Socialinės apsaugos ir darbo viceministrais paskirti E.Radišauskienė ir E.Bingelis
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis pa­sky­rė du vi­ce­mi­nis­trus. Nuo penk­ta­die­nio vi­ce­mi­nis­trės par­ei­gas ei­ti pra­de­da il­ga­me­tė mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­ja Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė, nuo an­tra­die­nio – bu­vęs Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos va­do­vas Eit­vy­das Bin­ge­lis.

Kaip pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja, E. Ra­di­šaus­kie­nė ku­ruos dar­bo san­ty­kių, užim­tu­mo, dar­bų sau­gos, taip pat so­cia­li­nio drau­di­mo ir pen­si­jų sri­tis. Ji So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba dau­giau kaip 13 me­tų.

E.Ra­di­šaus­kie­nė bu­vo nau­jo­jo Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio kū­ri­mo ir įtvir­ti­no pro­jek­to va­do­vė. Pa­grin­di­nis jos tiks­las pra­dė­jus ei­ti vi­ce­mi­nis­trės par­ei­gas – už­ti­krin­ti so­cia­liai tei­sin­gą dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mą ir žmo­nių po­rei­kius bei vals­ty­bės ga­li­my­bes ati­tin­kan­čias so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

So­cia­li­nės ap­rėp­ties, bend­ruo­me­nių plė­tros bei Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės par­amos klau­si­mus ku­ruo­sian­tis E.Bin­ge­lis yra ak­ty­vus sa­va­no­ris ir sa­va­no­rys­tės pro­jek­tų ku­ra­to­rius.

At­vy­kęs stu­di­juo­ti į Vil­nių jis ta­po Vil­niaus jau­nų­jų mal­tie­čių sa­va­no­rių va­do­vu, dar vė­liau – na­cio­na­li­niu jau­nų­jų mal­tie­čių va­do­vu, o nuo 2012 me­tų ėjo Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus par­ei­gas. Nuo 2015 me­tų E.Bin­ge­lis yra Na­cio­na­li­nio skur­do tink­lo or­ga­ni­za­ci­jų val­dy­bos na­rys.

Vie­nas pa­grin­di­nių nau­jo­jo vi­ce­mi­nis­tro sie­kių – so­cia­li­nės at­skir­ties ir skur­do ma­ži­ni­mas su­tel­kiant kaip įma­no­ma dau­giau už tai tie­sio­giai ir ne­tie­sio­giai at­sa­kin­gų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų ir bend­ruo­me­nių.