – nu­ro­dė G. Rai­nys.

200 pus­la­pių pasiūlymų

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė LŽ aiš­ki­no, kad iš tie­sų svars­ty­ti DK nė­ra leng­va. Esą jau da­bar DK pro­jek­tui yra apie 200 pus­la­pių siū­ly­mų. „Mi­nis­te­ri­ja mums pa­tei­kė straips­nius, dėl ku­rių su­si­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Aiš­ki­no­mės, kaip bus su tos ta­ry­bos dar­bu. Bu­vo nu­spręs­ta, kad dar­bas ne­ga­li nu­ei­ti vel­tui, tad dėl vi­sų su­si­ta­ri­mų at­si­ra­do gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mai“, – nu­ro­dė K. Miš­ki­nie­nė.

Ta­čiau ga­lu­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl DK įsta­ty­mo pro­jek­to vis dar nė­ra. Pa­vyz­džiui, koa­li­ci­jos par­tne­riai yra su­da­rę dar­bo gru­pę, ku­ri esą nag­ri­nė­ja Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­tus su­si­ta­ri­mus ir pa­siū­ly­mus. „Vien pi­lie­čiai pa­siū­lė dau­gy­bę pa­sta­bų. Da­bar tu­ri­me par­en­gę to­kį va­rian­tą, ku­ria­me par­ody­ta, kiek ko­kiam straips­niui pa­teik­ta pa­sta­bų, tad ma­to­me bent jau bend­rą vaiz­dą“, – ko­men­ta­vo K. Miš­ki­nie­nė.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas svars­tant DK daug prob­le­mų ne­įž­vel­gia – esą nor­ma­lu, kad su­in­te­re­suo­tos gru­pės krei­pia­si į Sei­mo na­rius ir šie re­gis­truo­ja pa­siū­ly­mus.

Ly­di ne­su­sip­ra­ti­mai

Apie tai, kad DK pro­jek­tą pa­sta­ruo­ju me­tu ly­di ne­su­sip­ra­ti­mai, „Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė. An­tai vie­nam Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to sky­rių va­do­vau­jan­ti tei­si­nin­kė Jad­vy­ga And­riuš­ke­vi­čiū­tė DK pro­jek­tą iš pra­džių įver­ti­no kaip ne­prik­lau­so­ma eks­per­tė ir už tai ga­vo už­mo­kes­tį. Ta­čiau po ku­rio lai­ko ji to pa­ties dar­bo ėmė­si jau kaip vals­ty­bės tar­nau­to­ja ir par­la­men­tui pa­teik­tam pro­jek­tui pa­žė­rė šūs­nį pa­sta­bų. Toks val­di­nin­kės vi­ra­žas po­li­ti­kams su­kė­lė ne­ma­žai įta­ri­mų dėl in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mo. Nau­jo­jo DK pa­kei­ti­mus Sei­mui pa­tei­ku­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te skel­bia, kad ren­giant šio įsta­ty­mo pro­jek­tą gau­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų J. And­riuš­ke­vi­čiū­tės, dr. Vi­liaus Ma­čiu­lai­čio, prof. dr. Mar­co De Vo­so ir prof. Tamás Gyu­lavá­ri ver­ti­ni­mai bei iš­va­dos.

„Lie­tu­vos ži­nios“ dar spa­lio pa­bai­go­je krei­pė­si į pro­jek­to vyk­dy­to­ją – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tą ir pa­pra­šė pa­teik­ti duo­me­nis apie ne­prik­lau­so­moms eks­per­ti­zėms iš­leis­tas lė­šas, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­su­lauk­ta iki šiol. Tuo me­tu SADM, ren­gu­si mi­nė­tą raš­tą, dien­raš­čiui net ne­ga­lė­jo pa­teik­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų iš­va­dų.