Socialdemokratai žvalgosi naujo kandidato
Sei­mui pir­ma­ja­me po­sė­dy­je vie­nu iš par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kų ne­pat­vir­ti­nus Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko, ka­den­ci­ją bai­gian­čio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, jo par­ti­jos ko­le­gos jau žval­go­si ki­to kan­di­da­to į šį pos­tą. Tei­gia­ma, kad ši po­zi­ci­ja ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta da­bar­ti­nei So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nei Ire­nai Šiau­lie­nei.

Kol kas A. But­ke­vi­čius vie­šai nė­ra pra­ne­šęs sa­vo spren­di­mo, ar su­tik­tų bū­ti dar kar­tą siū­lo­mas į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas. Prieš dvi sa­vai­tes, lap­kri­čio 14 die­ną, vy­ku­sio pir­mo­jo Sei­mo po­sė­džio me­tu par­la­men­ta­rai ne­bu­vo jam pa­lan­kūs: 66 po­li­ti­kams bal­sa­vus „už“, 53 – „prieš“ ir dar 14 tau­tos at­sto­vų su­si­lai­kius, pri­trū­ko bal­sų jam iš­rink­ti.

„Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius dar nė­ra ap­sisp­ren­dęs, ar su­tiks bū­ti dar kar­tą tei­kia­mas į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­tą, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis ir pri­dū­rė: – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mas rink­sis ir svars­tys, kas ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mas ei­ti šias par­ei­gas, jei A. But­ke­vi­čius at­si­sa­ky­tų kan­di­da­tuo­ti.“

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, ar­ti­miau­sias so­cial­de­mo­kra­tų pre­zi­diu­mo po­sė­dis tu­rė­tų vyk­ti pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 28 die­ną. „Ta­čiau ar svars­ty­si­me tą klau­si­mą (nau­jo kan­di­da­to į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­tą tvir­ti­ni­mą – red.), ne­ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti“, – aiš­ki­no jis.

Vie­šai so­cial­de­mo­kra­tai tvir­ti­na dar ne­ži­nan­tys sa­vo par­ti­jos pir­mi­nin­ko spren­di­mo, ar jis ban­dy­tų lai­mę iš nau­jo siek­da­mas pos­to Sei­mo va­do­vy­bė­je. Ta­čiau ne­ofi­cia­liai „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai kal­bė­jo, kad A. But­ke­vi­čius po pa­tir­to pa­že­mi­ni­mo an­trą kar­tą kan­di­da­tuo­ti ne­be­no­ri – tai jis kai ku­riems bend­ra­žy­giams esą pra­ne­šė šią sa­vai­tę, par­la­men­ti­nės LSDP frak­ci­jos na­riams su­si­rin­kus švęs­ti jo 58-ojo gim­ta­die­nio.

Kaip tei­gia­ma, A. But­ke­vi­čius įta­ria, kad pir­mą kar­tą bal­suo­jant jo kan­di­da­tū­ros ga­lė­jo ne­pa­lai­ky­ti ne tik vie­šai apie tai kal­bė­ję opo­zi­ci­jos at­sto­vai bei da­lis koa­li­ci­jos par­tne­rės – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos – na­rių, bet ir kai ku­rie so­cial­de­mo­kra­tai. To­kios ga­li­my­bės ne­at­me­tė ir „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti LSDP at­sto­vai. Pa­sak jų, so­cial­de­mo­kra­tų ne­ma­lo­nę par­ti­jos pir­mi­nin­kas už­si­trau­kė ir dėl to, kad vie­nas­me­niš­kai at­si­sa­kė de­ry­bų me­tu iš koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ iš­ko­vo­to Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­to ir su­ti­ko, kad vie­toj to jo par­ti­jai ati­tek­tų du vi­ce­pir­mi­nin­kų port­fe­liai.

„A­ki­vaiz­du, jog A. But­ke­vi­čius tuo me­tu aps­kai­čia­vo, kad Sei­mo pir­mi­nin­ku jis pats ne­bū­tų siū­lo­mas, to­dėl pri­ėmė to­kį spren­di­mą. Jis ti­kė­jo­si, kad bus pa­skir­tas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku, bet, kaip ma­to­te, toks su­ma­ny­mas ne­pa­vy­ko“, – aiš­ki­no „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai.

Šiuo me­tu svars­to­ma, kad į lais­vą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją so­cial­de­mo­kra­tai grei­čiau­siai teik­tų da­bar­ti­nės par­la­men­ti­nės frak­ci­jos se­niū­nės I. Šiau­lie­nės kan­di­da­tū­rą. Nuo 1992 me­tų į Sei­mą ren­ka­ma po­li­ti­kė lai­ko­ma A. But­ke­vi­čiaus ša­li­nin­ke, ta­čiau ji su­ge­ba su­tar­ti su skir­tin­gų par­ti­jos flan­gų at­sto­vais. Kaip tei­gia­ma, A. But­ke­vi­čius šiai kan­di­da­tū­rai ne­prieš­ta­rau­tų, o pats pre­ten­duo­tų į da­bar­ti­nes I. Šiau­lie­nės par­ei­gas. Pa­ti po­li­ti­kė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no nie­ko ne­gir­dė­ju­si apie to­kias dis­ku­si­jas.

Tie­sa, da­lis A. But­ke­vi­čiaus opo­nen­tų frak­ci­jo­je ne­sle­pia ma­nan­tys, kad da­bar­ti­nis pir­mi­nin­kas, ku­riam jau ne kar­tą siū­ly­ta pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę dėl par­ti­jos pra­lai­mė­ji­mo Sei­mo rin­ki­muo­se ir ne­bep­re­ten­duo­ti į jo­kius pos­tus, bai­gęs prem­je­ro dar­bą tu­rė­tų lik­ti ei­li­niu frak­ci­jos na­riu. Esą I. Šiau­lie­nė su frak­ci­jos se­niū­nės par­ei­go­mis su­si­do­ro­ja kur kas ge­riau, nei tai pa­da­ry­ti ga­lė­tų A. But­ke­vi­čius. Šie LSDP at­sto­vai svars­to, kad į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas ga­lė­tų bū­ti de­le­guo­tas ku­ris nors anks­čiau to­kias par­ei­gas ėjęs frak­ci­jos at­sto­vas. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kais įvai­riais lai­ko­tar­piais yra dir­bę so­cial­de­mo­kra­tai A. Sy­sas, Juo­zas Ber­na­to­nis ir Ar­tū­ras Skar­džius, tie­sa, pa­sta­ra­sis tuo me­tu pri­klau­sė da­bar ne­beeg­zis­tuo­jan­čiai Nau­ja­jai są­jun­gai.