Socialdemokratų viltis – krizės vadybininkas
Dėl to, kad tarp so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus nė­ra ryš­kių cha­riz­ma­tiš­kų ly­de­rių, kal­ta il­ga­me­tė par­ti­jos kad­rų po­li­ti­ka. Tai pa­žy­mi po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai.

Di­džiau­sia kai­rio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ba­lan­dį rinks nau­ją pir­mi­nin­ką. Par­ti­jos ko­le­gų va­lia į vai­ri­nin­kus ga­li pre­ten­duo­ti 11 kan­di­da­tų. Ta­čiau jiems duo­ta lai­ko pa­mąs­ty­ti, ar ti­krai no­ri siek­ti šio pos­to.

Di­džiau­sio LSDP sky­rių pa­lai­ky­mo su­lau­kė du jau­nie­ji po­li­ti­kai – Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas ir ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, dau­giau nei treč­da­liu ma­žiau – eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis ir Sei­mo na­rys And­rius Pa­lio­nis. Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, nau­jo pir­mi­nin­ko rin­ki­mai ga­li su­teik­ti LSDP šan­są at­gim­ti ir užim­ti de­ra­mą vie­tą po­li­ti­nio spek­tro kai­rė­je. Nors aiš­kaus ly­de­rio tarp mi­ni­mų kan­di­da­tų į par­ti­jos vai­ri­nin­kus eks­per­tai sa­ko ne­įž­vel­gian­tys, jų nuo­mo­ne, so­cial­de­mo­kra­tai tu­rė­tų pa­sik­liau­ti sa­vo jau­ni­mu.

... ir ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius. Romo Jurgaičio nuotrauka

Ma­to­ma tė­vys­tės protekcija

Pa­sak My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos Ri­mos Ur­bo­nai­tės, jei LSDP no­ri iš­lik­ti stip­ria kai­rės par­ti­ja, jai bū­ti­nas „rim­tas per­kro­vi­mas“ bei at­si­nau­ji­ni­mas. Šioms per­mai­noms įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas „ryš­kus cha­riz­ma­tiš­kas ryž­tin­gas žmo­gas, ku­ris ga­lė­tų su­val­dy­ti pro­ce­sus, kon­so­li­duo­tų par­ti­ją bend­ram dar­bui“. „Ki­taip so­cial­de­mo­kra­tams at­eis su­dė­tin­gi lai­kai. Jau da­bar ma­to­me, ko­kie jie silp­ni koa­li­ci­jos par­tne­riai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gė.

Ta­čiau ma­tant pre­ten­den­dus į LSDP pir­mi­nin­kus, anot R. Ur­bo­nai­tės, per­ša­si vie­na iš­va­da: „par­ti­jai ne­pa­vy­ko už­siau­gin­ti tin­ka­mų nau­jų ly­de­rių, ku­rie bū­tų de­ra­mai in­teg­ruo­ti ir so­cia­li­zuo­ti po­li­ti­niam pro­ce­sui bei kar­je­rai“. Jos nuo­mo­ne, iš ke­tu­rių kan­di­da­tų G. Pa­luc­kas yra po­pu­lia­riau­sias, bet jei po­li­ti­kas ne­tu­rės par­ti­jos eli­to par­amos, jo svo­ris ga­li su­menk­ti. Šiuo po­žiū­riu M. Sin­ke­vi­čiaus šan­sai ga­li bū­ti ge­res­ni. „Ta­čiau čia ma­to­me aiš­kią tė­vys­tės pro­tek­ci­ją, ir tai nė­ra ge­rai, bet pa­na­ši ten­den­ci­ja pa­ste­bi­ma ir ki­to­se par­ti­jo­se. Re­gis, LSDP yra la­bai aiš­ki he­rar­chi­ja – vir­šū­nė­lė ar tam ti­kri jos pog­ru­piai, ku­rie da­ro di­džiu­lę įta­ką. To­dėl ky­la klau­si­mas, ar aukš­čiau­si ly­de­riai, par­ti­jos sen­bu­viai nė­ra su­si­ta­rę dėl kon­kre­čios kan­di­da­tū­ros pro­te­ga­vi­mo, nors ir mė­gi­na­ma pir­mi­nin­ką rink­ti de­mo­kra­tiš­kai. Kol kas at­ro­do, kad pa­lan­ki kor­ta krin­ta M. Sin­ke­vi­čiui. Gal būt sen­bu­viai nu­spren­dė, kad tai tas žmo­gus, ku­ris ga­li pe­rim­ti vai­rą. Nors kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, ar jie ne­ap­si­gau­na“, – svars­tė R. Ur­bo­nai­tė. Po­li­to­lo­gė spė­jo, kad stai­gi M. Sin­ke­vi­čiaus kar­je­ra bu­vo spe­cia­liai sie­ta su bū­si­mu va­do­va­vi­mu par­ti­jai. „Bi­jau, kad čia ga­li bū­ti ne­ma­žai pro­tek­cio­niz­mo“, – pa­žy­mė­jo ji. O G. Pa­luc­kas, anot R. Ur­bo­nai­tės, la­biau pri­me­na par­ti­jo­je vei­kian­tį di­si­den­tą, mė­gi­nan­tį ei­ti prieš sro­vę.

