Socialinė parama mokinio reikmenims tikrai atitenka vaikui
Vals­ty­bė kas­met ski­ria so­cia­li­nę par­amą jos rei­ka­lin­giems mo­ki­niams – vien­kar­ti­nę iš­mo­ką mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti ir ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą vi­sus moks­lo me­tus. Kad aso­cia­lūs tė­vai ne­pa­nau­do­tų vai­kams skir­tų lė­šų sa­vo „po­mė­giams“ ten­kin­ti, par­ama so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kams ne­ski­ria­ma pi­ni­gais. 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad nuo šių me­tų vien­kar­ti­nė so­cia­li­nė par­ama mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti pa­di­din­ta nuo 45,6 eu­rų iki 57 eu­rų. Šiais moks­lo me­tais par­amą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti gaus apie 62 tūkst. mo­ki­nių.

Vai­kui, gy­ve­nan­čiam so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je, mo­ki­nio reik­me­nų rin­ki­niai su­da­ro­mi kiek­vie­nam pa­gal jo in­di­vi­dua­lius po­rei­kius, at­siž­vel­giant į mo­ki­nių skai­čių šei­mo­je ir jų jau tu­ri­mus reik­me­nis. „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­ne­ti­nio portalo lzi­nios.lt žur­na­lis­tės kal­bin­ti sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai tei­gia, kad nė vie­nas so­cia­li­nė­je ri­zi­ko­je gy­ve­nan­čio mo­ki­nio par­amai skir­tas cen­tas ne­ati­ten­ka jo tė­vams, nes bū­ti­niau­sias mo­kyk­li­nes prie­mo­nes ir dra­bu­žius vai­kams nu­per­ka šei­mas glo­bo­jan­tys so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.

„So­cia­li­nis dar­buo­to­jas kar­tu su tė­vais nu­spren­džia, ko­kių mo­kyk­li­nių prie­mo­nių vai­kui rei­kės. Tu­ri­me ir trans­por­tą, ku­riuo so­cia­li­nis dar­buo­to­jas nu­si­ve­ža vai­ką į par­duo­tu­vę ap­si­pirk­ti. Dra­bu­žių pirk­ti daž­niau­siai va­žiuo­ja į tur­gų. Bet pir­miau­sia svar­bu, kad bū­tų pa­ten­kin­ti vai­ko po­rei­kiai mo­kyk­lai – tad per­ka­mos mo­kyk­li­nės prie­mo­nės, o vė­liau, jei lie­ka pi­ni­gė­lių, nu­per­ka­ma ir dra­bu­žių. Ti­krai sten­gia­mės, kad vai­kams nie­ko ne­trūk­tų ir jie ne­jaus­tų jo­kios at­skir­ties mo­kyk­lo­je“, – sa­kė Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės par­amos ir svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja Ra­mu­tė Oža­lins­kie­nė.

Anot R. Oža­lins­kie­nės, 57 eu­rai ti­krai nė­ra di­de­li pi­ni­gai, to­dėl daž­nai šei­moms rei­kia pa­dė­ti pa­pil­do­mai.

„Sten­gia­mės iš­si­vers­ti su ta su­ma. Šei­mai pri­skir­tas so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir vai­ko mo­kyk­lo­je dir­ban­tis so­cia­li­nis dar­buo­to­jas nuo­lat ste­bi, ar jam vis­ko už­ten­ka. Nes at­ro­do, kad rug­sė­jį vis­ką su­per­ki, bet spa­lį at­si­ran­da ki­tų vai­ko po­rei­kių. To­dėl jei rei­kia pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, ski­ria­me pa­pil­do­mų lė­šų pa­gal vien­kar­ti­nės pa­šal­pos sky­ri­mo tvar­ką. Taip pat nuo­lat dra­bu­žiais, daik­tais prie par­amos pri­si­de­da vie­ti­niai žmo­nės, įvai­rios lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos“ , – pa­sa­ko­jo R. Oža­lins­kie­nė.

Trūks­ta so­cia­li­nių darbuotojų

Pa­sva­lio ra­jo­ne gy­ve­na 220 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, ku­rio­se – net 565 so­cia­li­nę ri­zi­ką iš­gy­ve­nan­tys vai­kai. R. Oža­lins­kie­nės tei­gi­mu, ra­jo­ne yra dar ir „nep­ra­si­gė­ru­sių kraš­tų“, kur šei­mos dar ge­ba pri­žiū­rė­ti sa­ve, pa­čios tvar­ky­tis fi­nan­sus, tad ten už­ten­ka tik pu­sę eta­to dir­ban­čio so­cia­li­nio dar­buo­to­jo. Ta­čiau ki­to­se se­niū­ni­jo­se so­cia­li­nių dar­buo­to­jų trūks­ta.

„Tu­ri­me 12 so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, bet jų ne­už­ten­ka, nes pas mus ti­krai yra la­bai daug so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Yra to­kių se­niū­ni­jų, kur gy­ve­na tik ke­lios so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, ku­rio­mis dar ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti ir jas už­ten­ka tik ste­bė­ti, bet ir yra to­kių šei­mų, ku­rioms rei­kia nuo­la­ti­nės kon­tro­lės, pa­sto­vios prie­žiū­ros, ten­ka in­ten­sy­viai dirb­ti su jo­mis. Ne­se­niai pra­šė­me fi­nan­sa­vi­mo, kad ga­lė­tu­me įdar­bin­ti dau­giau so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, la­bai ti­ki­mės, kad fi­nan­sa­vi­mą gau­si­me“, – pa­sa­ko­jo R. Oža­lins­kie­nė.

Teik­ti pra­šy­mus so­cia­li­nei par­amai gau­ti ga­li­ma nuo lie­pos 1 die­nos. Pa­sak R. Oža­lins­kie­nės, ra­jo­ne so­cia­li­niai dar­buo­to­jai jau bir­že­lio pa­bai­go­je so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mas in­for­muo­ja ir ruo­šia, kad tė­vai kreip­tų­si par­amos į sa­vi­val­dy­bę lai­ku.

„Bir­že­lio mė­ne­sį so­cia­li­niams dar­buo­to­jams pri­me­na­me, kad pra­šy­mų pri­ėmi­mas pra­si­de­da nuo lie­pos 1 die­nos ir kad tuo me­tu so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms rei­kia skir­ti dau­giau dė­me­sio, mo­ty­vuo­ti jas, kad kuo grei­čiau kreip­tų­si į sa­vi­val­dy­bę ir su­sit­var­ky­tų vi­sus do­ku­men­tus. Šie­met jau prieš rug­sė­jo 1-ąją be­veik vi­sos so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ga­vo so­cia­li­nę par­amą mo­ki­niams“, – tei­gė R. Oža­lins­kie­nė.

Kon­tro­liuo­ja vi­sas pašalpas

Pa­sak Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­jo Al­vi­do Ši­me­lio­nio, už­ti­krin­ti, kad so­cia­li­nė­je ri­zi­ko­je gy­ve­nan­tis vai­kas bū­tų ap­rū­pin­tas prie­mo­nė­mis mo­kyk­lai, ti­krai nė­ra su­nki už­duo­tis. Daug di­des­nis iš­šū­kis yra pri­žiū­rė­ti ri­zi­kos šei­mas, kad jos ki­tas gau­na­mas so­cia­li­nes pa­šal­pas nau­do­tų ne sa­vo ža­lin­giems įpro­čiams ten­kin­ti, bet grą­žin­tų sko­las ir tu­rė­tų ką pa­val­gy­ti.

„Pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims yra ne­di­de­lė ir vien­kar­ti­nė su­ma. Tos šei­mos gau­na ir ki­tas pa­šal­pas, di­des­nes su­mas, tad rei­kia vi­sus me­tus stip­riai kon­tro­liuo­ti jų fi­nan­sus, daž­nai jas ap­ri­bo­ti, nes ten­ka pa­deng­ti jų sko­las už van­de­nį, elek­trą, net gi – už būs­tą, daž­nai jie bū­na grei­tų­jų kre­di­tų pri­siė­mę, te­le­fo­nų pri­si­pir­kę. Ta­da rei­kia gel­bė­ti tuos žmo­nes, kad ne­įk­limp­tų į dar di­des­nes sko­las. Aiš­ku, iš pra­džių šei­mos kra­to­si glo­bos, pyks­ta, bet grei­tai pri­pran­ta. Ir kol šei­ma ne­pa­si­tai­so, ne­iš­moks­ta tin­ka­mai tvar­ky­tis, tol mes ją kon­tro­liuo­ja­me“, – pa­sa­ko­jo A. Ši­me­lio­nis.

