Socialdemokratų partijos pirmininku išrinktas G.Paluckas
Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, ro­do šeš­ta­die­nį su­skai­čiuo­ti bal­sai iš 60-ies par­ti­jos sky­rių.

„Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, lai­mė­jo G.Pa­luc­kas“, – BNS sa­kė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

An­tra­ja­me tie­sio­gi­nių pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re G.Pa­luc­kas var­žė­si su ūkio mi­nis­tru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, G.Pa­luc­kas rin­ki­muo­se su­rin­ko 5190, o M.Sin­ke­vi­čius – 4781 bal­sus. Šiuos re­zul­ta­tus per tris die­nas dar tu­rės pa­tvir­tin­ti LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Ji tu­rės iš­nag­ri­nė­ti skun­dus iš par­ti­jos Nau­jo­sios Ak­me­nės, Mo­lė­tų ir Pa­sva­lio sky­rių. Juo­se tei­gia­ma, kad kai ku­rių par­ti­jos na­rių par­ašai bu­vo klas­to­ja­mi.

„Dau­giau­siai skun­dai yra iš tų sky­rių, ku­riuos lai­mė­jo Sin­ke­vi­čius. Tai jei­gu bū­tų anu­liuo­tas ku­rio nors sky­riaus re­zul­ta­tus, tai bū­tų Pa­luc­ko nau­dai bal­sai“, – sa­kė A.Sy­sas.

Jo tei­gi­mu, an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re so­cial­de­mo­kra­tų ak­ty­vu­mas sie­kė apie 50 pro­cen­tų.

Rin­ki­mus pra­lai­mė­jęs M.Sin­ke­vi­čius svei­ki­no G.Pa­luc­ką su per­ga­le ir tei­gė, kad pir­mą kar­tą reng­ti tie­sio­gi­niai par­ti­jos va­do­vo rin­ki­mai pa­si­tei­si­no.

„Mū­sų bend­ruo­me­nė at­gi­jo, į kai­rio­sios ideo­lo­gi­jos for­muo­ja­mą po­li­ti­ką at­siž­vel­gė vi­suo­me­nė, po­li­to­lo­gai, žur­na­lis­tai, moks­li­nin­kai. Tai di­de­lis lai­mė­ji­mas. Su tuo ir svei­ki­nu ne tik G.Pa­luc­ką, bet ir vi­sus par­ti­jos bi­čiu­lius ir vi­suo­me­nę“, – sa­kė ūkio mi­nis­tras. M.Sin­ke­vi­čius ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jo at­sto­vas Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Su G.Pa­luc­ku BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Nuo 2015 me­tų Vil­niaus vi­ce­me­ru dir­ban­tis G. Pa­luc­kas mo­kė­si Pa­ne­vė­žy­je, vė­liau stu­di­ja­vo ang­lų kal­bą Lon­do­ne, Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo ma­te­ma­ti­ką, bai­gė Tarp­tau­ti­nio vers­lo mo­kyk­lą. Jis yra dir­bęs „Sod­ro­je“, bu­vu­sio Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Jus­to Pa­lec­kio pa­dė­jė­ju.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Vil­niaus sky­riu­je par­ti­nę kar­je­rą jis pra­dė­jo 2004 me­tais, o 2013-ai­siais ta­po par­ti­jos at­sa­kin­guo­ju se­kre­to­riu­mi, yra par­ti­jos ta­ry­bos ir val­dy­bos na­rys.

2012 me­tais G.Pa­luc­kas Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba grau­ži­kų nai­ki­ni­mo pa­slau­gų Vil­niaus mies­te vie­ša­ja­me kon­kur­se.

Dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to pir­ma­ja­me tu­re taip pat var­žė­si Sei­mo na­riai And­rius Pa­lio­nis, Ar­tū­ras Skar­džius ir bu­vęs par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka.

Nau­ja­sis pir­mi­nin­kas dar­bą pra­dės ge­gu­žės 6 die­ną per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. Jo ka­den­ci­ja truks dve­jus me­tus.

Šiuo me­tu par­ti­jai va­do­vau­ja eksp­rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis spren­di­mą ne­siek­ti per­rin­ki­mo aiš­ki­no par­ti­jos ne­sėk­me ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. So­cial­de­mo­kra­tai per šiuos rin­ki­mus ga­vo 17 man­da­tų iš 141 ir li­ko tre­ti.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus ren­gė pir­mą kar­tą, iki šiol jos va­do­vai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se. Ši par­ti­ja tu­ri per 20 tūkst. na­rių.