Socialdemokratai – „valstiečių“ šešėlyje
Vos prieš du mė­ne­sius va­do­va­vę Vy­riau­sy­bei, pa­sta­ruo­ju me­tu so­cial­de­mo­kra­tai, net ir ta­pę nau­jo­sios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riais, yra tar­si už­mi­gę žie­mos mie­gu ir at­si­bus­ti vie­šai ža­da tik po pa­va­sa­rį pla­nuo­ja­mų pir­mi­nin­ko rin­ki­mų. Ši si­tua­ci­ja ten­ki­na par­la­men­ti­nę par­ti­jos frak­ci­ją, į ku­rią su­si­bū­ru­sios so­cial­de­mo­kra­tų „vir­šū­nė­lės“, ta­čiau pla­tes­nė­je kai­rių­jų sto­vyk­lo­je bai­mi­na­ma­si, kad ne­kei­čiant tak­ti­kos jiems gre­sia lik­ti „vals­tie­čių“ prie­dė­liu.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) iki nau­jo­jo pir­mi­nin­ko rin­ki­mų va­do­vau­jan­tis bu­vęs prem­je­ras Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į bi­čiu­lius ir ti­ki­no, kad tu­rė­da­ma įta­kin­gą par­la­men­ti­nę frak­ci­ją, LSDP iš es­mės iš­sau­go­jo sa­vo po­zi­ci­jas Sei­me, ku­ria­me ga­li ir da­rys įta­ką vals­ty­biš­kai reikš­min­giems po­li­ti­niams spren­di­mams.

„Mū­sų da­ly­va­vi­mas val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je lei­džia už­ti­krin­ti pra­dė­tų dar­bų tęs­ti­nu­mą, vi­sos po­li­ti­nės sis­te­mos sta­bi­lu­mą. Vals­ty­biš­kai žvel­giant, LSDP at­lie­ka la­bai svar­bų vaid­me­nį per­duo­dant po­li­ti­nę pa­tir­tį, lei­džian­čią ope­ra­ty­viau ir efek­ty­viau pri­imi­nė­ti svar­bius spren­di­mus“, – tei­gė jis.

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai ir A. But­ke­vi­čių pre­ten­duo­jan­tys pa­keis­ti so­cial­de­mo­kra­tai tvir­ti­na, kad vos 19 na­rių (du iš jų pri­klau­so Dar­bo par­ti­jai – aut.) frak­ci­ją Sei­me tu­rin­ti LSDP, pa­si­ra­šiu­si koa­li­ci­jos su­tar­tį su 59 par­la­men­ta­rus vie­ni­jan­čia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), šiuo me­tu yra su­nkiai ma­to­ma po­li­ti­nė­je are­no­je.

„LVŽS tiks­las – lai­ky­ti mus še­šė­ly­je, ne­ak­ty­vius, be bal­so, silp­nai ko­mu­ni­kuo­jan­čius. Šian­dien jiems tai se­ka­si – tiek dėl mū­sų klai­dų, tiek dėl di­des­nio jų ak­ty­vu­mo. Jei tę­si­me to­kią ty­laus ir pa­sy­vaus su­si­tai­ky­mo tra­di­ci­ją, ky­la rea­li ga­li­my­bė pra­ras­ti sa­vo rin­kė­jus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė LSDP pre­zi­diu­mo na­rys ir vie­nas kan­di­da­tų va­do­vau­ti par­ti­jai Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Stok­hol­mo sindromas

Anot G. Pa­luc­ko, bend­rau­da­ma su „vals­tie­čiais“, Sei­mo LSDP frak­ci­ja iš­gy­ve­na Stok­hol­mo sind­ro­mą (psi­cho­lo­gi­nis reiš­ki­nys, kai pa­gro­bi­mo au­kos pra­de­da iš­gy­ven­ti tei­gia­mus jaus­mus pa­gro­bė­jams – aut.). „E­sa­me LVŽS par­tne­riai, o mū­sų par­ti­jos va­do­vy­bė su­da­ro par­la­men­ti­nės frak­ci­jos bran­duo­lį. Tai­gi nie­kas ne­no­ri vel­tis į aš­tres­nes dis­ku­si­jas, nes su­si­py­kus su par­tne­riais, pa­skui ga­li bū­ti su­nku sė­dė­ti prie vie­no sta­lo“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Jo tei­gi­mu, bū­tent dėl tos prie­žas­ties Sei­mo LSDP frak­ci­ja ne­iš­sa­ko griež­tos po­zi­ci­jos tiek dėl įvai­rių prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų par­tne­rių pa­siū­ly­mų, tiek dėl pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis įsi­siū­ba­vu­sio skan­da­lo, su­si­ju­sio su „vals­tie­tės“ Gre­tos Kil­di­šie­nės ne­no­ru at­vi­rai pa­aiš­kin­ti jai su­teik­tos ga­li­my­bės nau­do­tis LVŽS ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu ap­lin­ky­bių.

