Socialinė parama – priedanga išlaidauti
Ne­pa­nau­do­tos so­cia­li­nės par­amos lė­šos ša­lies sa­vi­val­dy­bėms ta­po auk­so gys­la, lei­džian­čia me­ri­joms ne tik kaup­ti pi­ni­gus, bet ir nau­do­ti juos ma­žai ką bend­ra su to­kia par­ama tu­rin­čioms reik­mėms: ban­kų pa­sko­loms pa­deng­ti, ša­li­gat­viams at­nau­jin­ti ar nau­jiems au­to­mo­bi­liams įsi­gy­ti.

Kol kas me­ri­jų ape­ti­tas to­kiems pir­ki­niams – be­ri­bis. Pra­ėju­siais me­tais, kai sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nei par­amai ne­pa­nau­do­jo 126 mln. eu­rų, vi­sas ne­iš­leis­tas lė­šas ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms pa­skirs­tė tik de­vy­nios me­ri­jos – Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių mies­tų, Birš­to­no, Elek­trė­nų, Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bių, Kau­no, Kre­tin­gos, Bir­žų, Ro­kiš­kio ra­jo­nų. Li­ku­sios da­lį pi­ni­gų at­sei­kė­jo ki­tiems da­ly­kams.

Ta­čiau ga­li bū­ti, kad to­kiam lais­vam so­cia­li­nei par­amai skir­tų lė­šų nau­do­ji­mui at­ei­na ga­las.

Pla­tus pa­nau­do­ji­mo spektras

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, per­nai ša­lies sa­vi­val­dy­bės ne­iš­lei­do 55 proc. skurs­tan­čių žmo­nių so­cia­li­nei par­amai nu­ma­ty­tų lė­šų – maž­daug 126 mln. eu­rų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad šie­met bus su­tau­py­ta dar dau­giau – iki 59,5 pro­cen­to.

Be­ne di­džiau­sią su­mą pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka su­kau­pė sos­ti­nė – 13,2 mln. eu­rų. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, dar prieš tvir­ti­nant mies­to biu­dže­tą 11 mln. eu­rų iš tų pi­ni­gų bu­vo pa­im­ta ki­toms sa­vi­val­dy­bės reik­mėms, to­dėl rea­liai su­tau­py­ta kiek ma­žiau. Ta­čiau vi­sos li­ku­sios lė­šos pa­nau­do­tos so­cia­li­niams da­ly­kams. Pa­na­ši si­tua­ci­ja ir šie­met – su­tau­py­ti 1,5 mln. eu­rų taip pat pa­skirs­ty­ti ki­tiems so­cia­li­niams po­rei­kiams.

Mi­li­jo­ni­nės su­mos ne­iš­da­ly­tų so­cia­li­nės par­amos lė­šų per­nai li­ko be­veik vi­soms ša­lies sa­vi­val­dy­bėms. Klai­pė­dai pa­vy­ko su­tau­py­ti 4,46 mln. eu­rų, Kre­tin­gos ra­jo­nui – 1,56 mln. eu­rų, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nui – 2,44 mln. eu­rų, Ši­la­lės ra­jo­nui – 1,99 mln. eu­rų.

3,94 mln. eu­rų so­cia­li­nei par­amai ne­pa­nau­do­ju­sio Ak­me­nės ra­jo­no vi­ce­me­ras Apo­li­na­ras Ni­cius aiš­ki­no, jog taip at­si­ti­ko dėl to, kad pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai su­ma­žė­jo žmo­nių, ga­lin­čių pre­ten­duo­ti į to­kią pa­gal­bą. Daug ra­jo­no gy­ven­to­jų emig­ra­vo į už­sie­nį, ki­ti „iš­lin­do“ iš dar­bo še­šė­lio, be to, kur kas griež­čiau ver­ti­na­mi vi­si pre­ten­den­tai so­cia­li­nei par­amai gau­ti. „Ko­mi­si­jos, ku­rias su­da­ro ne tik sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai, bet ir bend­ruo­me­nių at­sto­vai, dva­si­nin­kai, la­bai ati­džiai ver­ti­na, kas iš tie­sų gy­ve­na var­ga­nai, o kas tik ap­si­me­ta“, – tei­gė vi­ce­me­ras.

To­dėl, anot jo, ne­iš­mo­kė­jus vi­sų nu­ma­ty­tų lė­šų kaip pa­šal­pas ir kom­pen­sa­ci­jas, li­ko pi­ni­gų ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms – iš­im­ties tvar­ka dau­giau moks­lei­vių skir­ti ne­mo­ka­mi mo­kyk­li­niai reik­me­nys, įreng­tos nuo­va­žos prie gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­įga­lie­siems.

Ra­sei­nių ra­jo­no me­ras Al­gir­das Gri­cius taip pat ti­ki­no, kad di­džio­ji da­lis iš so­cia­li­nei par­amai ne­pa­nau­do­tų 2,68 mln. eu­rų ati­te­ko ki­tiems so­cia­li­niams da­ly­kams. Dau­giau­sia pi­ni­gų, pa­sak jo, at­sei­kė­ta iki­mo­kyk­li­nėms gru­pėms dar­že­liuo­se įkur­ti, nau­jiems eta­tams so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre įsteig­ti ir fi­nan­suo­ti. Ta­čiau me­ras ne­slė­pė, jog da­lis lė­šų nu­ke­lia­vo sko­loms grą­žin­ti.

