Socialdemokratų lyderis: partneriai išėjo už koalicijos sutarties ribų
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas tei­gia, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai „vals­tie­čiai“, pa­si­ra­šy­da­mi su­tar­tį su kon­ser­va­to­riais dėl kon­kre­čių pro­jek­tų rė­mi­mo, per­žen­gė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­ty­je nu­brėž­tas ri­bas.

„Mes tai ver­tin­tu­me, kad mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­riai la­bai aiš­kiai sa­ko, kad užuot ieš­ko­ję su­ta­ri­mo koa­li­ci­jos vi­du­je, jie ieš­kos par­amos iš­orė­je. Ir tai, kas pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­ta, ką šne­ka kon­ser­va­to­riai: taip, mes siū­ly­si­me dau­giau su­si­ta­ri­mų, ra­šy­ti­nių ir pa­na­šiai, mai­nų už vie­nus pro­jek­tus, ki­tus, va­di­na­si, koa­li­ci­jos su­tar­tis yra per siau­ra. Už jos rė­mų iš­ei­na koa­li­ci­jos par­tne­riai, ieš­ko­da­mi par­amos“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Tre­čia­die­nio ry­tą da­ly­vau­da­mas Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „vals­tie­čių“ veiks­mus jis api­bū­di­no kaip koa­li­ci­jos su­tar­ties pa­žei­di­mą.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris BNS tei­gė, kad koa­li­ci­jos su­tar­ty­je kon­kre­čiai nu­ro­dy­ta, ko­kiais klau­si­mais par­tne­riai ga­li ne­su­si­tar­ti.

„Mes su­si­ta­rė­me, dėl ko ne­su­si­ta­rė­me. Tai la­bai ideo­lo­gi­niai klau­si­mai, la­bai aiš­kūs, ver­ty­bi­niai: šei­mos samp­ra­ta, par­tne­rys­tės klau­si­mai, pa­var­džių ra­šy­mas. Be to­kio žan­ro kaip ra­šy­ti­niai su­si­ta­ri­mai dėl par­amos už koa­li­ci­jos ri­bų, aps­kri­tai to­kio da­ly­ko ne­eg­zis­tuo­ja, ne­bū­na. Mes per sa­vo koa­li­ci­jų įvai­rių pra­kti­ką ne­sa­me to nei ma­tę, nei gir­dė­ję. Bet vis­kam bū­na pir­mas kar­tas“, – tei­gė G.Pa­luc­kas.

Per­nai lap­kri­tį so­cial­de­mo­kra­tų ir „vals­tie­čių“ ly­de­riai pa­si­ra­šė koa­li­ci­jos su­tar­tį ir jo­je nu­ma­tė, kad „koa­li­ci­jos par­tne­riai su­si­ta­ria, kad dėl kai ku­rių klau­si­mų, su­si­ju­sių su ver­ty­bi­nė­mis nuo­sta­to­mis – as­men­var­džių ra­šy­mo, šei­mos apib­rė­ži­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jo­je, par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo, žmo­gaus gy­vy­bės nuo pra­si­dė­ji­mo mo­men­to ap­sau­gos – jie ap­sisp­ręs sa­va­ran­kiš­kai“.

„Ar klau­si­mas apie urė­di­jas įra­šy­tas prie­de? Ne“, – tre­čia­die­nį BNS pa­brė­žė G.Pa­luc­kas.

Su­tar­ty­je taip pat nu­ma­ty­ta, jog vi­sais ki­tais klau­si­mais, taip pat ir tais, ku­rie ne­ap­tar­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, koa­li­ci­jos par­tne­riai tar­sis rem­da­mie­si ge­ra­no­riš­ku­mo pri­nci­pu.

„Vie­no iš koa­li­ci­jos par­tne­rio ga­li­mi su­si­ta­ri­mai su tre­čią­ja ša­li­mi ne­įpa­rei­go­ja ki­to par­tne­rio ir ne­tu­ri pa­žeis­ti šios su­tar­ties“, – nu­ro­do­ma do­ku­men­te.

Pa­sak G.Pa­luc­ko, re­mian­tis tuo, so­cial­de­mo­kra­tai pra­de­da svars­ty­mą dėl koa­li­ci­jos su­tar­ties li­ki­mo.

„Pre­zi­diu­mas su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją ir svars­tys. Bend­rais bruo­žais ap­tars po­li­ti­nį se­zo­ną, kaip čia vis­kas bu­vo, pri­si­min­si­me tuos vi­sus epi­zo­dus, kai mes ne­su­ta­rė­me, kaip kas vy­ko, ta­da pa­siš­ne­kė­si­me, ar iš­vis ver­ta tą klau­si­mą ta­ry­bo­je svars­ty­ti, nes ta­ry­ba tu­ri įga­lio­ji­mus“, – BNS sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas.

Anot jo, par­ti­jos ta­ry­ba tu­ri ga­lią nu­spręs­ti, ar per­žiū­rė­ti su­tar­tį, ar ją nu­trauk­ti, ar pa­lik­ti, kaip yra.

An­tra­die­nį Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl kon­ser­va­to­rių pa­lai­ky­mo urė­di­jų re­for­mai mai­nais į par­amą ma­žes­niam pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiui ( PVM) už šil­dy­mą. PVM leng­va­tos šil­dy­mui sie­kia kon­ser­va­to­riai.

Su­si­ta­ri­me pa­žy­mi­ma, kad sie­kiant Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­kos bus pri­im­ti su pa­siū­ly­mais, ku­rie su­de­rin­ti su Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

Ki­tu punk­tu su­si­ta­ria­ma, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu nuo 2017 me­tų ru­dens šil­dy­mo se­zo­no „sie­kiant ma­žin­ti gy­ven­to­jų ener­ge­ti­nį skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį“ bus įve­da­mas leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas šil­dy­mui, o tam rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus bus sie­kia­ma pri­im­ti iki spa­lio 1 die­nos.

Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ro Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja. Ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tai ne­rė­mė „vals­tie­čių“ teik­tos urė­di­jų re­for­mos. Kad ji bū­tų pri­im­ta, šie ieš­ko­jo opo­zi­ci­jos par­amos.