Socialdemokratų pirmininku perrinktas A. Butkevičius
Penk­ta­die­nį So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­me par­ti­jos pir­mi­nin­ku dvie­jų me­tų ka­den­ci­jai per­rink­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Už A.But­ke­vi­čių bal­sa­vo 487 na­riai, už vie­nin­te­lį jo kon­ku­ren­tą, par­ti­jos ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Al­gir­dą Sy­są pa­si­sa­kė 151 su­va­žia­vi­mo at­sto­vas, 7 biu­le­te­niai ras­ti su­ga­din­ti, BNS pa­tvir­ti­no par­ti­jos bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Mi­tro­fa­no­vas.

Į LSDP pir­mi­nin­kus par­ti­jos sky­riai bu­vo iš­kė­lę eu­ro­par­la­men­ta­rus Vi­li­ją Blin­ke­vi­čiū­tę, Zig­man­tą Bal­čy­tį bei Se­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Ge­di­mi­ną Kir­ki­lą, ta­čiau vi­si jie sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siė­mė.

A.But­ke­vi­čius svar­biau­siu už­da­vi­niu įvar­di­jo ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus bei kon­ku­ren­ci­jos var­žan­tis dėl par­ti­jos va­do­vo pos­to stip­ri­ni­mą.

„Vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti svei­ka kon­ku­ren­ci­ja ir tarp par­ti­jos bū­si­mų va­do­vų. Aš ma­nau, kad ki­ta­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me par­ti­ja rinks jau ki­tą par­ti­jos va­do­vą. Taip pat aš į val­dy­bą įtrauk­siu jau­nus mū­sų po­li­ti­kus, kad jie ga­lė­tų (...) at­sisk­leis­ti vi­sa­pu­siš­kai teik­da­mi idė­jas, siū­ly­da­mi sa­vo spren­di­mus, ku­rie yra ak­tua­lūs jau­ni­mui. Aš ma­nau, kad kon­ku­ren­ci­ja par­ti­jos vi­du­je iš­augs per ar­tė­jan­čius dve­jus me­tus, bet jau­ni­mas tu­ri su­pras­ti, kad jie tu­ri įgy­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą“, - žur­na­lis­tams dar prieš pa­skel­biant re­zul­ta­tus sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Dė­ko­da­mas par­ti­jos bi­čiu­liams už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad no­rint tap­ti ly­de­riu po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ne vis­ką le­mia jau­nat­viš­ku­mas bei kur kas svar­biau yra vi­suo­me­nės pri­pa­ži­ni­mas.

"Vie­nas pa­grin­di­nių fak­to­rių - vi­suo­me­nės pri­pa­ži­ni­mas ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas ta­vi­mi. Ir tai yra pats ver­tin­giau­sias ly­de­rio ke­lias uži­mant at­sa­kin­gas par­ei­gas", - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

"Ačiū už pa­si­ti­kė­ji­mą dar kar­tą - ma­ty­da­mas tiek daug mu­sų par­ti­jos bi­čiu­lių, tuo la­bai džiau­giuo­si ir ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je šve­si­me dar daug daug per­ga­lių kar­tu", - dė­ko­jo per­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vai kri­ti­kuo­ja­mi, jog ne­ren­gia vi­suo­ti­nių par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų, kai pir­mi­nin­ką ren­ka ne su­va­žia­vi­mas, o vi­si par­ti­jos sky­riai. A.But­ke­vi­čius šią sa­vai­tę už­si­mi­nė, kad to­kią pra­kti­ką ban­dy­ta įdieg­ti or­ga­ni­zuo­jant bal­sa­vi­mą dėl są­ra­šo su­da­ry­mo Sei­mo rin­ki­mams, ta­čiau tai ne­pa­si­tei­si­no.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius LSDP pir­mi­nin­ku pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­tas 2009 me­tais, 2011 me­tais bu­vo per­rink­tas dar vie­nai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

Tiek 2011-ai­siais, tiek 2013-ai­siais A.But­ke­vi­čius rin­ki­muo­se ne­tu­rė­jo var­žo­vų - 2013-ai­siais kan­di­da­tū­rą per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą at­siė­mė vie­nin­te­lis iš­šū­kį prem­je­rui me­tęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Z.Bal­čy­tis. Tuo­met už A. But­ke­vi­čių bal­sa­vo 705, prieš - 40 so­cial­de­mo­kra­tų.

LSDP pir­mi­nin­kas slap­tu bal­sa­vi­mu su­va­žia­vi­me ren­ka­mas kas dve­ji me­tai.

Tu­rės tris nau­jus pavaduotojus

Al­gir­das But­ke­vi­čius tu­rės pen­kio­li­ką pa­va­duo­to­jų.

Penk­ta­die­nį par­ti­jos su­va­žia­vi­me so­cial­de­mo­kra­tai iš­reiš­kė pri­ta­ri­mą A.But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­tiems kan­di­da­tams, tarp ku­rių bus še­ši nau­ji pa­va­duo­to­jai: Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Bu­ro­kas, Jo­na­vos me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, par­la­men­ta­rai Ju­ras Po­žė­la ir Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gi­ras Sy­sas, prem­je­ro pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė.

Per­rink­ti bu­vę vi­ce­pir­mi­nin­kai eu­ro­par­la­men­ta­rai Zig­man­tas Bal­čy­tis, Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, kraš­to ap­sau­gos ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trai Juo­zas Ole­kas bei Juo­zas Ber­na­to­nis, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas, Birš­to­no me­rė Ni­jo­lė Dir­gin­čie­nė, Laz­di­jų ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Jus­tas Pa­nkaus­kas.

Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pos­tų ne­te­ko par­la­men­ta­rės Bi­ru­tė Vė­sai­tė ir Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė.