Socialinės paramos lėšos – ne vien jai
Per­nai sa­vi­val­dy­bės ne­pa­nau­do­jo dau­giau kaip 62 proc. so­cia­li­nei par­amai nu­ma­ty­tų lė­šų. Ne­ma­žai me­ri­jų su­tau­py­tus pi­ni­gų sky­rė ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms ar­ba iš­lei­do pa­sko­loms grą­žin­ti, vie­šo­sioms erd­vėms ir inf­ras­truk­tū­rai tvar­ky­ti.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) ti­ki­na, esą sa­vi­val­dy­bės, skirs­ty­da­mos ne­pa­nau­do­tas lė­šas, vis la­biau pa­iso Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Ta­čiau so­cia­li­niai dar­buo­to­jai aiš­ki­na, kad ge­rų ten­den­ci­jų ma­ty­ti to­li gra­žu ne vi­sur.

Ple­čia pa­slau­gų spektrą

Jau ke­le­rius me­tus vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se tai­ko­mas vie­no­das pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos mo­de­lis – pa­šal­pų ir kom­pen­sa­ci­jų už būs­to šil­dy­mą, karš­tą ir ge­ria­mą­jį van­de­nį mo­kė­ji­mas yra sa­va­ran­kiš­ka me­ri­jų funk­ci­ja. SADM, api­bend­ri­nu­si sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tus 2016 me­tų duo­me­nis, pa­brė­žė, kad su­ma­žė­jus so­cia­li­nių pa­šal­pų ir kom­pen­sa­ci­jų po­rei­kiui per­nai jos ne­pa­nau­do­jo 140,8 mln. iš skir­tų 226,8 mln. eu­rų. Tai su­da­rė 62,1 proc. šiai par­amai nu­ma­ty­tų lė­šų.

Di­de­lė da­lis ne­iš­leis­tų pi­ni­gų (77,9 proc.) bu­vo pa­nau­do­ta so­cia­li­nėms pa­slau­goms teik­ti, trans­por­to leng­va­toms, so­cia­li­nėms įstai­goms iš­lai­ky­ti. Ta­čiau vi­sas li­ku­sias lė­šas ki­tai so­cia­li­nei par­amai fi­nan­suo­ti sky­rė tik 16 iš 60 sa­vi­val­dy­bių – Aly­taus, Bir­žų, Ig­na­li­nos, Klai­pė­dos, Kau­no, Kė­dai­nių, Kre­tin­gos, Pa­kruo­jo, Ro­kiš­kio, Ute­nos, Vil­niaus ra­jo­nų, taip pat Birš­to­no, Elek­trė­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­gė­gių, Kal­va­ri­jos me­ri­jos.

Algirdas Sysas: "Nuo kitų metų savivalda negalės laisvai disponuoti sutaupytomis lėšomis."

Ne pa­gal paskirtį

Dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių su­tau­py­tus pi­ni­gus daž­niau­siai lei­do kre­di­tams ir sko­loms pa­deng­ti, inf­ras­truk­tū­rai plė­to­ti, vie­šo­sioms erd­vėms bei ob­jek­tams tvar­ky­ti, švie­ti­mo prog­ra­moms vyk­dy­ti, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms iš­lai­ky­ti, me­di­ci­nos įran­gai įsi­gy­ti. To­kioms reik­mėms at­sei­kė­ta 16,5 proc. (23,3 mln. eu­rų) ne­pa­nau­do­tų lė­šų, o 5,6 proc. jų (7,8 mln. eu­rų) li­ko ne­pers­kirs­ty­ta.

