Socialdemokratams kilo klausimų dėl A. Bilotaitės namo
Ke­li Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riai krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mi iš­tir­ti, ar par­la­men­ta­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė tu­rė­jo tei­sę gau­ti so­li­džią pa­sko­lą na­mo sta­ty­bai ir ar ji ne­sie­kia iš­veng­ti prie­vo­lės mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Kon­ser­va­to­rė tai ver­ti­na kaip puo­li­mą dėl jos an­ti­ko­rup­ci­nės veik­los.

So­cial­de­mo­kra­tams Ed­mun­dui Jo­ny­lai, An­ta­nui Ne­stec­kiui ir Eduar­dui Šab­lins­kui užk­liu­vo tai, kad 2007 me­tais A. Bi­lo­tai­tei vie­nas ko­mer­ci­nis ban­kas su­tei­kė 600 tūkst. li­tų (apie 174 tūkst. eu­rų) kre­di­tą gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bai ir ap­dai­lai, kai jos tų me­tų pa­ja­mos sie­kė apie 32 tūkst. li­tų (dau­giau nei 9 tūkst. eu­rų). Pro­ku­ro­rų pra­šo­ma iš­tir­ti, ar A. Bi­lo­tai­tė tu­rė­jo tei­sę gau­ti to­kio dy­džio pa­sko­lą, ar po­li­ti­kė ne­ga­vo ne­tei­sė­tos nau­dos su ko­mer­ci­niu ban­ku su­da­ry­da­ma pa­sko­los su­tar­tį.

Par­la­men­ta­rai taip pat tei­gė, kad kon­ser­va­to­rės na­mo sta­ty­ba jau baig­ta, ta­čiau sta­ti­nys nė­ra įre­gis­truo­tas vie­ša­ja­me re­gis­tre. Krei­pi­me­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šo­ma nu­sta­ty­ti, ar to­kiu bū­du A. Bi­lo­tai­tė ne­sie­kia iš­veng­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio mo­kė­ji­mo.

A. Bi­lo­tai­tės ma­ny­mu, ši­taip jai ga­li bū­ti sie­kia­ma da­ry­ti spau­di­mą „ne­be­bū­ti to­kiai pri­nci­pin­gai ir ak­ty­viai“.

Soc­de­mams „ne­suei­na galai“

Pa­sko­lą gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bai A. Bi­lo­tai­tė pa­ėmė 2007-ųjų vi­du­ry­je, kai dar ne­bu­vo Sei­mo na­rė. Į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pę­si so­cial­de­mo­kra­tai aps­kai­čia­vo, kad jei­gu kre­di­tas bū­tų su­teik­tas 30 me­tų lai­ko­tar­piui, mė­ne­si­nė būs­to pa­sko­los grą­ži­ni­mo įmo­ka su­da­ry­tų dau­giau kaip 2,2 tūkst. li­tų, kai, jų skai­čia­vi­mais, ofi­cia­lios kon­ser­va­to­rės pa­ja­mos 2007 me­tais bu­vo ma­žes­nės.

„To­kiu bū­du yra aki­vaiz­di si­tua­ci­ja, jog A. Bi­lo­tai­tei, ku­rios mė­ne­si­nės pa­ja­mos, vie­šai skel­bia­mais duo­me­ni­mis, ne­sie­kė 1,9 tūkst. li­tų, o pa­sta­ro­ji tur­to tu­rė­jo tik už 51,8 tūkst. li­tų, bu­vo su­teik­ta ypa­tin­gai di­de­lė, ko­mer­ci­ne ri­zi­ka ne­pa­tei­si­na­ma pa­sko­la, ku­rios pa­sta­ro­ji net ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės ap­tar­nau­ti pa­gal sa­vo gau­na­mas ir dek­la­ruo­ja­mas pa­ja­mas. To­kios ypač di­de­lės su­mos sko­li­ni­mas as­me­niui, ne­tu­rin­čiam dar­bo su­tar­ties, su­da­ro prie­lai­das įtar­ti, kad ko­mer­ci­nis ban­kas, pri­siim­da­mas ypa­tin­gą ri­zi­ką to­kio dy­džio pa­sko­lai, ga­li­mai ne­skaid­riai su­da­rė san­do­rį su Sei­mo na­re A. Bi­lo­tai­te (A. Bi­lo­tai­tė pir­mą kar­tą į Sei­mą iš­rink­ta tik 2008 me­tais – red.). Pra­šo­me iš­tir­ti, ar A. Bi­lo­tai­tė tu­rė­jo tei­sę gau­ti 600 tūkst. li­tų pa­sko­lą, ar to­kia pa­sko­la ne­ga­lė­jo bū­ti duo­ta kaip ne­tei­sė­tas at­ly­gis („ky­šis“) ir ar po­li­ti­kė ne­ga­vo ne­tei­sė­tos nau­dos su­da­ry­da­ma su ko­mer­ci­niu ban­ku pa­sko­los su­tar­tį“, – nu­ro­do­ma gru­pės par­la­men­ta­rų raš­te pro­ku­ro­rams.