Jis taip pat pri­dū­rė, kad so­cia­li­nis dar­buo­to­jas kas mė­ne­sį pla­nuo­ja ri­zi­kos gru­pei pri­skir­tos šei­mos fi­nan­sus, tai la­bai pa­de­da ar­tė­jant rug­sė­jui. Ka­dan­gi anot A. Ši­me­lio­nio, so­cia­li­nė par­ama mo­ki­niui yra ne­di­de­lė su­ma, to­dėl šei­mos moks­lo me­tams tu­ri ruo­štis jau iš anks­to ir pla­nuo­ti bū­si­mas iš­lai­das vai­ko mo­kyk­li­nėms reik­mėms įsi­gy­ti.

„So­cia­li­nes ri­zi­kos šei­moms pa­pil­do­mai nuo­lat pa­de­da­me. Tu­ri­me ne­ma­žai rė­mė­jų, lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jų. Tų 57 eu­rų ti­krai ne­už­ten­ka, to­dėl so­cia­li­niai dar­buo­to­jai dar prieš moks­lo me­tus pra­de­da pla­nuo­ti pri­žiū­ri­mos šei­mos fi­nan­sus, iš nuo­la­ti­nių so­cia­li­nių pa­šal­pų pri­tau­po vai­kų reik­mėms. So­cia­li­nis dar­buo­to­jas vi­sas šei­mos iš­lai­das de­ta­liai su­pla­nuo­ja kiek­vie­nam mė­ne­siui, pa­skirs­to su­mas kiek­vie­nai sa­vai­tei ir tik jis vie­nas dis­po­nuo­ja tais šei­mos gau­na­mais pi­ni­gais, tik kar­tais duo­da šei­mai šiek tiek gry­nų­jų, pa­vyz­džiui au­to­bu­so bi­lie­tams, kad žmo­nės mo­ky­tų­si tin­ka­mai nau­do­ti pi­ni­gus“, – pa­sa­ko­jo A. Ši­me­lio­nis.

Ši­lu­tės ra­jo­ne yra 252 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, ku­rio­se gy­ve­na 507 vai­kai. Šias šei­mas pri­žiū­ri 18 so­cia­li­nių dar­buo­to­jų. A. Ši­me­lio­no tei­gi­mu, tik treč­da­lio šei­mų, ku­rios ti­krai tu­ri di­de­lį so­cia­li­nių įgū­džių trū­ku­mą ir vi­sai ne­mo­ka val­dy­ti sa­vo fi­nan­sų, so­cia­li­nes pa­šal­pas tvar­ko so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.

***

SADM duo­me­ni­mis mo­ki­niai tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ir į par­amą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 1,5 VRP dy­džio (153 Eur).

Pa­ti­kri­nus šei­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas mo­ki­niams ga­li bū­ti ski­ria­mas iš­skir­ti­nais at­ve­jais (li­gos, ne­lai­mės at­ve­ju, mo­ki­niui iš gau­sios šei­mos ir pan.) ir su di­des­nė­mis pa­ja­mo­mis.

Dėl par­amos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ją ga­li­ma kreip­tis iki spa­lio 5 die­nos. Dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo ga­li­ma kreip­tis per vi­sus moks­lo me­tus, pa­blo­gė­jus šei­mos fi­nan­si­nei si­tua­ci­jai.

Pla­nuo­ja­ma, kad šiais nau­jais moks­lo me­tais ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­je gaus apie 68 tūkst. mo­ki­nių, par­amą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti – apie 62 tūkst. mo­ki­nių. Pra­ėju­siais me­tais ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ga­vo 75,8 tūkst. mo­ki­nių, par­amą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti – 67,6 tūkst. mo­ki­nių.