Dau­giau­sia pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei par­amai skir­tų lė­šų per­nai ne­pa­nau­do­jo Šiau­lių ir Klai­pė­dos mies­tų, Ši­la­lės, Ak­me­nės, Šven­čio­nių, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nų bei Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės. „Da­lį so­cia­li­nei par­amai nu­ma­ty­tų pi­ni­gų kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės vis dar nu­krei­pia ne skau­džiau­sioms so­cia­li­nėms prob­le­moms spręs­ti, nors dėl su­nkių gy­ve­ni­mo są­ly­gų, ne­su­lau­kus adek­va­čios so­cia­li­nės pa­gal­bos ir to­liau mig­ruo­ja­ma į did­mies­čius“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio pa­ta­rė­jas Ro­mas La­zut­ka.

Per­nai kas mė­ne­sį so­cia­li­nės pa­šal­pos Lie­tu­vo­je bu­vo mo­ka­mos 88 tūkst. as­me­nų. Jų skai­čius, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, su­ma­žė­jo be­veik penk­ta­da­liu. 10 proc. su­ma­žė­jo ir gau­nan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jas už būs­to šil­dy­mą, ge­ria­mą­jį ir karš­tą van­de­nį. Šių pi­ni­gų per­nai kas mė­ne­sį su­lauk­da­vo apie 129,8 tūkst. gy­ven­to­jų.

Al­gir­das Sy­sas: „Nuo ki­tų me­tų sa­vi­val­da ne­ga­lės lais­vai dis­po­nuo­ti su­tau­py­to­mis lė­šo­mis.“

Ne­si­jau­čia nusikaltę

Sa­vi­val­dy­bės ne­lin­ku­sios su­tik­ti su kal­ti­ni­mais, kad so­cia­li­nės par­amos lė­šas nau­do­ja ne gy­ven­to­jų so­cia­li­niams po­rei­kiams ten­kin­ti.

Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mi­tro­fa­no­vas „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, jog sa­vi­val­dy­bė vi­sus li­ku­sius so­cia­li­nės par­amos pi­ni­gus per­nai iš­lei­do ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms. „Tie pi­ni­gai pra­ver­tė so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams kel­ti, se­ne­lių, vai­kų glo­bos na­mams, so­cia­li­niams cen­trams, ki­toms įstai­goms iš­lai­ky­ti. Už šias lė­šas bu­vo pert­var­ko­mi lif­tai, pri­tai­ko­ma ki­ta inf­ras­truk­tū­ra se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms ir ne­įga­lie­siems, vyk­do­ma Al­ko­ho­lio pre­ven­ci­jos prog­ra­ma“, – var­di­jo jis.

Anot me­ro, šie­met Ak­me­nė­je įkur­tas Šei­mos par­amos cen­tras iš da­lies bus fi­nan­suo­ja­mas bū­tent iš su­tau­py­tų lė­šų. Nu­ma­to­ma įsi­gy­ti še­šis au­to­mo­bi­lius, ku­riais so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, su­si­bū­rę į mo­bi­lią­sias bri­ga­das, pa­sieks glo­bo­ja­mas šei­mas.

V. Mi­tro­fa­no­vui lin­kęs pri­tar­ti ir Ši­la­lės ra­jo­no va­do­vas Jo­nas Gu­daus­kas. Pa­sak jo, su­tau­py­tus pi­ni­gus, ku­rie su­da­rė 74 proc. par­amos lė­šų, ši sa­vi­val­dy­bė pa­nau­do­jo ki­tiems so­cia­li­niams po­rei­kiams ten­kin­ti. „Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spren­džia, kam ir kiek lė­šų skir­ti, nes tai sa­vi­val­dy­bės, o ne vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gai“, – aiš­ki­no J. Gu­daus­kas.

