Socialdemokratė džiaugiasi „V. Blinkevičiūtės vaikų bumu“
Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė džiau­gia­si, kad šie­met į mo­kyk­las at­eis dau­giau pir­mo­kų, ku­riuos vie­no ra­jo­no me­ras pa­va­di­no „Blin­ke­vi­čiū­tės vai­kais“.

„Vie­no ra­jo­no me­ras pa­šmaikš­ta­vo: „šie­met į mo­kyk­las at­eis Blin­ke­vi­čiū­tės vai­kai!“. Ar ži­no­te ko­dėl? Tai vai­kai, ku­rie gi­mė 2008 me­tais, kai man dir­bant mi­nis­tre, bu­vo pri­im­ti ge­ri spren­di­mai dėl gims­ta­mu­mo ska­ti­ni­mo. Tuos ke­le­tą me­tų iš ei­lės gi­mė dau­giau vai­kų. Ir štai – šie­met net 29 000 tūkst. pir­mo­kų pra­vers mo­kyk­lų du­ris. Tai tūks­tan­čiu dau­giau nei per­nai. Ar ne­atė­jo me­tas vėl gal­vo­ti apie tai, kaip ga­li­me rea­lio­mis prie­mo­nė­mis pa­ska­tin­ti tė­vus au­gin­ti dau­giau vai­kų? Juk mū­sų eko­no­mi­ka vėl au­ga, gal jau vėl ga­li­me in­ves­tuo­ti į mū­sų at­ei­tį?“, – sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je šian­dien klau­sia bu­vu­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė V. Blin­ke­vi­čiū­tė.