Socialdemokratų smūgis koalicijos partneriams – nepalaikys urėdijų reformos
So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius šeš­ta­die­nį su­kri­ti­ka­vo ap­lin­kos mi­nis­tro pla­nus vi­sas miš­kų urė­di­jas su­jung­ti į vie­ną įmo­nę.

Bu­vęs prem­je­ras pa­si­sa­ko už jo Vy­riau­sy­bė­je svars­ty­tą idė­ją, kad iš pra­džių urė­di­jų skai­čius bū­tų su­ma­žin­tas iki de­vy­nių. A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kį pro­jek­tą pa­lai­kė Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) ir jis tu­rė­tų dau­giau ga­li­my­bių su­lauk­ti par­amos Sei­me.

„Dar man bū­nant prem­je­ru bu­vo pa­teik­tas va­rian­tas dėl de­vy­nių (urė­di­jų). Aš pa­si­sa­kau už tą va­rian­tą, ku­ris bu­vo par­uoš­tas bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės kar­tu su ge­ne­ra­li­niu miš­kų urė­du“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas taip pat siū­lo, kad įmo­nė bū­tų stei­gia­ma ne Vil­niu­je.

„Ko­dėl bend­ra įmo­nė tu­ri bū­ti Vil­niu­je? Jei­gu kal­ba­me apie re­gio­ni­nę plė­trą, ji ga­lė­tų bū­ti ir ki­tuo­se mies­tuo­se“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Kar­tu jis pa­brė­žė, kad urė­di­jų pert­var­ka yra bū­ti­na, nes jos ne­įgy­ven­di­nus Lie­tu­va ga­li ne­su­lauk­ti kvie­ti­mo įsto­ti į EB­PO.

A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės pla­nai „su­kels kai ku­riems Sei­mo na­riams ne­no­rą bal­suo­ti“.

„Ka­da iš­ke­li per daug am­bi­cin­gus pla­nus, tai jie su­griū­na ir ne­lie­ka jo­kio įgy­ven­di­ni­mo“, – kal­bė­jo eksp­rem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius kiek anks­čiau šeš­ta­die­nį par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je par­eiš­kė, kad so­cial­de­mo­kra­tai tur­būt ne­pa­lai­kys ap­lin­kos mi­nis­tro siū­lo­mos pert­var­kos. Apie tai pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 pel­no sie­kian­čios miš­kų urė­di­jos. Jos tu­ri įmo­nių sta­tu­są.

„Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas sau­sio mė­ne­sį pra­ne­šė apie pla­nus vie­to­je Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos ir 42 urė­di­jų įsteig­ti vie­ną vals­ty­bės įmo­nę „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat bū­tų stei­gia­mi 25-i vals­ty­bės įmo­nės te­ri­to­ri­niai pa­da­li­niai.

Anot Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, da­bar nu­ma­to­ma, kad įmo­nės cen­tras su maž­daug 200-ais dar­buo­to­jų bus for­muo­ja­mas vie­na­me iš re­gio­nų, ne Vil­niu­je.

Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad urė­di­jų su­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę leis efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bi­nių miš­kų tur­tą, vie­no­je įmo­nė­je cen­tra­li­zuo­jant bend­rą­sias ad­mi­nis­tra­ci­nes funk­ci­jas ir su­ma­ži­nus te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių skai­čių, kas­met bū­tų su­tau­py­ta po 10 mln. eu­rų įmo­nės lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ap­lin­kos mi­nis­tras sa­ko ti­kįs, kad Sei­mas spren­di­mą dėl urė­di­jų pert­var­kos pri­ims dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je.