Rima Urbonaite. Asmeninio albumo nuotrauka

Kal­ti pa­tys

Vil­niaus uni­ver­si­te­to do­cen­tė Li­di­ja Ša­ba­je­vai­tė taip pat tei­gė, kad ne­at­si­nau­ji­nu­si LSDP liks „ne­kon­ku­ren­ci­nė par­ti­ja“. „O dėl kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus si­tua­ci­ja iš tie­sų su­dė­tin­ga. LSDP ne­už­siau­gi­no pa­mai­nos. Be­je, pa­na­ši pa­dė­tis dau­ge­ly­je par­ti­jų. So­cial­de­mo­kra­tai ne­tu­rė­jo jau­nos kar­tos, nes į rin­ki­mų są­ra­šus ne­įsi­leis­da­vo jau­ni­mo. Dėl to­kio trum­pa­re­giš­ko mąs­ty­mo da­bar jie ga­li kal­tin­ti tik sa­ve“, – tei­gė po­li­to­lo­gė. Pa­sak jos, abu jau­nie­ji pre­ten­den­tai į LSDP pir­mi­nin­kus gal ir ga­būs, bet jiems aiš­kiai trūks­ta tiek gy­ve­ni­miš­ko, tiek po­li­ti­nio pa­ty­ri­mo. To­dėl L. Ša­ba­je­vai­tė sa­kė ne­abe­jo­jan­ti, kad kai ku­rie par­ti­jos ko­le­gos sa­vo bal­sus ati­duos už kur kas la­biau jiems pa­žįs­ta­mus se­nuo­sius kad­rus. „Jei pir­mi­nin­ku taps ku­ris nors iš se­nų­jų ly­de­rių, lau­kia liūd­na pers­pek­ty­va“, – spė­jo eks­per­tė.

Per­mai­nų vil­tį, anot jos, ga­li su­teik­ti tik jau­nes­nis va­do­vas. „Jau­nes­nis ly­de­ris sten­gia­si apie sa­ve su­bur­ti ir jau­nes­nę ko­man­dą, tu­rin­čią nau­jų idė­jų“, – pri­mi­nė L. Ša­ba­je­vai­tė. Jos nuo­mo­ne, LSDP per­ne­lyg del­sė su­reng­ti pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, tai pa­da­ry­ti rei­kė­jo iš kar­to po pra­lai­mė­tų Sei­mo rin­ki­mų. Ta­čiau da­bar­ti­nis LSDP va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius pats ne­no­rė­jo trauk­tis. „No­ras bū­ti val­džio­je la­bai stip­rus. Kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad ne­te­kęs ly­de­rio pos­to po ket­ve­rių me­tų bū­si Sei­me?“ – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gė.

