Socialdemokratų spjūvis kariuomenės kūrėjams
Ka­den­ci­ją bai­gu­si Vy­riau­sy­bė pa­sku­ti­nia­me sa­vo po­sė­dy­je gruo­džio 7 die­ną pri­ėmė Juo­zo Ole­ko va­do­vau­tos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) par­eng­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo ne­pri­ta­ria­ma Sei­me svars­to­mam pro­jek­tui leis­ti pri­va­ti­zuo­ti tar­ny­bi­nius bu­tus bu­vu­siems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jams, nors to­kią ga­li­my­bę jiems ga­ran­ta­vo anks­čiau ga­lio­ję įsta­ty­mai. Prieš ket­ve­rius me­tus, ei­da­mas į val­džią, J. Ole­kas šiems žmo­nėms ža­dė­jo pa­dė­ti.

„Ne­jau­gi, baig­da­ma ka­den­ci­ją, Vy­riau­sy­bė ne­tu­rė­jo ki­tų rū­pes­čių, kaip tik ne­igia­mai at­sa­ky­ti ka­riuo­me­nės kū­rė­jams, ku­rių bu­tai su vi­sais gy­ven­to­jais da­bar par­duo­da­mi auk­cio­nuo­se? Ne­no­riu da­lin­tis jo­kiais įta­ri­mais, bet ar kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui J. Ole­kui ne­už­te­ko „auk­si­nių šaukš­tų“ skan­da­lo?“, – pik­ti­no­si at­sar­gos ka­ri­nin­kams, ku­rie, at­ga­li­ne tvar­ka pri­tai­kius nau­jus įsta­ty­mus, ve­ja­mi iš par­da­vi­mui per­duo­tų tar­ny­bi­nių bu­tų, at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Ed­mun­das Būd­vy­tis.

Par­la­men­ta­ras, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo (AT-AS) gy­nė­jas Po­vi­las Urb­šys dar­bą bai­gu­sios Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją įver­ti­no dar griež­čiau. Pa­sak jo, tai spjū­vis į vei­dą žmo­nėms, Ne­prik­lau­so­my­bės auš­ro­je pa­siau­ko­ju­siems Lie­tu­vos vals­ty­bei. „Ši si­tua­ci­ja de­mons­truo­ja ne­pa­gar­bą žmo­nėms, ku­rie tar­na­vo vals­ty­bei jai su­nkiau­siu me­tu, kai kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma tik kū­rė­si. Kai jie at­li­ko sa­vo par­ei­gą, vals­ty­bė pa­de­mons­tra­vo vi­siš­ką abe­jin­gu­mą – lie­pė kraus­ty­tis į gat­vę“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Prie Krašto apsaugos ministerijos vairo stojęs socialdemokratas Juozas Olekas tvirtino, kad atsargos karininkams reikia padėti, tačiau netrukus jo pozicija pasikeitė./Alinos Ožič nuotrauka

Įžvel­gė mi­nis­tro pastangas

Pra­šy­da­ma iš­sa­ky­ti ver­ti­ni­mą dėl at­sar­gos ka­ri­nin­kų gy­ve­na­mų bu­tų rug­sė­jo 28 die­ną į Vy­riau­sy­bę krei­pė­si da­bar ka­den­ci­ją jau bai­gu­sio Sei­mo val­dy­ba, ten­ki­nu­si so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko va­do­vau­ja­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pra­šy­mą.

Šis ko­mi­te­tas bir­že­lio pa­bai­go­je pats pa­si­siū­lė bū­ti įtrauk­tas į įsta­ty­mo pro­jek­to, par­eng­to tuo me­tu par­la­men­ti­niam Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK) va­do­va­vu­sio Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, svars­ty­mą. Šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma, kad ne ma­žiau kaip pen­ke­rius me­tus ka­riuo­me­nė­je tar­na­vę ka­riai, su ku­riais tar­ny­bi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tys bu­vo su­da­ry­tos iki 2001 me­tų sau­sio, tu­rė­tų tei­sę pri­va­ti­zuo­ti jiems su­teik­tus bu­tus, jei iki gau­da­mi tar­ny­bi­nį bu­tą ne­bu­vo jau pa­si­nau­do­ję ga­li­my­be pri­va­ti­zuo­ti ki­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas ir šiuo me­tu ne­tu­ri nuo­sa­vo būs­to.

„Ma­nau, kad TTK į šį pro­ce­są įsi­trau­kė ne be J. Ole­ko pa­stan­gų. Taip grei­čiau­sia siek­ta, kad Sei­mas, po pa­tei­ki­mo bend­ru su­ta­ri­mu pri­ta­ręs ma­no pa­tai­soms, ne­priim­tų ga­lu­ti­nio spren­di­mo. Da­bar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su­for­mu­luo­ta to­kia nuo­sta­ta, ko­kią pa­tei­kė KAM. Mi­nis­tro J. Ole­ko nuo­mo­nė man ži­no­ma: jis ke­lis kar­tus ir raš­tu, ir žo­džiu man siū­lė šio pro­jek­to ne­teik­ti. Bet kai su­si­ti­kau su tais at­sar­gos ka­ri­nin­kais, su­pra­tau, kad ne­ga­liu ne­ra­šy­ti pa­tai­sų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Pri­tai­kė at­ga­li­ne data

Ga­ran­ti­ją, kad bai­gę tar­ny­bą ga­lės to­liau gy­ven­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jams su­tei­kė 1992 me­tais pri­im­tas ir iki 2001-ųjų ga­lio­jęs Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, nu­ma­tęs tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mi­nin­ko, iš­ėju­sio į se­nat­vės pen­si­ją, tei­sę bū­ti iš­kel­din­tam iš tar­ny­bi­nių pa­tal­pų tik su­tei­kiant ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. To­kia pa­ti nuo­sta­ta at­sis­pin­dė­jo ir 1993 me­tų rug­sė­jo 14 die­ną pri­im­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me.

Ta­čiau 2009-ai­siais, KAM va­do­vau­jant kon­ser­va­to­rei Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei, įsta­ty­mai bu­vo pa­keis­ti. KAM pa­skel­bė at­si­sa­kan­ti tar­ny­bi­nių bu­tų fon­do, o juo­se gy­ve­nan­tiems at­sar­gos ka­ri­nin­kams, ti­kė­ju­siems vals­ty­bės jiems duo­tu pa­ža­du, nu­ro­dė iš­si­kraus­ty­ti. Ka­riš­kių bu­tai, daž­nu at­ve­ju – su juo­se gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis, 2012-ai­siais bu­vo per­duo­ti Tur­to ban­kui.

Tais pa­čiais me­tais prie KAM vai­ro sto­jęs so­cial­de­mo­kra­tas J. Ole­kas tvir­ti­no, kad be gy­ve­na­mo­sios vie­tos lie­kan­tiems at­sar­gos ka­ri­nin­kams rei­kia pa­dė­ti. Ta­čiau ne­tru­kus jo po­zi­ci­ja pa­si­kei­tė. Kaip nu­ro­do­ma KAM par­eng­to­se ir Vy­riau­sy­bės pa­lai­min­to­se iš­va­do­se, lei­džiant at­sar­gos ka­ri­nin­kams pri­va­ti­zuo­ti tar­ny­bi­nius bu­tus „bū­tų ne­pag­rįs­tai su­teik­tos iš­skir­ti­nės (leng­va­ti­nės) są­ly­gos pri­va­ti­zuo­ti vals­ty­bės tur­tą, taip pa­žei­džiant as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą ir dis­kri­mi­nuo­jant ki­tus as­me­nis, ku­rie dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ne­ga­lė­jo ar ne­ga­li šių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų įsi­gy­ti to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis“.

At­sar­gos ka­ri­nin­kams bu­vo pa­siū­ly­ta bu­tus iš­si­pirk­ti auk­cio­nuo­se, ly­gio­mis są­ly­go­mis su ki­tais pir­kė­jais. Ne­re­tai ap­verk­ti­nos būk­lės bu­tai yra įver­tin­ti 40–50 tūkst. eu­rų. „Mums la­bai skau­du. Ir tai sa­kau var­du vi­sų žmo­nių, ku­rie tar­na­vo nuo pat ka­riuo­me­nės at­kū­ri­mo, sa­vo pa­siau­ko­ja­mu dar­bu tur­tų ne­su­si­kro­vė, bet ti­kė­jo­si, kad vals­ty­bė iš­lai­kys pa­ža­dą ir iš­ėjus į at­sar­gą pa­si­rū­pins bent kur mums gy­ven­ti. Ži­no­ma, kai kas siū­lo – ei­ki­te ir iš­si­pir­ki­te tuo­se bu­tus. Ta­čiau mes ne­tu­ri­me to­kių pi­ni­gų, juk tar­nau­da­mi ne­ga­lė­jo­me už­siim­ti jo­kia ki­ta veik­la – bu­vo­me ne „biz­nie­riai“, o ka­riš­kiai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo at­sar­gos pul­ki­nin­kas Arū­nas Du­da­vi­čius, pir­ma­sis Aly­taus aps­kri­ties te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos rink­ti­nės va­das, nuo 1991-ųjų ba­lan­džio or­ga­ni­za­vęs Sei­mo ap­sau­gą.

Artūras Paulauskas: "Juozas Olekas kelis kartus ir raštu, ir žodžiu man siūlė šio projekto neteikti. Bet susitikęs su tais atsargos karininkais, supratau, kad negaliu nerašyti pataisų.“/Alinos Ožič nuotrauka

Ža­da persvarstyti

„To­kiais veiks­mais da­ro­ma ža­la vi­sai kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai. Žmo­nėms, ku­rie at­ėjo jos kur­ti, įsta­ty­mų lyg­me­niu bu­vo pa­ža­dė­ta po tar­ny­bos leis­ti pri­va­ti­zuo­ti su­teik­tas pa­tal­pas leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Da­lis ka­riš­kių tuo pa­si­nau­do­jo. Da­lis ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti, nes įsta­ty­mai bu­vo pa­keis­ti ir pri­tai­ky­ti at­ga­li­ne tvar­ka. Da­bar bu­tai ati­duo­da­mi Tur­bo ban­kui kar­tu su gy­ven­to­jais ir par­da­vi­nė­ja­mi rin­kos kai­na, ku­ri tiems žmo­nėms nė­ra įkan­da­ma. Tai ne­žmo­giš­kas el­ge­sys, nu­kreip­tas prieš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jus, ri­zi­ka­vu­sius sa­vo gy­vy­bė­mis“, – kal­bė­jo A. Pa­ulaus­kas.

