Socialdemokratai vėl siūlo R. Malinauskui stabdyti narystę partijoje
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) val­dy­ba vėl pa­siū­lė Drus­ki­nin­kų me­rui Ri­čar­dui Ma­li­naus­kui stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je.

„Mes pa­siū­lė­me su­sis­pen­duo­ti par­ti­jo­je, kaip ana­lo­giš­kai kaž­ka­da pa­siel­gė Ute­nos me­ras, ir šian­dien jis tu­ri pri­im­ti spren­di­mą“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Pir­mą kar­tą so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius R.Ma­li­naus­kui, pa­te­ku­siam į va­di­na­mą­jį Vi­jū­nė­lės skan­da­lą, su­stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je siū­lė va­sa­rį. Tuo­met me­ras par­eiš­kė pa­lik­siąs so­cial­de­mo­kra­tų gre­tas, jei­gu jo na­rys­tė bū­tų su­spen­duo­ta. Ir val­dy­ba to­liau šio klau­si­mo tą­kart ne­svars­tė.

Sek­ma­die­nį siū­ly­mas pa­kar­to­tas, nes, anot G.Kir­ki­lo, Drus­ki­nin­kų me­ras ir pa­ti LSDP to­liau yra at­akuo­ja­mi dėl Vi­jū­nė­lės „dva­ro“ is­to­ri­jos.

„Tie­siog to­liau mus at­akuo­ja ir ži­niask­lai­da, ir vie­šo­ji nuo­mo­nė. Žmo­nės ne­si­gi­li­na į vi­sus da­ly­kus. Jam (R.Ma­li­naus­kui – BNS) nė­ra leng­va ap­sisp­ręs­ti, jis jau­čia­si tei­sus. Toks yra bū­das žmo­gaus, bet kar­tais vie­šo­ji opi­ni­ja yra aukš­čiau mū­sų ar­gu­men­tų“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tas.

„Ma­nau, kad kaip tik su­sis­pen­da­vęs (...) jis dau­giau pa­siek­tų, ne­gu da­bar ši­to­je po­zi­ci­jo­je, ka­da vi­sa tai ken­kia ir pa­čiai par­ti­jai“, – sa­kė G.Kir­ki­kas.

Pats Drus­ki­nin­kų me­ras BNS pir­ma­die­nį tvir­ti­no esąs ap­sisp­ren­dęs, bet spren­di­mo dar ne­atsk­lei­dė.

„Dėl sa­vęs spren­di­mą jau tu­riu se­niai, o apie tai kal­bė­siu tur­būt po po­sė­džio, kai bus spren­di­mai pri­im­ti“, – sa­kė jis.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­re Vil­niu­je vyks iš­plės­ti­nis LSDP pre­zi­diu­mo po­sė­dis.

Drus­ki­nin­kų me­ras bu­vo apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­me dėl gal­būt da­ry­to po­vei­kio ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, gal­būt tu­rė­ju­sį reikš­mės va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro Drus­ki­nin­kuo­se įtei­si­ni­mui. Vė­liau iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nu­trauk­tas, ne­ra­dus nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių. R.Ma­li­naus­ko veiks­mų ne­ty­rė ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, nes ne­ga­vo duo­me­nų apie ga­li­mą pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mą.