Tai, kad ne­ma­žai ne­pa­nau­do­tų pi­ni­gų bu­vo skir­ta ki­toms so­cia­li­nės sri­ties iš­lai­doms, „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no ir Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Gra­ži­na Rai­nie­nė. Ši sa­vi­val­dy­bė per­nai su­kau­pė 2,28 mln. eu­rų.

Šiek tiek at­vi­riau apie su­tau­py­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą yra pra­si­ta­rę Uk­mer­gės ra­jo­no me­ri­jos at­sto­vai. Šia­me ra­jo­ne 654 tūkst. eu­rų iš 1,48 mln. bu­vo skir­ti vi­siš­kai ki­toms sri­tims fi­nan­suo­ti – pir­čiai įreng­ti, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų ir se­niū­ni­jų pa­sta­tams iš­lai­ky­ti bei re­mon­tuo­ti, mies­to ap­lin­kai pri­žiū­rė­ti, nuo­sto­liams, su­si­da­riu­siems dėl bū­ti­nų ke­lei­vi­nio trans­por­to pa­slau­gų tei­ki­mo vi­suo­me­nei, kom­pen­suo­ti.

Pa­dė­tis netenkina

Nors me­ri­jos kal­ba, kad daug so­cia­li­nės par­amos lė­šų lie­ka ne­pa­nau­do­tos dėl to, jog ma­žė­ja vargs­tan­čių­jų, rea­ly­bė ga­li bū­ti ki­to­kia – spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų, ga­lin­čių pre­ten­duo­ti į to­kią pa­gal­bą. Mat spren­džiant, ar skir­ti par­amą, va­do­vau­ja­ma­si gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, o jos ly­gi­na­mos su vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džiu, ku­ris sie­kia 102 eu­rus ir ne­si­kei­čia nuo 2008 me­tų.

Vytautas Kamblevičius: „Tokia situacija yra nenormali." /Romo Jurgaičio nuotrauka

„To­kia si­tua­ci­ja ne­nor­ma­li. Vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dį bū­ti­na di­din­ti. Tam yra vi­sos ga­li­my­bės, jo­kių pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių iš­tek­lių ne­rei­kia“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

Anot jo, net ir pa­di­di­nus vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dį 25 eu­rais, bū­tų iš­leis­ta tik da­lis sa­vi­val­dy­bių su­tau­po­mų so­cia­li­nės par­amos lė­šų – apie 80 tūkst. eu­rų. Joms dar lik­tų 46 mln. eu­rų.

„Svar­biau­sia, kad pi­ni­gai bū­tų pa­nau­do­ti tam, kam ir nu­ma­ty­ti – so­cia­li­nei par­amai, o ne nau­jiems au­to­mo­bi­liams pirk­ti ar ki­toms nie­ko bend­ra su so­cia­li­nė­mis reik­mė­mis ne­tu­rin­čioms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti“, – aiš­ki­no V. Kamb­le­vi­čius.

Kad so­cia­li­nei par­amai skir­tos lė­šos lei­džia­mos ne so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti, ne la­biau­siai pa­žei­džia­moms gru­pėms pa­dė­ti, o sto­gų dan­gai pirk­ti ar ša­li­gat­viams ties­ti, ne­ten­ki­na ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės. Ji tei­kia Sei­mui įsta­ty­mų pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias, kad su­tau­py­ti so­cia­li­nės par­amos pi­ni­gai pir­miau­sia bū­tų nau­do­ja­mi at­skir­čiai ir skur­dui ma­žin­ti, gy­vy­biš­kai bū­ti­noms so­cia­li­nėms pa­slau­goms plės­ti.

Ne­si­jau­čia nusikaltę

Ta­čiau me­ri­jų at­sto­vai ne­lin­kę su­tik­ti, kad so­cia­li­nei par­amai skir­tos lė­šos nu­ke­liau­ja į tas sri­tis, ku­rios ne­tu­ri nie­ko bend­ra su vargs­tan­čių­jų po­rei­kių ten­ki­ni­mu. Be to, Ma­ri­jam­po­lės me­ri­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rės G. Rai­nie­nės tei­gi­mu, jos nu­ma­to­mos sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se, tai­gi tai nė­ra vals­ty­bės de­le­guo­ta funk­ci­ja. To­dėl me­ri­jos tu­ri tei­sę sa­vo pi­ni­gus leis­ti lais­viau nei ta­da, kai par­amos lė­šas skir­da­vo vals­ty­bė ir griež­tai kon­tro­liuo­da­vo, kaip jos nau­do­ja­mos. Da­bar di­des­nės ga­li­my­bės pa­lik­tos pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms.

„Jei­gu už su­tau­py­tus pi­ni­gus nu­tie­sė­me nau­jus ša­li­gat­vius ar su­tvar­kė­me se­nus, jais nau­do­sis ir so­cia­liai rem­ti­ni gy­ven­to­jai. To­kiais ša­li­gat­viais bus ne tik sau­giau vaikš­čio­ti, bet ir pa­to­giau ju­dė­ti žmo­nėms ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liais ar­ba ma­moms stum­ti vai­kų ve­ži­mė­lius“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no Ak­me­nės ra­jo­no vi­ce­me­ras A. Ni­cius.