Socialdemokratų etikos sargai dėl sankcijų A.Skardžiui spręs, kai išvadas pateiks institucijos
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja nu­ta­rė kol kas ne­siim­ti sank­ci­jų prieš Sei­mo na­rį Ar­tū­rą Skar­džių, ku­rio ry­šiais su ener­ge­ti­kais šią sa­vai­tę su­abe­jo­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je.

A.Skar­džius penk­ta­die­nį pats lai­ki­nai su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je. So­cial­de­mo­kra­tų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vai­nius Šar­ma­vi­čius BNS sa­kė, kad šeš­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si ko­mi­si­ja tik įver­ti­no A.Skar­džiaus raš­tu pa­teik­tus pa­aiš­ki­ni­mus.

„Pa­gal LSDP Sta­tu­tą ko­mi­si­ja yra įpa­rei­go­ta spręs­ti na­rys­tės par­ti­jo­je su­stab­dy­mo klau­si­mą to­se si­tua­ci­jo­je, jei apie as­me­nį pa­sklei­džia­ma komp­ro­mi­tuo­jan­ti in­for­ma­ci­ja, bet tik tuo at­ve­ju, jei pats na­rys to ne­pa­da­ro. Ka­dan­gi jis pats na­rys­tę su­stab­dė va­kar, ko­mi­si­ja ši­tą in­for­ma­ci­ją pri­ėmė, iš es­mės bu­vo toks la­biau pro­ce­dū­ri­nis in­for­ma­ci­jos įver­ti­ni­mas“, – šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę BNS sa­kė V.Šar­ma­vi­čius.

A.Skar­džius ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo. Anot V.Šar­ma­vi­čiaus, par­ti­jos eti­kos ko­mi­si­ja da­bar lauks, kol A.Skar­džiaus el­ge­sį įver­tins Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

„Ko­mi­si­ja bet ku­riuo at­ve­ju tu­rės įver­tin­ti ši­tų kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­tas iš­va­das ir pri­klau­so­mai nuo to, ar ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­skleis­ta vie­šai, pa­sit­vir­tins, pri­klau­sys to­li­mes­nė ko­mi­si­jos dar­bo kryp­tis“, – aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tas.

„Na­rys­tės su­stab­dy­mas nė­ra sank­ci­ja (...). Dėl sank­ci­jų klau­si­mas ga­li bū­ti spren­džia­mas tik ta­da, kai jau yra aiš­ku, ar ta in­for­ma­ci­ja pa­grįs­ta“, – sa­kė jis.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­ro A.Skar­džiaus šei­ma gau­na pa­ja­mų iš vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų, o po­li­ti­kas ren­gia įsta­ty­mų pa­tai­sas, su­si­ju­sias su at­si­nau­ji­nan­čiais ener­gi­jos šal­ti­niais.

17-os 2,3 me­ga­va­to ga­lios jė­gai­nių par­ką Ši­lu­tės ra­jo­ne, Čiū­te­lių kai­me, val­do 2005-ai­siais „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, ji šiuo me­tu nuo­mo­ja­si skly­pus iš bend­ro­vės „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“. Pa­sta­ro­ji bend­ro­vė že­mę nuo­mo­ja­si iš vie­tos gy­ven­to­jų, įskai­tant ir A.Skar­džiaus šei­mą. Per me­tus už be­veik 27 hek­ta­rų skly­po nuo­mą po­li­ti­kui mo­ka­mi 24 tūkst. eu­rų.

Por­ta­lo tei­gi­mu, A.Skar­džiaus gau­na­ma su­ma už že­mės nuo­mą vers­li­nin­kams yra 12–28 kar­tus di­des­nė, nei mo­ka­ma gre­ta esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kams.

Par­la­men­ta­ras ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su iš vė­jo jė­gai­nių vys­ty­to­jų per tar­pi­nin­kus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Vis­gi por­ta­las nu­ro­do, kad nuo 2012 me­tų A.Skar­džius da­ly­va­vo Sei­me ren­giant ma­žiau­siai pen­kis tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su elek­tros ener­gi­ja ir at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, pa­tei­kė ma­žiau­siai aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, su­si­ju­sius su šia sri­ti­mi.

Dėl šios in­for­ma­ci­jos par­la­men­te ini­ci­juo­ja­mas spe­cia­lus ty­ri­mas. Ke­li kon­ser­va­to­riai dėl A.Skar­džiaus taip pat krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą.