Socialdemokratų valdyba nepritarė P. Gylio kandidatūrai
So­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba sek­ma­die­nį ne­pri­ta­rė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ siū­lo­mai Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­rai į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus, pra­ne­šė par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Jis taip pat sa­kė, kad pir­ma­die­nį prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius teiks da­bar­ti­nio mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sta­ty­di­ni­mą pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. So­cial­de­mo­kra­tų vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas BNS tei­gė, kad S.Skver­ne­lį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­te kol bus pa­skir­tas nau­jas mi­nis­tras bus tei­kia­mas pa­va­duo­ti da­bar­ti­nis ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas.

„Ry­toj (pir­ma­die­nį – BNS) mi­nis­tras pir­mi­nin­kas teiks da­bar­ti­nio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mą, grei­čiau­siai jis bus tur­būt pa­si­ra­šy­tas, gal­vo­ju, tre­čia­die­nį, ka­da grįž­ta pre­zi­den­tė, o siū­lo­mai „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos kan­di­da­tū­rai P.Gy­lio val­dy­ba vie­nin­gai ne­pri­ta­rė“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį sa­kė G.Kir­ki­las.

„Val­dy­ba gal­vo­ja, kad tai nė­ra tin­ka­mas kan­di­da­tas dėl įvai­rių prie­žas­čių – dėl to, kaip jis į po­li­ti­ką at­ėjo, vi­si as­pek­tai bu­vo iš­var­dy­ti, dėl to, kad (vi­daus rei­ka­lų – BNS) sis­te­ma tur­būt prieš­ta­rau­tų“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak G.Gir­ki­lo, so­cial­de­mo­kra­tai ver­ti­na P.Gy­lį „kaip po­li­ti­ką, kaip žmo­gų, kaip pro­fe­so­rių“, ta­čiau, anot jo, Sei­mo na­rys ne­tin­ka va­do­vau­ti bū­tent Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai.

Prem­je­ras anks­čiau yra sa­kęs, kad S.Skver­ne­lis pa­si­trauks iš par­ei­gų ta­da, kai bus ras­tas nau­jas kan­di­da­tas į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus. Ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tai sek­ma­die­nį tei­gė, kad da­bar­ti­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras iš par­ei­gų at­šau­kia­mas anks­čiau, nes pra­dė­jo vyk­dy­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją.

„Aš ma­nau, kad po­nas Skver­ne­lis ga­lė­jo pa­ty­lė­ti kai ku­riais at­ve­jais. Jis per daug įsi­vė­lė į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, bū­da­mas dar Vy­riau­sy­bės na­riu“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

„Su­dė­tin­ga dirb­ti, ka­da (mi­nis­tras – BNS) de fac­to va­do­vau­ja rin­ki­mų kam­pa­ni­jai ki­tos par­ti­jos. Mes, aiš­ku, so­cial­de­mo­kra­tai, esa­me la­bai pa­kan­tūs įvai­rioms si­tua­ci­jo­mis, bet čia jau yra šiek tiek per daug“, – jam an­tri­no G.Kir­ki­las.

Tuo me­tu S.Skver­ne­lis BNS sa­kė ne­ko­men­tuo­sian­tis spren­di­mo teik­ti jo at­sta­ty­di­ni­mą, kol dar ne­ap­sisp­ręs­ta dėl nau­jo kan­di­da­to į mi­nis­tro pos­tą.

„Ne­ko­men­tuo­ju pa­ža­dų, ku­rių nu­sto­ja­ma lai­ky­tis per ke­lias die­nas“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

P.Gy­lio kan­di­da­tū­rą penk­ta­die­nį prem­je­rui pa­tei­kė val­dan­čio­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas. Nau­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro ieš­ko­ma, kai S.Skver­ne­lis pa­skel­bė šių me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­tis su ne­par­la­men­ti­ne Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Tuo me­tu į mi­nis­trus jis bu­vo de­le­guo­tas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, nors ne­bu­vo šios par­ti­jos na­riu.

