Socialdemokratų partijoje – įtampa
Sei­mo pri­im­tas ir pre­zi­den­tės jam grą­žin­tas tai­sy­ti Dar­bo ko­dek­sas ke­lia įtam­pą tarp val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų, mat li­be­ra­laus dar­bo san­ty­kių re­for­mos va­rian­to ne­pa­lai­ko da­lis par­ti­jos vir­šū­nių. Nors ved­liai kar­to­ja, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­sky­la, kai ku­rių jų at­sto­vų el­ge­sys ste­bi­na. Vis dėl­to bent kol kas ne­pri­ta­ri­mas – ne­by­lus.

Prieš po­rą sa­vai­čių įvy­kęs ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl Dar­bo ko­dek­so (DK) pri­ėmi­mo liu­di­ja, kad li­be­ra­lų jo va­rian­tą re­mia 25 iš 40 Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos na­rių. Da­lis par­ti­jos va­do­vy­bės na­rių sa­vo po­zi­ci­ją de­mons­tra­vo aps­kri­tai ne­da­ly­vau­da­mi svar­bia­me bal­sa­vi­me. Val­dan­tie­ji ne­si­ryž­ta spė­lio­ti, kuo ga­li baig­tis ban­dy­mas at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to, ta­čiau aki­vaiz­du, kad ne­ri­mo ži­di­nių dau­gė­ja.

Prog­no­zuo­ja ginčus

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las va­kar sa­kė, kad dėl DK dar lau­kia karš­ti gin­čai, ir ne­siė­mė spė­lio­ti jų baig­ties. Esą DK rė­mė­jų ir prieš­inin­kų sto­vyk­los Sei­me – apy­ly­gės. Šian­dien dėl bū­si­mos po­zi­ci­jos spręs LSDP frak­ci­ja, vė­liau rink­sis vi­sos koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba.

Bir­že­lio 21 die­nos Sei­mo bal­sa­vi­mas dėl DK liu­di­ja, kad da­lis so­cial­de­mo­kra­tų „bal­sa­vo ko­jo­mis“. Jei ne kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų bal­sai, li­be­ra­lus DK va­rian­tas aps­kri­tai ne­bū­tų bu­vęs pri­im­tas.

Svar­bų bal­sa­vi­mą Sei­me ig­no­ra­vo ir taip sa­vo po­zi­ci­ją par­eiš­kė ne pa­pras­ti LSDP frak­ci­jos na­riai, bet da­lis par­ti­jos va­do­vy­bės, ke­li Vy­riau­sy­bės na­riai. Pa­vyz­džiui, bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas G. Kir­ki­las.

Pa­sta­ra­sis va­kar kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ svars­tė, kad so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bės ne­da­ly­va­vi­mas bal­sa­vi­me iš tie­sų ga­li kel­ti klau­si­mų, ta­čiau pri­dū­rė, kad pats bū­tų bal­sa­vęs „už“. „Pats tu­rė­jau vi­so­kių su­si­ti­ki­mų (ga­lu­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu – aut.). Bet frak­ci­ja pri­ėmė spren­di­mą pa­lai­ky­ti. Taip, yra to­kių, ku­rie ne­vi­siš­kai su tuo su­tin­ka. Pa­gal mū­sų frak­ci­jos sta­tu­tą kai ku­rie ga­lė­jo ir ne­da­ly­vau­ti. „Prieš“ bal­suo­ti ne­ga­lė­jo, tad ne­da­ly­va­vo. Aš tu­rė­jau su­si­ti­ki­mą, bū­čiau bal­sa­vęs „už“, dau­gu­mai pa­tai­sų pri­ta­riau“, – tiks­li­no G. Kir­ki­las.

Tie­siog skir­tin­gos nuo­mo­nės?

