Socialinė akcija įžiebė aistras
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai (LGKT) aps­kųs­ta jos pa­čios ini­ci­juo­ta so­cia­li­nė kam­pa­ni­ja „Vy­rai už mo­te­ris“, ku­rio­je šuns­nu­kiais, kiau­lė­mis ir asi­lais pa­vaiz­duo­ti vy­rai ra­gi­na­mi ne­smur­tau­ti prieš mo­te­ris. Skun­do au­to­riai įsi­ti­ki­nę, kad ši kam­pa­ni­ja tie­sio­giai nu­kreip­ta prieš vy­rus kaip ly­tį ir ne­abe­jo­ti­nai juos dis­kri­mi­nuo­ja.

Įvai­rius dis­kri­mi­na­ci­jos at­ve­jus nag­ri­nė­jan­ti LGKT yra pri­vers­ta aiš­kin­tis, ar ini­ci­ja­vu­si smur­tą smer­kian­čią so­cia­li­nę kam­pa­ni­ją ji pa­ti ne­nu­si­žen­gė įsta­ty­mams. Tar­ny­bai ją pa­čią aps­kun­dė ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja Na­cio­na­li­nė tei­sin­gu­mo ir gy­ny­bos są­jun­ga. Šios na­rius, kaip, be­je, ir dau­ge­lį ki­tų ša­lies pi­lie­čių, šo­ki­ra­vo fak­tas, kad LGKT ini­cia­ty­va su­kur­tuo­se pla­ka­tuo­se bei vaiz­do kli­puo­se smur­tau­to­jais pri­sta­to­mi vien vy­rai, nors pui­kiai ži­no­ma, kad ag­re­sy­viai el­gia­si abie­jų ly­čių at­sto­vai. Par­ašiu­sie­ji skun­dą ne­abe­jo­ja, kad ly­gy­bę tu­rin­ti už­ti­krin­ti LGKT šia ak­ci­ja dis­kri­mi­nuo­ja vy­rus.

Sie­kė šokiruoti

Ša­lies gy­ven­to­jų dė­me­sį pa­trau­kė šių me­tų ba­lan­džio 28-ąją pra­si­dė­ju­si ir tris sa­vai­tes nu­ma­ty­ta tęs­ti so­cia­li­nė kam­pa­ni­ja „Vy­rai už mo­te­ris“. Vyks­tant šiai ak­ci­jai te­le­vi­zi­jų ekra­nuo­se bei in­ter­ne­to sve­tai­nė­se ro­do­mi vaiz­do siu­že­tai bei pla­ka­tai, ku­riuo­se smur­tau­jan­tys vy­rai pri­sta­to­mi kaip šuns­nu­kiai, kiau­lės, asi­lai. Pla­ka­tų su šiais vaiz­dais ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir di­džių­jų mies­tų au­to­bu­sų bei tro­lei­bu­sų sto­te­lė­se. Šią LGKT ini­ci­juo­tą ak­ci­ją fi­nan­sa­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Ak­ci­jos biu­dže­tas - 269 tūkst. li­tų (78 tūkst. eu­rų).

LGKT spe­cia­lis­tas Val­das Damb­ra­va LŽ pa­pa­sa­ko­jo, kad tar­ny­ba iki šiol vyk­dė dau­gy­bę ko­vos su smur­tu so­cia­li­nių ak­ci­jų, ku­rios bu­vo ko­rek­tiš­kos, nie­ko ne­už­gau­nan­čios, nie­ko kon­kre­čiai ne­pa­lie­čian­čios, tad vi­sos jos pra­ėjo ga­na blan­kiai ir no­ri­mo re­zul­ta­to ne­pa­sie­kė. “Ši mū­sų ak­ci­ja – ko­lek­ty­vi­nis pro­duk­tas, ja no­rė­jo­me šo­ki­ruo­ti žmo­nes ir taip pri­vers­ti su­si­mąs­ty­ti apie smur­tą ir apie ne­pa­kan­tu­mą smur­tau­to­jams”, - sa­kė V. Damb­ra­va. Jis pa­brė­žė, kad prieš pra­de­dant vyk­dy­ti ak­ci­ją bu­vo iš­klau­sy­ta dau­ge­lio spe­cia­lis­tų nuo­mo­nių, kaip so­cia­li­nę ak­ci­ją pa­da­ry­ti kuo la­biau pa­vei­kią.