Pa­mir­šo ver­ty­bes

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­to Ber­na­ro Iva­no­vo tei­gi­mu, Sei­mo rin­ki­mai par­odė, kad so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri la­bai rim­tų vi­di­nių prob­le­mų. „Vi­si tie skan­da­lai prieš rin­ki­mus ir per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją pa­da­rė di­džiu­lę ža­lą par­ti­jos pres­ti­žui ir jos vi­di­nei si­tua­ci­jai. Ma­žė­jant re­sur­sų, ko­va dėl to, kas bu­vo anks­čiau, tam­pa tik ar­šes­nė. O nuo to ken­čia par­ti­jos svei­ka­ta. To­dėl op­ti­miz­mo dėl LSDP at­ei­ties ne­daug“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, „veid­ro­di­nė si­tua­ci­ja“ yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jo­je. „Ma­tyt, ta po­li­ti­ka, ku­rią vyk­dė šios abi par­ti­jos, pri­ver­tė rin­kė­jus nu­sig­ręž­ti. Iš to­kios si­tua­ci­jos lai­mi tik po­pu­lis­tai, ku­rie ne­ką ge­res­ni už so­cial­de­mo­kra­tus ar kon­ser­va­to­rius“, – aiš­ki­no B. Iva­no­vas. Jo tei­gi­mu, LSDP kur kas anks­čiau tu­rė­jo su­si­mąs­ty­ti apie at­ei­tį, ta­čiau to ne­pa­da­rė. „Da­ry­ti ne­la­bai ką ir be­pa­da­ry­si. Rei­kia kon­so­li­duo­tis ir į pir­mi­nin­kus rink­ti žmo­gų, ga­lin­tį tap­ti kri­zės va­dy­bi­nin­ku. Jei toks at­si­ras­tų, jis ga­lė­tų iš­ves­ti par­ti­ją iš kri­zi­nės si­tua­ci­jos“, – prog­no­za­vo B. Iva­no­vas. Ta­čiau par­ti­jos sen­bu­viai var­gu ar tai su­ge­bės, o par­ti­jos jau­ni­mas, pri­si­mi­nus Ju­liaus Pa­go­jaus kan­di­da­ta­vi­mą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, tei­gia­mų min­čių po­li­to­lo­gui taip pat ne­ke­lia. „Man at­ro­do, kad to­je par­ti­jo­je nu­ga­lė­jo pra­gma­ti­nė pa­sau­lė­žiū­ra, o ver­ty­bi­nė – pa­mirš­ta“, – pa­brė­žė eks­per­tas.

Tie­sio­giai – pir­mą kar­tą

Be mi­nė­tų ke­tu­rių kan­di­da­tų, į LSDP pir­mi­nin­kus iš­kel­ta eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Sei­mo na­riai Al­gir­das Sy­sas, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Min­dau­gas Bas­tys, Ar­tū­ras Skar­džius, bu­vę par­la­men­ta­rai Man­tas Va­raš­ka ir Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė. Vi­si jie, iš­sky­rus V. Blin­ke­vi­čiū­tę, pa­tvir­ti­no da­ly­vau­sian­tys rin­ki­muo­se. V. Blin­ke­vi­čiū­tė tei­gė grei­čiau­siai at­si­sa­ky­sian­ti kan­di­da­tuo­ti, nes užė­mu­si Eu­ro­pos Par­la­men­to Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą abe­jo­ja, ar ga­lės su­de­rin­ti šį dar­bą su aukš­to­mis par­ei­go­mis par­ti­jo­je. Da­bar­ti­nis LSDP va­do­vas eksp­rem­je­ras A. But­ke­vi­čius raš­tu yra pa­tvir­ti­nęs, kad ne­sieks bū­ti per­rink­tas.

Kan­di­da­tai dėl da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se pri­va­lo ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ti iki ko­vo 12 die­nos, o tie­sio­gi­nis bal­sa­vi­mas par­ti­jos sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis, an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis. Pa­sak par­ti­jos pra­ne­ši­mo, re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną, o ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per LSDP su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną. Tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus so­cial­de­mo­kra­tai ren­gia pir­mą kar­tą, iki šiol par­ti­jos va­do­vai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.