Pa­si­gen­da dėmesio

Lie­tu­vos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Ra­sa Lai­co­nie­nė ne­slė­pė, kad gal tik treč­da­lis sa­vi­val­dy­bių ski­ria pa­pil­do­mų lė­šų dar­bui su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis or­ga­ni­zuo­ti. „Tai la­bai svar­bi funk­ci­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu dėl skau­džių at­ve­jų su­kė­lu­si ne­ma­žai dis­ku­si­jų. Ta­čiau kol kas ne­daug sa­vi­val­dy­bių yra ap­rū­pi­nu­sios so­cia­li­nius dar­buo­to­jus rei­kia­mo­mis dar­bo prie­mo­nė­mis“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

Pa­sak R. Lai­co­nie­nės, kai ku­rios me­ri­jos so­cia­li­niams dar­buo­to­jams nu­pir­ko ar­ba iš­nuo­mo­jo bū­ti­nas trans­por­to prie­mo­nes, kai ku­rios ap­rū­pi­no juos įvai­rio­mis ap­sau­gi­nė­mis, de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nė­mis. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės duo­me­ni­mis, tik 25 sa­vi­val­dy­bės iš 60 ski­ria pa­kan­ka­mai ma­te­ria­li­nių iš­tek­lių so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bui or­ga­ni­zuo­ti. Ki­tos lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad to­kios bū­ti­ny­bės nė­ra. „Kai kur so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gos su­dė­tin­gos – vie­šo­jo trans­por­to, ypač kai­muo­se, be­veik nė­ra. Bū­ti­nas tar­ny­bi­nis trans­por­tas“, – pa­žy­mė­jo ji. Lie­tu­vos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė pri­dū­rė, kad ne­ge­rai, kai se­niū­ni­jo­se dir­ban­tys so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ga­li nau­do­tis au­to­mo­bi­liais tik tuo­met, kai jais ne­va­ži­nė­ja ki­ti se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai.

SADM informacija

Ka­ti­no die­nos baigsis

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas pa­brė­žė, jog si­tua­ci­ja, kai me­ri­jos su­tau­py­tas so­cia­li­nės par­amos lė­šas nu­krei­pia ban­kų pa­sko­loms grą­žin­ti ar ki­toms nie­ko bend­ra su so­cia­li­ne sri­ti­mi ne­tu­rin­čioms reik­mėms, ne­pa­tei­si­na­ma. Ši pa­dė­tis ta­po la­bai pa­na­ši į tą, ku­ri bu­vo su­sik­los­čiu­si be­veik prieš de­šimt­me­tį.

„Vi­sa­da taip bu­vo – jei sa­vi­val­dy­bėms lei­di pa­čioms spręs­ti, kam ir ka­da teik­ti so­cia­li­nę par­amą, tuo­met su­tau­po­ma. Bet kai tik par­ei­ka­lau­ji grą­žin­ti lė­šas į biu­dže­tą, pi­ni­gų sa­vi­val­dai trūks­ta, nes par­ama da­li­ja­ma į kai­rę ir į de­ši­nę“, – kal­bė­jo A. Sy­sas.

Jo ma­ny­mu, bū­tų kur kas ge­riau, jei sa­vi­val­dy­bės ne­pa­nau­do­tas lė­šas skir­tų so­cia­li­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, ne­pa­mirš­da­mos ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, dėl ku­rių dar­bo ir su­tau­po pi­ni­gų. „Me­ri­jos ga­lė­tų da­lį su­kaup­tų pi­ni­gų skir­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, jų dar­bo są­ly­goms ge­rin­ti. Dar to­li gra­žu ne vi­sur so­cia­li­niai dar­buo­to­jai tu­ri trans­por­to prie­mo­nių nu­vyk­ti į glo­bo­ja­mas šei­mas. Pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis grei­tai baig­sis, nes nuo ki­tų me­tų sa­vi­val­da ne­ga­lės lais­vai dis­po­nuo­ti li­ku­sio­mis lė­šo­mis“, – dės­tė par­la­men­ta­ras.

A. Sy­sas mi­nė­jo, kad pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą ir nu­ma­tant lė­šas so­cia­li­nei par­amai bus at­siž­vel­gia­ma ne į teo­ri­nius skai­čia­vi­mus, kaip yra iki šiol, o į rea­lius par­amos po­rei­kius.