Nors ka­den­ci­ją bai­gu­si Vy­riau­sy­bė dėl jo pro­jek­to pa­tei­kė ne­igia­mas iš­va­das, nau­ja­sis Sei­mas prie šių įsta­ty­mo pa­tai­sų ren­gia­si su­grįž­ti, nors šios se­si­jos dar­bot­var­kė­je jų dar nė­ra. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė nau­jas Sei­mo NSGK va­do­vas Vy­tau­tas Ba­kas, jis są­mo­nin­gai ne­įtrau­kė šio klau­si­mo į dar­bot­var­kę lauk­da­mas, kol dar­bą pra­dės nau­jas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras – iki šiol už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjęs Rai­mun­das Ka­rob­lis.

„Į šį klau­si­mą vi­sų pir­ma rei­kia žiū­rė­ti žmo­giš­kuo­ju as­pek­tu. Rei­kia įver­tin­ti vi­są kon­teks­tą: kaip tuo me­tu kū­rė­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, kas žmo­nėms bu­vo ža­dė­ta. Aš, pa­vyz­džiui, ži­nau, kad AT-AS pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis krei­pė­si į vi­sus sta­tu­ti­nius par­ei­gū­nus, kvies­da­mas tar­nau­ti Lie­tu­vai, ir ža­dė­jo iš­sau­go­ti jų ga­ran­ti­jas. Tai­gi, tu­ri­me pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie yra il­ga­lai­kiai vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai, ir jei­gu jie bu­vo duo­ti, tą klau­si­mą per­žiū­rė­ti“, – aiš­ki­no V. Ba­kas.

Par­duo­da su gyventojais

KAM tar­ny­bi­nius bu­tus nuo 2012 me­tų pe­rė­męs Tur­to ban­kas at­sar­gos ka­ri­nin­kų bu­tus auk­cio­nuo­se par­da­vi­nė­ja be skru­pu­lų. 2014-ųjų spa­lį Kau­ne bu­vo par­duo­tas vi­sas na­mas, ku­ria­me esan­čiuo­se tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­no at­sar­gos ka­ri­nin­kai su šei­mo­mis – žmo­nės pa­sa­ko­jo iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės bu­vę ra­mi­na­mi pa­ža­dais, kad kiek­vie­nas ga­lės iš­si­pirk­ti sa­vo būs­tą.

Šį klau­si­mą nag­ri­nė­jęs Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis tei­si­mas nu­sta­tė, kad skel­biant auk­cio­ną ne­bu­vo at­siž­velg­ta į tai, jog da­ly­je bu­tų gy­ve­na į at­sar­gą iš­ėję ka­ri­nin­kai, ku­riems nu­sta­ty­tas 35–40 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis, taip pat ne­pil­na­me­čiai vai­kai, be to, iš kar­to par­duo­tas vi­sas na­mas, o ne at­ski­ri bu­tai. Teis­mas, anu­lia­vęs auk­cio­no re­zul­ta­tus, kons­ta­ta­vo, kad žmo­gaus tei­sė į būs­tą ir jo ne­lie­čia­my­bę yra svar­bes­nė nei vals­ty­bės in­te­re­sas kuo bran­giau par­duo­ti jai pri­klau­san­tį tur­tą.

Ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se at­sar­gos ka­ri­nin­kų gy­ve­na­mi bu­tai par­duo­da­mi po vie­ną. Sos­ti­nės Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vė­je sto­vin­čia­me mo­no­li­ti­nia­me va­di­na­ma­ja­me ka­ri­nin­kų na­me li­ko ke­lias­de­šimt dar ne­par­duo­tų bu­tų, ku­riuo­se gy­ve­na Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jai. Iš ki­tų bu­tų ka­ri­nin­kai, kaip tei­gia­ma, ne­at­lai­kę spau­di­mo, iš­si­kraus­tė, da­lis bu­tų auk­cio­nuo­se at­si­dū­rė su gy­ven­to­jais. „Bai­siau­sia, jog gy­ven­to­jai net ne­bu­vo in­for­muo­ti, kad jų bu­tai par­duo­da­mi. Pa­vyz­džiui, to­kio­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rė pir­ma­sis Iš­mi­na­vi­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas – žmo­gus, Ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je vyk­dęs iš­skir­ti­nį dar­bą. Jam te­ko per­si­kel­ti į so­do na­me­lį“, – apie si­tua­ci­ją pa­sa­ko­jo at­sar­gos ka­ri­nin­kai.