„So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja šiuo klau­si­mu lai­ko­si dip­lo­ma­tiš­kos nuo­sta­tos, o aš sa­vo ruo­žtu at­vi­rai sa­kau, kad šian­dien for­muo­ja­mas pre­ce­den­tas, kai po­li­ti­kas ga­li gau­ti nau­dos, pri­si­deng­da­mas ne­vie­šais as­me­ni­mis. Mes, so­cial­de­mo­kra­tai, esa­me sa­va­ran­kiš­ka par­ti­ja ir tu­rė­tu­me bū­ti lais­vi ver­tin­ti da­ly­kus, dėl ku­rių ky­la mo­ra­li­nių ar eti­nių abe­jo­nių“, – tvir­ti­no G. Pa­luc­kas.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, esą LSDP į G. Kil­di­šie­nės skan­da­lą ne­si­ki­ša, ne­no­rė­da­ma bū­ti „kaip Dar­bo par­ti­ja“ (anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je bu­vu­si LSDP par­tne­rė – aut.), ne­ven­gu­si kri­ti­kuo­ti ko­le­gų ne­sėk­mių. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ne­pa­lan­ki tiek vi­sai val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, tiek ir jos da­li­mi esan­tiems so­cial­de­mo­kra­tams.

Sen­bu­viai ginasi

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas pa­si­gen­da di­des­nio Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų ak­ty­vu­mo, ypač tais klau­si­mais, ku­riais LSDP po­zi­ci­jos ne­su­tam­pa su LVŽS. „So­cial­de­mo­kra­tus Sei­me su­nku pa­ste­bė­ti dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, jų yra ke­lis­kart ma­žiau nei „vals­tie­čių“. An­tra, sri­tys, ku­rias ku­ruo­ja so­cial­de­mo­kra­tai – už­sie­nio rei­ka­lai, tei­sin­gu­mas, ūkis – nė­ra itin po­lia­ri­zuo­jan­čios. Tre­čia, „vals­tie­čių“ su­ma­ny­mai – pra­de­dant mo­ters rep­ro­duk­ci­ne svei­ka­ta, bai­giant Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­so­mis, jau ne­kal­bant apie la­biau kon­tro­ver­siš­kas idė­jas – su­lau­kia daug dė­me­sio. Na­tū­ra­lu, kad so­cial­de­mo­kra­tai lie­ka kaip tas ma­ža­sis koa­li­ci­jos bro­le­lis, ku­rio ma­to­mu­mas ne­di­de­lis“, – sa­kė jis.

G. Pa­luc­kas to­kią si­tua­ci­ją aiš­ki­no bend­ra nuo­tai­ka par­ti­jo­je, ku­rio­je po ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų esą jun­ta­mas nu­si­vy­li­mas ir apa­ti­ja. „Rei­kia lai­ko su­si­tai­ky­ti su ma­žes­nio koa­li­ci­jos par­tne­rio vaid­me­niu. Na­tū­ra­lu, kad LVŽS tu­ri su­kau­pu­si daug nau­jų po­li­ti­nių ini­cia­ty­vų. Ne vi­sos jos, ži­no­ma, yra ra­cio­na­lios ar tei­sin­gos, bet „vals­tie­čiai“ tu­ri tei­sę reikš­tis pir­mi ir la­bai ak­ty­viai tai da­ro, nors dau­ge­lis da­ly­kų, ku­riuos kaip įsta­ty­mų pro­jek­tus da­bar Sei­mas trau­kia iš stal­čių, yra par­eng­ti anks­tes­nės, so­cial­de­mo­kra­ti­nės Vy­riau­sy­bės. Bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad nau­jų idė­jų šian­dien ne tik Sei­mo LSDP frak­ci­jo­je, bet ir pa­čio­je par­ti­jo­je trūks­ta“, – kal­bė­jo jis.

Anot G. Kir­ki­lo, šiuo me­tu LSDP yra už­siė­mu­si ki­tais rei­ka­lais – ly­de­rio kei­ti­mu ir kan­di­da­tų kė­li­mu. „Ma­nau, vi­sai tei­sin­ga šiuo me­tu leis­ti vi­siems at­sik­vėp­ti – ir mums pa­tiems, ir vi­suo­me­nei. Su nau­ju ly­de­riu, ne­abe­jo­ju, įgy­si­me ir nau­ją įvaiz­dį“, – sa­kė jis.

Tuo me­tu Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas, bu­vęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tvir­ti­no, kad pa­sta­rie­ji du nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo dar­bo mė­ne­siai jiems bu­vę itin pro­duk­ty­vūs. „Ne­su­tin­ku, kad mes la­bai san­tū­rūs. Gal­būt po Sei­mo rin­ki­mų, pa­aiš­kė­jus re­zul­ta­tams, par­ti­jos vi­du­je ir bu­vo daug dis­ku­si­jų, bet tai, ką da­bar ma­tau Sei­me, ro­do, kad mū­sų žmo­nės yra kom­pe­ten­tin­gi. Pa­sku­ti­nę se­si­jos die­ną (gruo­džio 17-ąją –aut.) bu­vo pa­tvir­tin­ta Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ja, ku­rią nuo 2015 me­tų ren­gė ma­no va­do­vau­ta dar­bo gru­pė­je. Pri­im­ti ir ki­ti mū­sų pro­jek­tai. Pi­lie­čiai tur­būt taip pat ma­to, kaip dir­ba­me“, – dės­tė jis.

Ri­zi­kuo­ja pra­ras­ti veidą

Pa­sak J. Ole­ko, ga­li­my­bė at­vi­rai opo­nuo­ti yra nu­ma­ty­ta val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­ty­je – tai so­cial­de­mo­kra­tai esą ir da­rė, reikš­da­mi sa­vo po­zi­ci­ją tiek dėl pa­siū­ly­mo nai­kin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą šil­dy­mui, tiek dėl kai ku­rių Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo niuan­sų. „Pa­si­rin­ko­me to­kią koa­li­ci­ją, dėl ku­rios iš­kart bu­vo pa­da­ry­ta iš­ly­gų, kad ne­bū­ti­nai mū­sų bal­sa­vi­mai 100 proc. su­taps. Nuo­mo­nės jau bu­vo iš­sis­ky­ru­sios, bet tas duo­bes per­li­po­me ir, ti­kiuo­si, sėk­min­gai žy­giuo­si­me į prie­kį“, – sa­kė LSDP frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas.

Va­do­vau­ti LSDP pre­ten­duo­jan­tis so­cial­de­mo­kra­tas Man­tas Va­ra­ša so­cial­de­mo­kra­tų ir koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ at­ei­tį ma­to ki­taip. Anot jo, koa­li­ci­jos su­tar­tis ne­pa­lan­ki so­cial­de­mo­kra­tams, nes jiems pa­ti­kė­tos sri­tys – kraš­to ap­sau­ga, už­sie­nio po­li­ti­ka, taip pat Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mi klau­si­mai – nė­ra tai, ko iš so­cial­de­mo­kra­tų esą la­biau­siai ti­ki­si rin­kė­jai. „Be abe­jo, bend­ra­dar­biau­ti koa­li­ci­jo­je bus ne­leng­va, ne­bent su­tar­tu­me, kad tam ti­kros nuo­sta­tos, ku­rias LSDP iš­kel­tų kaip nau­jas po pa­va­sa­rį vyk­sian­čių pir­mi­nin­ko rin­ki­mų, bū­tų įver­tin­tos koa­li­ci­jos par­tne­rių ir pa­pil­do­mai įtrauk­tos į Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą“, – tvir­ti­no M. Va­raš­ka.

Jei to ne­bus pa­da­ry­ta, jo ma­ny­mu, so­cial­de­mo­kra­tams ky­la grės­mė at­ei­ty­je lik­ti LVŽS prie­dė­liu. „Prie­lai­dų tam yra daug“, – įspė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Tai, kad so­cial­de­mo­kra­tai par­tne­rių yra va­ro­mi į kam­pą, pa­žy­mė­jo ir M. Jur­ky­nas. „So­cial­de­mo­kra­tai ri­zi­kuo­ja pra­ras­ti sa­vo vei­dą, jei­gu to­liau kon­for­mis­tik­šai ty­lės, ne­po­zi­cio­nuos sa­vęs kaip opo­nuo­jan­čios par­ti­jos, kai „vals­tie­čiai“ vyk­dys mo­ra­liai kon­ser­va­ty­vią po­li­ti­ką, taip pat ir tuo at­ve­ju, jei­gu leis par­tne­riams pe­rim­ti so­cia­liai jau­trius kai­rio­sios po­li­ti­kos klau­si­mus. LSDP gre­sia di­džiu­liai iš­šū­kiai, nes šiuo me­tu, bi­jau, ka­muo­lys yra ne jų pu­sė­je, o loš­ti po­zi­ci­jo­je, pra­lai­mint 40 taš­kų, įver­ti­nus pro­por­ci­jas Sei­me, keb­lu“, – pa­brė­žė VDU pro­fe­so­rius.