Lau­kia paaiškinimų

LSDP val­dy­bai ne­pri­ta­rus par­ti­jos P. Gy­lio kan­di­da­tū­rai į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus, pa­sta­ro­sios par­ti­jos va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas tei­gia lauk­sian­tis prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ar­gu­men­tų dėl šio spren­di­mo.

„Pir­mas da­ly­kas, aš ne­ži­nau to spren­di­mo, ma­nęs nie­kas ne­in­for­ma­vo apie tą spren­di­mą. Kai prem­je­ras in­for­muos ir iš­dės­tys ar­gu­men­tus ko­dėl ne­pri­ta­rė, ta­da kaž­ką ir ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti“, – sek­ma­die­nį va­ka­re BNS tei­gė val­dan­čio­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas.

So­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba sek­ma­die­nį ne­pri­ta­rė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ siū­lo­mai Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­rai į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus.

„Pir­mas da­ly­kas, so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba ga­li svars­ty­ti vi­sus klau­si­mus, ko­kius ma­to tin­ka­mus svars­ty­ti, bet bū­tų keis­tai, kad, sa­ky­kim, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos val­dy­ba svars­ty­tų kon­kre­čiu at­ve­ju fi­nan­sų mi­nis­tro kan­di­da­tū­rą. Keis­to­kai at­ro­dy­tų. Ar­ba vi­siš­kai ne­se­niai pa­si­kei­tu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro. Man kaž­kaip at­ro­dy­tų, kad prem­je­ras tu­rė­tų nu­spręs­ti, ar jam tin­ka, tuo­met tei­kia pre­zi­den­tei, ar­ba ne­tin­ka ir iš­kart pa­sa­ko“, – kal­bė­jo R.Pa­ksas.

„Bet ko­kiu at­ve­ju, aš įsik­lau­sy­siu į tuos ar­gu­men­tus, kas man bus iš­sa­ky­ta, ir ta­da da­ry­sim vie­ną ar ki­tą spren­di­mą“, – pri­dū­rė „tvar­kie­čių“ ly­de­ris.

Gra­si­na trauk­tis iš koalicijos

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ tu­rė­tų mąs­ty­ti apie pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, sa­ko „tvar­kie­tis“ Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis. „Tai tik ma­no as­me­ni­nė po­zi­ci­ja. Ma­no po­zi­ci­ja, kad rei­kė­tų vis tik mąs­ty­ti apie pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jis tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar to­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si ir par­ti­ja.

Pa­sak P.Gra­žu­lio, su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją „tvar­kie­čiai“ ap­tars pir­ma­die­nį.

Sei­mo na­rys sa­kė, kad yra „ma­žų ma­žiau­siai keis­ta“, kai vie­nos par­ti­jos de­le­guo­tą kan­di­da­tą į mi­nis­tro pos­tą svars­to ki­tos po­li­ti­nės jė­gos.

„To­kio at­ve­jo Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je dar nė­ra bu­vę“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

„Tai pa­pras­čiau­siai po­li­ti­nis no­ras pri­deng­ti šiek tiek pre­zi­den­tę, kad prem­je­ras ne­teik­tų, kad pre­zi­den­tei ne­reik­tų ne­tvir­tin­ti ši­to kan­di­da­to“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, P.Gy­lys yra kom­pe­te­tin­gas spe­cia­lis­tas, o kri­ti­kuo­ti tei­sė­sau­gą de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je ga­li­ma.

„Mes esa­me de­mo­kra­ti­nė vals­ty­bė, ga­li­ma kri­ti­kuo­ti, ir ne tik tei­sėt­var­ką ir val­džią, bet ir, aš taip pa­juo­kau­ju, kai kas ir Die­vą kri­ti­kuo­ja“, – sa­kė P.Gra­žu­lis.

„Pa­siū­lyk žiop­lą, sve­ti­mą žmo­gų, tai vi­siems tiks, o pa­siū­lyk kom­pe­te­tin­gą, sa­vą tai ne­tiks“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys, pa­tvir­ti­nęs, jog sve­ti­mu pa­va­di­no da­bar­ti­nį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį, o žiop­lu – bu­vu­sį mi­nis­trą Al­fon­są Dai­lį Ba­ra­kaus­ką.