Tuo me­tu ki­tas LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, va­kar su­ren­gęs spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, bu­vo pri­vers­tas kar­to­ti, kad par­ti­jo­je – nuo­mo­nių daug. „So­cial­de­mo­kra­tai ti­krai ne­sky­la, nor­ma­lu, kai žmo­nės tu­ri skir­tin­gas nuo­mo­nes, gin­či­ja­si, ieš­ko ge­riau­sio spren­di­mo, ge­riau­sio ke­lio. Mes juk ne Ko­mu­nis­tų par­ti­ja, ku­rio­je bu­vo vie­na nuo­mo­nė, vie­nas va­das ir žo­dis „pir­myn“, – par­eiš­kė A. Sy­sas. Jis bir­že­lio 21 die­ną vy­ku­sia­me ga­lu­ti­nia­me bal­sa­vi­me dėl DK ne­da­ly­va­vo.

Nors LSDP ly­de­ris prem­je­ras A. But­ke­vi­čius lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad ša­lies va­do­vės ve­to Sei­me rei­kė­tų at­mes­ti, A. Sy­sas ma­no ki­taip. „Iš es­mės pre­zi­den­tės pa­tai­sos ne­kei­čia svar­biau­sio tiks­lo li­be­ra­li­zuo­jant san­ty­kius. (...) Ne­pa­mirš­ki­me, kad tai – pa­ke­tas, da­bar at­me­ti­nė­ti bū­tų, ko ge­ra, ir po­li­tiš­kai ne vi­sai ge­ras da­ly­kas“, – sa­kė jis. LSDP at­sto­vas iš­syk po bal­sa­vi­mo pa­skel­bė, kad nau­ja­sis DK yra pa­lan­kes­nis darb­da­viams nei dar­buo­to­jams.

Prem­je­rui nesiseka

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius ma­no, kad da­lies įta­kin­gų so­cial­de­mo­kra­tų el­ge­sys to­kio svar­baus do­ku­men­to kaip DK pri­ėmi­mo me­tu liu­di­ja esant opo­zi­ci­ją LSDP ly­de­riui A. But­ke­vi­čiui.

„Prie­žas­tys, ko­dėl net mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai ne­pa­lai­kė DK, ma­tyt, įvai­rios. Vie­na gru­pė yra ti­krų­jų so­cial­de­mo­kra­ti­nų pa­žiū­rų, kai­rie­ji, tad jiems toks DK – per­ne­lyg li­be­ra­lus. O ki­ti ne­pa­lai­kan­tie­ji dė­lio­ja ki­tas prie­žas­tis, ma­to sa­vus in­te­re­sus. Tai su­si­ję su A. But­ke­vi­čiaus ly­de­rys­te. Nors prieš rin­ki­mus par­ti­ja tu­rė­tų bū­ti su­si­tel­ku­si, kad pa­siek­tų ge­res­nių re­zul­ta­tų, DK nau­do­ja­mas kaip ins­tru­men­tas, par­ti­jo­je sie­kiant tam ti­kros įta­kos ar pa­lai­ky­mo“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.

A. Kru­pa­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, kol kas prem­je­rui ne­si­se­ka įti­kin­ti nei sa­vo par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me, nei vi­suo­me­nės, kad DK ver­si­ja, pri­im­ta Sei­mo, yra tin­ka­ma ir ko­ky­biš­ka. „Ne­pa­si­se­kė tuo įti­kin­ti ir pre­zi­den­tės. Jei­gu Sei­me ne­pa­vyk­tų at­mes­ti jos ve­to, tai bū­tų aiš­kus A. But­ke­vi­čiaus pra­lai­mė­ji­mas“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Ki­ta ver­tus, A. But­ke­vi­čiui DK klau­si­mu bu­vo svar­bi Sei­mo opo­zi­ci­jos – kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų – par­ama. DK pa­lai­kė 11 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vų ir 6 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai. „Jei kon­ser­va­to­riai iš kar­to bū­tų bu­vę „prieš“, to­kio DK ne­tu­rė­tu­me“, – pa­brė­žė A. Kru­pa­vi­čius.

Pre­zi­den­tės siū­lo­mos DK pa­tai­sos ga­li bū­ti svars­to­mos ne­ei­li­nė­je Sei­mo se­si­jo­je, ku­rią ke­ti­na­ma reng­ti ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je. Ša­lies va­do­vė pir­ma­die­nį ve­ta­vo DK, teig­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir „į­tei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą“.