Abe­jo­nės dėl na­mo registracijos

Rem­da­mie­si straips­niu ži­niask­lai­do­je, so­cial­de­mo­kra­tai sa­ko, kad A. Bi­lo­tai­tės na­mo sta­ty­ba Dau­pa­rų kai­me, Klai­pė­dos ra­jo­ne, yra baig­ta. Ta­čiau, jų ži­nio­mis, na­mo tei­si­nė re­gis­tra­ci­ja iki šiol ne­at­lik­ta.

„Tai­gi, re­mian­tis tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja bei esa­mu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu ma­ny­ti­na, jog Sei­mo na­rė A. Bi­lo­tai­tė gal­būt są­mo­nin­gai ty­čia ne­at­lie­ka jai pri­klau­san­čio na­mo tei­si­nės re­gis­tra­ci­jos ir taip ven­gia mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, to­kiu bū­du yra pa­žei­džia­mi ne tik mi­nė­ti tei­sės ak­tai, mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pas, bet ir vie­ša­sis in­te­re­sas“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tai.

Lau­kia tei­si­nio įvertinimo

Par­la­men­ta­ras E. Šab­lins­kas aiš­ki­no, kad klau­si­mų dėl A. Bi­lo­tai­tės gau­tos pa­sko­los ir na­mo tei­si­nio įre­gis­tra­vi­mo ki­lo vie­šu­mo­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai. Į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą kreip­ta­si sie­kiant gau­ti kom­pe­ten­tin­gus at­sa­ky­mus. „Ži­niask­lai­do­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja kol kas ver­čia mąs­ty­ti vie­naip, o kai tei­si­niai su­bjek­tai pa­teiks sa­vo iš­va­dą, bus aiš­ku, ar vis­kas at­lik­ta pa­gal įsta­ty­mo rai­dę“, – kal­bė­jo jis.

E. Šab­lins­kas ti­ki­no, kad jo ir ko­le­gų kei­pi­ma­sis dėl ko­le­gės iš prieš­in­gos po­li­ti­nės sto­vyk­los nie­kaip ne­su­si­jęs su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais ar jos po­li­ti­ne veik­la. Esą į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas krei­pia­ma­si ki­lus klau­si­mams dėl įvai­rių Sei­mo na­rių veik­los. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, par­la­men­ta­rai ir dėl jo pa­ties ne kar­tą yra krei­pę­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus. „Kai jie gau­da­vo at­sa­ky­mą, tap­da­vau šva­rus ir ga­lė­da­vau net į no­sį pa­baks­no­ti: „Vy­rai, ačiū, kad krei­pė­tės ir net pa­dė­jo­te iš­trauk­ti kai ku­riuos do­ku­men­tus, ku­rių pats ne­tu­rė­jau, kad įro­dy­čiau, jog vis­kas tei­sė­ta“, – aiš­ki­no jis.

Nie­ki­nis tyrimas

A. Bi­lo­tai­tė Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų krei­pi­mą­si ver­ti­na kaip po­li­ti­nių opo­nen­tų puo­li­mą dėl jos ak­ty­vios an­ti­ko­rup­ci­nės vei­kos. „Man ir juo­kin­ga, ir kar­tu yra la­bai aiš­kus sig­na­las, jog už pri­nci­pin­gą, ak­ty­vią veik­lą po­li­ti­niai opo­nen­tai ga­li iš­trauk­ti kaž­ko­kias ne­bū­tas is­to­ri­jas, ini­ci­juo­ti ty­ri­mus ir gal­būt ban­dy­ti taip pa­da­ry­ti spau­di­mą, kad ne­bū­čiau to­kia ak­ty­vi ir pri­nci­pin­ga, gal­būt kaž­ko iš­si­gąs­čiau“, – įver­ti­no ji.

A. Bi­lo­tai­tė pa­brė­žė, kad ji, kaip ir dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, būs­tui įsi­gy­ti pa­ėmė pa­sko­lą. „Ne­pa­vo­giau, ne­paė­miau ky­šio. Vi­sa in­for­ma­ci­ja apie pa­sko­lą yra vie­ša“, – sa­kė par­la­men­ta­rė. Ji aiš­ki­no, kad ban­kui bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys apie pa­ja­mas, kre­di­tas su­teik­tas įver­ti­nus vi­są ga­li­mą ri­zi­ką.

A. Bi­lo­tai­tės tei­gi­mu, kol kas jos na­mas ne­baig­tas įreng­ti – ne­įves­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos. „Kai tik bus tai pa­da­ry­ta, ži­no­ma, įre­gis­truo­siu na­mą. Jei­gu jo ver­tė bus to­kia, kad rei­kės mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, tai ir da­ry­siu“, – ti­ki­no ji.