Socialdemokratai vis garsiau kalba apie „time out'ą“
So­cial­de­mo­kra­tai ne­sle­pia abe­jo­nių dėl ga­li­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo su Sei­mo rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Ne­trūks­ta ma­nan­čių­jų, kad pra­lai­mė­ji­mo „žaiz­das“ ge­riau iš­si­lai­žy­ti bū­nant opo­zi­ci­jo­je.

Bu­vu­sios ūkio mi­nis­trės, į nau­ją­jį Sei­mą ne­pa­te­ku­sios so­cial­de­mo­kra­tės Bi­ru­tės Vė­sai­tės tei­gi­mu, di­džio­ji rin­kė­jų da­lis aiš­kiai pa­sa­kė, kad ne­no­ri ma­ty­ti so­cial­de­mo­kra­tų val­džio­je. „To­dėl rei­kia im­ti „ti­me-out'ą“ ir at­sta­ty­ti pa­si­ti­kė­ji­mą so­cial­de­mo­kra­tais bei ruo­štis nau­joms rin­ki­mų ba­ta­li­joms. Tai reiš­kia, kad rei­kia at­si­sa­ky­ti min­čių da­ly­vau­ti de­ry­bo­se dėl val­džios for­ma­vi­mo. Pa­si­ti­kė­ji­mą ga­li­me at­sta­ty­ti nuo­šir­džiai dirb­da­mi Lie­tu­vai opo­zi­ci­jo­je“, – so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je tei­gia B. Vė­sai­tė.

Abe­jo­nė­mis dėl ga­li­mos koa­li­ci­jos „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je da­li­ja­si ir sos­ti­nės vi­ce­me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas. „Nors mū­sų ape­ti­tas val­džiai vis dar stip­rus, bet dar su­vo­kia­me, kad koa­li­ci­ja su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“ yra spąs­tai“, – ra­šo jis sa­vo pa­sky­ro­je. Pa­sak po­li­ti­ko, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos su­dė­tis „įs­pū­din­gai mar­ga ir ne­pa­ty­ru­si“. „Bus daug par­eiš­ki­mų, at­si­trau­ki­mų, keis­tų ini­cia­ty­vų ir ne­sėk­mių. Mes ne­de­gam no­ru už tai pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės. Ta­čiau mie­lai pa­lai­ky­tu­me tei­sin­gas idė­jas ar gal­būt net ma­žu­mos vy­riau­sy­bę, jei kon­ser­va­to­riai taip pat nu­spręs­tų lik­ti opo­zi­ci­jo­je“, – ra­šo G. Pa­luc­kas.

Pir­mo po­kal­bio dėl ga­li­mos veik­los koa­li­ci­jo­je „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų de­ry­bi­nin­kai su­si­tiks šian­dien po pie­tų.