Socialdemokratų laukia kadrų dėlionė
No­rin­čių­jų va­do­vau­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) gre­tos spar­čiai re­tė­ja. Per ke­lias die­nas iš rin­ki­mų ko­vos pa­si­trau­kė trys kan­di­da­tai, vie­nas jų su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je. Sei­mo LSDP frak­ci­jo­je – per­mai­nų nuo­jau­ta.

Var­žy­tis ba­lan­džio pra­džio­je vyk­sian­čiuo­se LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se kol kas ke­ti­na pen­ki so­cial­de­mo­kra­tai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­ti­ni­mo siek­ti par­ti­jos vai­ri­nin­ko pos­to at­si­sa­kė bu­vu­si par­la­men­ta­rė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė, to­kį spren­di­mą dėl ga­li­mų ne­skaid­rių ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ir Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų at­sto­vais pri­ėmė ir Sei­mo na­rys, bu­vęs par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Bas­tys.

Kad ne­sieks LSDP va­do­vo pos­to, va­kar pra­ne­šė ir po­li­ti­kos sen­bu­vis 64-erių Zig­man­tas Bal­čy­tis. Jis taip pat in­for­ma­vo, kad dėl bū­si­mos tarp­tau­ti­nės kar­je­ros ke­ti­na at­si­sa­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rio man­da­to. Toks Z. Bal­čy­čio žings­nis ga­li pa­ko­re­guo­ti Sei­mo LSDP frak­ci­jos su­dė­tį. Jei vie­toj par­ti­jos bi­čiu­lio į Briu­se­lį nu­spręs­tų vyk­ti da­bar­ti­nis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, į par­la­men­tą ga­lė­tų grįž­ti ke­tu­rias ka­den­ci­jas čia dir­bęs Bro­nius Bra­daus­kas.

Kar­je­ros žings­nis

Anot Z. Bal­čy­čio, pa­sau­lio vals­ty­bių eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ver­ti­ni­mas – jo spe­cia­ly­bė, to­dėl, su­lau­kęs pa­siū­ly­mo ei­ti nau­jas par­ei­gas, il­gai ne­svars­tė. „Tai aukš­tes­nis ma­no kar­je­ros laip­te­lis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­ti­kas. Nors apie bū­si­mą dar­bą Z. Bal­čy­tis kol kas kal­ba ap­ta­kiai, spė­ja­ma, kad jis ga­vo pa­siū­ly­mą dirb­ti nau­jo­je tarp­tau­ti­nė­je ins­ti­tu­ci­jo­je, su­si­ju­sio­je su Tarp­tau­ti­niu va­liu­tos fon­du (TVF).

So­cial­de­mo­kra­tas pa­sa­ko­jo, kad yra pa­kvies­tas tap­ti ku­ria­mos val­dy­bos, ku­ri ver­tins tarp­tau­ti­nių rei­tin­gų agen­tū­rų re­ko­men­da­ci­jas ša­lims, na­riu. Pir­ma­sis šios val­dy­bos po­sė­dis pla­nuo­ja­mas ko­vo pa­bai­go­je, tad EP na­rio man­da­to Z. Bal­čy­tis ke­ti­na at­si­sa­ky­ti nuo ba­lan­džio. Val­dy­bos po­sė­džiai vyks Niu­jor­ke kar­tą per mė­ne­sį, Z. Bal­čy­tis pla­nuo­ja tu­rė­ti biu­rus Briu­se­ly­je ir Vil­niu­je. So­cial­de­mo­kra­tas ti­ki­no ne­pa­siilg­sian­tis eu­ro­par­la­men­ta­ro dar­bo. „Ma­nau, kad sa­vo funk­ci­jas ir už­duo­tis at­li­kau tvar­kin­gai, daug ži­nau, tu­riu pa­tir­ties. Gau­tas pa­siū­ly­mas – vi­sos ma­no veik­los įver­ti­ni­mas“, – pa­žy­mė­jo jis.