Pa­trau­kė primityvumu

”Tu­riu pa­si­džiaug­ti, kad ir reak­ci­jos į šią ak­ci­ją su­lau­kė­me”, - sa­kė V. Damb­ra­va. LGKT at­sto­vas pa­brė­žė, kad jam bei jo ko­le­goms įspū­dį pa­da­rė vie­nos mo­ters skam­bu­tis. Ji pra­šė šios so­cia­li­nės ak­ci­jos pla­ka­tus ka­bin­ti ne tik au­to­bu­sų sto­te­lė­se, bet ir dau­gia­bu­čių laip­ti­nė­se. LGKT pa­lan­kiai su­rea­ga­vo ir į Na­cio­na­li­nės tei­sin­gu­mo ir gy­ny­bos są­jun­gos at­sto­vų skun­dą, ku­ria­me iš­sa­ko­ma nuo­mo­nė, kad ak­ci­jos vaiz­do me­džia­ga gal­būt yra dis­kri­mi­na­ci­nė. Re­mian­tis skun­du bus at­lie­ka­mas iš­sa­mus ty­ri­mas.

Na­cio­na­li­nės tei­sin­gu­mo ir gy­ny­bos są­jun­gos val­dy­bos na­rys To­mas Mar­ke­vi­čius LŽ tei­gė, jog LGKT už­sa­ky­ta bei vyk­do­ma so­cia­li­nė ak­ci­ja dė­me­sį pa­trau­kė vi­sų pir­ma sa­vo pri­mi­ty­vu­mu bei ne­ko­rek­tiš­ku­mu, ta­čiau jo­je ma­ty­ti ir dis­kri­mi­na­ci­jos ap­raiš­kos. “Ši ak­ci­ja – tai Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų re­mia­ma bei ska­ti­na­ma fe­mi­nis­ti­nė pro­pa­gan­da”, - įsi­ti­ki­nęs T. Mar­ke­vi­čius. Pa­sak jo, iš ak­ci­jos vaiz­do me­džia­gos su­si­da­ro įspū­dis, kad smur­tau­to­jai yra vien vy­rai, o au­kos – tik mo­te­rys. Anot jo, ne tik ne­ko­rek­tiš­kai, bet ir įžei­džia­mai ar net de­mo­ni­zuo­ja­mai ši so­cia­li­nė ak­ci­ja vy­rus pri­sta­to kaip šuns­nu­kius.

Pri­vers susimąstyti

“Į­do­mu, kaip rea­guo­tų mo­te­rys, jei jos pla­ka­tuo­se bū­tų pri­sta­to­mos kaip žiur­kės ar ko­kie ki­ti tei­gia­mų emo­ci­jų ne­ke­lian­tys gy­vū­nai?” – klau­sė T. Mar­ke­vi­čius. Jis tei­gė, kad drau­ge su ki­tais ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riais ra­šė skun­dą LGKT, siek­da­mas bu­din­ti žmo­nių są­mo­nę, kad šie ne­si­leis­tų iš­juo­kia­mi, o tau­ta ne­bū­tų prieš­ina­ma ly­čių pa­grin­du. Jis ti­ki­si, kad ly­gy­bę už­ti­krin­ti tu­rin­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja LGKT su­si­voks ir kam­pa­ni­jos vaiz­do me­džia­gą iš­ims iš au­to­bu­sų sto­te­lių sten­dų, in­ter­ne­to sve­tai­nių, o te­le­vi­zi­jos nu­stos trans­liuo­ti ne­ko­rek­tiš­kus ir dis­kri­mi­nuo­jan­čius vaiz­do kli­pus.

LŽ kal­bin­tas vy­rų tei­sių gy­nė­jas, vy­rų kri­zių cen­trų Lie­tu­vo­je kū­rė­jas Al­gir­das Meš­kaus­kas pri­si­pa­ži­no so­cia­li­nę kam­pa­ni­ją “Vy­rai prieš mo­te­ris” ver­ti­nan­tis dviem as­pek­tais. Jis ne­slė­pė bu­vęs šo­ki­ruo­tas ak­ci­jos vaiz­di­nių prie­mo­nių, ta­čiau ne­tru­kus su­pra­tęs, kad tik taip ga­li­ma pa­siek­ti no­ri­mo re­zul­ta­to. Vy­rų tei­sių gy­nė­jas tei­gė, kad va­di­na­mą­ja sa­lo­ni­ne kal­ba, tak­tiš­ko­mis pa­sta­bo­mis var­gu ar pa­veik­tu­me smur­tau­to­jus. A.Meš­kaus­kas pri­pa­ži­no, kad šie pla­ka­tai ir kli­pai žmo­nes su­pur­to. "La­bai ti­kiuo­si, kad tie, ku­rie smur­tau­ja, šiuo­se vaiz­duo­se pa­žins sa­ve, o tai pri­vers juos su­si­mąs­ty­ti ir gal­būt keis­ti el­ge­sį", - vy­lė­si vy­rų tei­sių gy­nė­jas.