Socialdemokratų partijos pirmininko rinkimuose – įtarimai klastojant parašus
Šeš­ta­die­nį bai­gian­tis tie­sio­gi­niams di­džiau­sios ša­ly­je Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko rin­ki­mams, pra­ne­ša­ma apie pa­žei­di­mus kai ku­riuo­se par­ti­jos sky­riuo­se. Įta­ria­ma, kad Pa­sva­lio sky­riu­je ga­lė­jo bū­ti su­klas­to­ti par­ašai, už­fik­suo­ta pa­žei­di­mų ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Įta­ria­ma, kad Pa­sva­lio sky­riu­je ga­lė­jo bū­ti su­klas­to­ti par­ašai, už­fik­suo­ta pa­žei­di­mų ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas sa­ko, jog jei par­ašų klas­to­ji­mas pa­sit­vir­tins, tai ga­li už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, ta­čiau jis ne­ma­no, kad ke­li pa­žei­di­mai lem­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

„Gir­dė­jau – vie­ne­tai pa­dirb­ti, du trys par­ašai (Pa­sva­ly­je – BNS). Gal­būt lai­ku bu­vo pre­ven­ci­ja pa­da­ry­ta, iš­vie­šin­ta, pra­neš­ta bu­vo, ta­ry­bo­je va­kar kal­bė­jo­me, nes tai ga­li pa­kenk­ti ir sky­riui, ir par­ti­jai, ir žmo­nėms, nes par­ašų pa­dir­bi­nė­ji­mas ga­li už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę“, – BNS sa­kė A.Sy­sas.

Anot jo, ar pa­nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus šia­me sky­riu­je, spręs rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­ri po­sė­džiaus šeš­ta­die­nį 14 val.: „Rei­kia ma­ty­ti ir bal­sa­vi­mo la­pus, kad ma­ty­tų­si, ar ti­krai par­ašai pa­dirb­ti. To­kią in­for­ma­ci­ją mes tu­ri­me, bet rei­kia ją pa­ti­krin­ti“.

Pa­sak A.Sy­so, ste­bė­to­jus į tuos sky­rius, ku­riuo­se pir­ma­ja­me tu­re itin daug bal­sų – iki 90 proc. – su­rin­ko Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, nu­siun­tė jo var­žo­vas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

„Pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų yra ir ki­tuo­se sky­riuo­se, bet dėl par­ašų klas­to­ji­mo kol kas vie­nin­te­lis at­ve­jis, ste­bė­to­jai pa­žiū­rė­jo la­pus ir ra­do, kad par­ašai pir­mi­niuo­se rin­ki­muo­se ir an­tra­me tu­re yra skir­tin­gi, taip pat skam­bi­no kai ku­riems bi­čiu­liams, ku­rių nė­ra Lie­tu­vo­je, o jie bal­sa­vo. Tai čia rim­ti pa­žei­di­mai, tai bus ir par­ti­nės nuo­bau­dos už to­kius da­ly­kus“, – kal­bė­jo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas.

„Jei ten tik 2–3 pa­žei­di­mai, vie­nas da­ly­kas, o jei ma­si­nis – tai ki­tas, ta­da ga­li­ma ir anu­liuo­ti re­zut­la­tus. Bet Pa­sva­lys ne­di­de­lis ra­jo­nas – apie 60–70 tik bal­sa­vo, tai ne­keis re­zul­ta­to, ne­bent tik ke­liais bal­sais skir­tų­si re­zul­ta­tas, tai ūtų prob­le­mų“, – pri­dū­rė jis.

Par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Val­das Še­rei­ka 15min.lt sa­kė, kad apie ki­tų sky­rių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų nai­ki­ni­mą ne­gal­vo­ja­ma, Anot jo, pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų bu­vo Ak­me­nė­je, Mo­lė­tuo­se, Vil­ka­viš­ky­je ir Ra­sei­niuo­se.

Dėl pir­mi­nin­ko pos­to var­žo­si 32 me­tų ūkio mi­nis­tras M.Sin­ke­vi­čius ir 37 me­tų Vil­niaus vi­ce­me­ras G.Pa­luc­kas. Pir­mi­nius bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus ža­da­ma pa­skelb­ti šeš­ta­die­nį apie 18 va­lan­dą.

Nau­ja­sis pir­mi­nin­kas dar­bą pra­dės ge­gu­žės 6 die­ną per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. Jo ka­den­ci­ja truks dve­jus me­tus.

Da­bar par­ti­jai va­do­vau­ja eksp­rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis spren­di­mą ne­siek­ti per­rin­ki­mo aiš­ki­no par­ti­jos ne­sėk­me ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. LSDP per šiuos rin­ki­mus ga­vo 17 man­da­tų iš 141 ir li­ko tre­ti.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pir­mą kar­tą ren­gia tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, šiol LSDP va­do­vai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se. LSDP tu­ri per 20 tūkst. na­rių.