Ka­muo­ja abejonės

Ta­čiau at­si­sa­ky­ti par­ti­nės veik­los Z. Bal­čy­tis ne­ža­da. Ka­dan­gi bū­ti ne­par­ti­niu nau­jo­ji veik­la ne­rei­ka­lau­ja, jis pa­si­ry­žęs ir to­liau „ko­vo­ti už kai­rią­ją po­li­ti­ką“. Eu­ro­par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, dėl LSDP pir­mi­nin­ko pos­to var­žo­si „trys ar ke­tu­ri la­bai stip­rūs kan­di­da­tai“. Jis pats ti­ki­no dar ne­ap­sisp­ren­dęs, ku­riam iš jų ati­duos sa­vo bal­są. Z. Bal­čy­tis pa­sa­ko­jo, kad apie jo at­ei­ties pla­nus su­ži­no­ję par­ti­jos bi­čiu­liai pa­svei­ki­no su nau­jo­mis ga­li­my­bė­mis.

Pa­keis­ti Z. Bal­čy­tį EP pa­gal LSDP rin­ki­mų są­ra­šą tu­rė­tų G. Kir­ki­las. Spren­di­mą, ar va­žiuos į Briu­se­lį, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas ža­dė­jo pa­skelb­ti šian­dien. Va­kar jis pra­si­ta­rė, kad tu­rė­tų no­ro iš­ban­dy­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro duo­nos sko­nį. Jei­gu G. Kir­ki­las ap­sisp­ręs­tų lik­ti Sei­me, dar­bui EP ga­lė­tų reng­tis ki­tas LSDP są­ra­šo at­sto­vas Juo­zas Ole­kas.

Zig­man­tas Bal­čy­tis: „Gau­tas pa­siū­ly­mas – vi­sos ma­no veik­los įver­ti­ni­mas.“

Bet ku­riuo at­ve­ju at­si­ver­tų ga­li­my­bės grįž­ti į Sei­mą B. Bra­daus­kui. Ta­čiau jis va­kar pri­si­pa­ži­no tu­rin­tis di­de­lių abe­jo­nių dėl dar­bo par­la­men­te. „A­pie 80 proc. ma­no spren­di­mas yra ne­igia­mas“, – agen­tū­rai BNS sa­kė B. Bra­daus­kas. Jis tei­gė, kad per pus­me­tį pa­il­sė­jo ir mė­gau­ja­si ra­my­be. Kar­tu B. Bra­daus­kas už­si­mi­nė su­lau­kęs me­džio­to­jų ra­gi­ni­mų ei­ti į Sei­mą. Jei vis dėl­to jis ap­sisp­ręs­tų ki­taip, į par­la­men­tą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti so­cial­de­mo­kra­tė Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė.

Ne­ma­to ly­de­rių

Kan­di­da­tų į LSDP pir­mi­nin­kus są­ra­še šiuo me­tu yra Sei­mo na­riai Ar­tū­ras Skar­džius ir And­rius Pa­lio­nis, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas bei bu­vęs par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka. Iki sek­ma­die­nio va­ka­ro jie dar ga­li gal­vo­ti, ar iki ga­lo ko­vos dėl LSDP va­do­vo pos­to.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ką so­cial­de­mo­kra­tai tie­sio­giai rinks pir­mą kar­tą, iki šiol vai­ri­nin­kas bu­vo ren­ka­mas su­va­žia­vi­me. Bal­sa­vi­mas LSDP sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis, re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną. Ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per LSDP su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną.

Eks­per­tai tei­gia tarp kan­di­da­tų į par­ti­jos va­do­vus ne­ma­tan­tys ryš­kių cha­riz­ma­tiš­kų ly­de­rių. Dėl to, anot jų, kal­ta il­ga­me­tė pa­čios LSDP kad­rų po­li­ti­ka. Po­li­ti­kos ži­no­vai su­ta­ria, kad rea­liau­sius šan­sus pe­rim­ti par­ti­jos vai­rą tu­ri jau­no­sios po­li­ti­kų kar­tos at­sto­vai G. Pa­luc­kas ir M. Sin­ke­vi­čius, ku­riuos pa­lai­ko dau­giau­sia par­ti­jos sky­rių. Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, jei po pir­mi­nin­ko rin­ki­mų LSDP ne­pa­vyks at­si­nau­jin­ti, ji bus nu­stum­ta į po­li­ti­kos už­ri­bį.