Socialinės paramos lėšos - į kairę ir į dešinę
Sa­vi­val­dy­bės gi­ria­si, kad šie­met, su­griež­ti­nus so­cia­li­nės par­amos sky­ri­mą ir per­da­vus šią funk­ci­ją į vie­tos val­di­nin­kų ran­kas, pa­vy­ko su­tau­py­ti ne vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Ta­čiau to­li gra­žu ne vi­sos me­ri­jos yra lin­ku­sios šiais pi­ni­gais deng­ti anks­tes­nes sko­las, skir­ti lė­šų so­cia­li­nių pa­slau­gų plė­trai. Kai ku­rioms daug svar­biau yra ap­si­rū­pin­ti nau­jais au­to­mo­bi­liais.

Dau­giau kaip 18 mln. li­tų sko­lų tu­rin­čią Tau­ra­gės ra­jo­no me­ri­ją ne­tru­kus pa­sieks aš­tuo­ni nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas Pra­nas Pe­tro­šius ne­slė­pė, kad 300 tūkst. li­tų šiam pir­ki­niui skir­ti iš šie­met su­tau­py­tų be­veik 2,5 mln. li­tų so­cia­li­nės par­amos lė­šų. Pen­kia­vie­tės ma­ši­nos, ap­rū­pin­tos kom­for­to įran­ga, esą ati­teks kai­miš­ko­sioms se­niū­ni­joms.

„Au­to­mo­bi­liais va­ži­nės so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ku­rie dir­ba su par­amos pra­šan­čio­mis šei­mo­mis, rū­pi­na­si vie­šai­siais dar­bais. Ma­ši­nos - uni­ver­sa­lo ti­po, kad bū­tų ga­li­ma vež­ti ne tik žmo­nes, bet ir įran­gą“, - ti­ki­no Tau­ra­gės me­ras.

Anot jo, li­ku­si su­tau­py­tų pi­ni­gų da­lis bus skir­ta ki­to­kioms so­cia­li­nės sri­ties prob­le­moms spręs­ti, kai­mų inf­ras­truk­tū­rai ge­rin­ti, kul­tū­ros įstai­goms. P. Pe­tro­šius ti­ki­no, kad klau­si­mus, kam at­sei­kė­ti pi­ni­gų, spren­dė pa­čios se­niū­ni­jos, at­siž­velg­da­mos į su­tau­py­tų lė­šų su­mas.

LŽ duo­me­ni­mis, apie tai, jog rei­kė­tų įsi­gy­ti nau­jų au­to­mo­bi­lių už su­tau­py­tus so­cia­li­nės par­amos pi­ni­gus, mąs­to ir Ši­la­lės bei kai ku­rių ki­tų ra­jo­nų va­do­vai. Jur­bar­ko ra­jo­no me­ri­ja jau nu­si­pir­ko kom­piu­te­rių, kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį. Kel­mės ra­jo­ne to­kio­mis lė­šo­mis tvar­ko­mi kai­mų žvyr­ke­liai. Lap­kri­tį vien Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je bu­vo su­tvar­ky­ti aš­tuo­ni ki­lo­me­trai žvyr­ke­lių - pa­da­ry­tos nuo­va­žos, su­dė­tos van­dens pra­lai­dos.

Spren­džia patys

Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė šie­met ti­ki­si su­tau­py­ti apie 0,7 mln. li­tų. Kaip tvir­ti­no me­ri­jos So­cia­li­nės par­amos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čie­nė, to­kiai ne­di­de­lei sa­vi­val­dy­bei tai ga­na ne­men­ka su­ma. „Su­tar­ta, kad pi­ni­gai, ne­iš­mo­kė­ti kaip pa­šal­pos, dau­giau­sia bus pa­nau­do­ti ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms. Šio­mis lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­mos so­cia­li­nės pa­slau­gos, taip pat re­mia­mi įvai­rūs so­cia­li­niai pro­jek­tai, ge­ri­na­ma so­cia­li­nių, kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gų inf­ras­truk­tū­ra“, - var­di­jo ji.

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Klei­va LŽ aiš­ki­no kol kas ne­ži­nan­tis, kiek pa­vyks su­tau­py­ti pi­ni­gų, bet su­ma ti­krai su­da­rys ne vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Jo ti­ki­ni­mu, lė­šos bus pa­nau­do­tos įvai­riai - ne­ma­ža jų da­lis ati­teks so­cia­li­nėms reik­mėms ir sa­vi­val­dy­bės sko­loms deng­ti. „Jau anks­čiau, ma­ty­da­mi, kad bus su­tau­py­ta, tru­pu­tį dau­giau pi­ni­gų bū­ti­niau­sioms reik­mėms sky­rė­me se­niū­ni­joms. Dėl jų pa­nau­do­ji­mo ta­rė­mės su se­niū­nais, bend­ruo­me­nių va­do­vais, se­niū­nai­čiais. Ta­ry­ba tik pa­tvir­tin­da­vo jų siū­ly­mus“, - sa­kė me­ras.

Są­ži­nės reikalas

V. Klei­va įsi­ti­ki­nęs, kad su­tau­py­ti so­cia­li­nės par­amos pi­ni­gai - tai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, ku­rias vie­tos ta­ry­ba ga­li nu­kreip­ti bet ko­kioms reik­mėms. Mat nuo šių me­tų so­cia­li­nės par­amos skirs­ty­mas jau yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bių funk­ci­ja, fi­nan­suo­ja­ma iš jų biu­dže­to.

Ta­čiau Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas, Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės me­ras Vir­gi­ni­jus Koms­kis ma­no, kad vis dėl­to me­ri­jos ir jų va­do­vai tu­rė­tų rim­tai pa­gal­vo­ti, kur tuos pi­ni­gus pa­nau­do­ti, ir ne­svar­bu, jog tai - kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las. „Mes taip pat su­tau­py­si­me pi­ni­gė­lių, bet vi­si jie ati­teks sko­loms ma­žin­ti ir so­cia­li­nei sri­čiai - įstai­goms iš­lai­ky­ti, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, so­cia­li­nėms pa­slau­goms plė­to­ti, „sky­lėms“ lo­py­ti, nes biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šų vis­kam ne­už­te­ko“, - kal­bė­jo V. Koms­kis. Jis abe­jo­jo, ar ki­tos sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na ir gy­vens per­tek­liu­je, juo­lab kad dau­ge­liui ma­žės fi­nan­sa­vi­mas.

Prob­le­mos neįžvelgia

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to Pi­ni­gi­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Svet­la­na Kul­pi­na LŽ tei­gė, jog so­cia­li­nei par­amai ne­pa­nau­do­tų lė­šų sa­vi­val­dy­bės ne­pri­va­lo grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą, tad ga­li jas skir­ti vie­šie­siems po­rei­kiams ten­kin­ti.

Tie­sa, dar me­tų pra­džio­je ir lie­pą so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė krei­pė­si į me­rus, re­ko­men­duo­da­ma už­ti­krin­ti pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams tei­ki­mą. Mi­nis­trė ra­gi­no ne­iš­mo­kė­tas lė­šas skir­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­čiai ir taip ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, ak­ty­vin­ti so­cia­li­nę par­amą gau­nan­čių gy­ven­to­jų in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką, teik­ti pir­me­ny­bę so­cia­li­nių pa­slau­gų ko­ky­bei di­din­ti ir jas tei­kian­čių as­me­nų dar­bo są­ly­goms ge­rin­ti.

„Sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ana­li­zė at­sklei­dė, kad dau­gu­ma jų, pers­kirs­ty­da­mos ne­pa­nau­do­tas lė­šas pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei par­amai teik­ti, pa­nau­do­jo tuos pi­ni­gus ar­ba nu­ma­to pa­nau­do­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­čiai“, - aiš­ki­no S. Kul­pi­na.