Socialdemokratai taiso klaidą – siūlo Laisvės premiją V. Landsbergiui
Gru­pė Sei­mo na­rių, dau­giau­sia so­cial­de­mo­kra­tai, siū­lo Sei­mui dar kar­tą svars­ty­ti Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mą ir ją įteik­ti Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

Sei­mui pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­ria­me 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­ją siū­lo­ma pa­skir­ti V. Lands­ber­giui, nu­ma­tant ją įteik­ti 2016 me­tų sau­sio 13-ąją, mi­nint tra­giš­kų Sau­sio įvy­kių 25-ąsias me­ti­nes.

Pro­jek­tą pa­tei­kė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tys Po­vi­las Urb­šys ir Ri­ma Baš­kie­nė, so­cial­de­mo­kra­tai Alg­ri­das But­ke­vi­čius, Ju­ras Po­že­la, Do­mas Pe­tru­lis, Arū­nas Du­dė­nas, Be­ne­dik­tas Juo­dka, Juo­zas Ole­kas ir Ge­di­mi­nas Kir­ki­las bei li­be­ral­są­jū­die­tė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

Pri­min­si­me, kad lap­kri­čio pa­bai­go­je Sei­mas ne­pri­ta­rė, kad V. Lands­ber­giui bū­tų skir­ta Lais­vės pre­mi­ja. Ke­li iš da­bar­ti­nio pro­jek­to tei­kė­jų – J. Po­že­la ir A. Du­dė­nas – tą­syk bal­suo­da­mi su­si­lai­kė, ki­ti – ne­da­ly­va­vo bal­sa­vi­me, „už“ bal­sa­vo G. Kir­ki­las ir R. Baš­kie­nė.

Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mą Sei­mas pri­ėmė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo pa­skir­ta ak­ty­viam ko­vo­to­jui už lais­vę ir de­mo­kra­ti­ją, žmo­gaus tei­sių gy­nė­jui, Ru­si­jos di­si­den­tui Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – ko­vo­to­jui už Lie­tu­vos lais­vę ir žmo­gaus tei­ses, ak­ty­viam Lie­tu­vos ne­gink­luo­to pa­sip­rie­ši­ni­mo da­ly­viui, po­li­ti­niam ka­li­niui, Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui ir va­do­vui, „45 pa­bal­ti­jie­čių me­mo­ran­du­mo“ ini­cia­to­riui, pog­rin­di­nės spau­dos lei­dė­jui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – ko­vo­to­jui už Lie­tu­vos lais­vę ir žmo­gaus tei­ses, ak­ty­viam Lie­tu­vos ne­gink­luo­to pa­sip­rie­ši­ni­mo da­ly­viui, po­li­ti­niam ka­li­niui, pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ka“ stei­gė­jui, re­dak­to­riui, Ti­kin­čių­jų tei­sių gy­ni­mo ka­ta­li­kų ko­mi­te­to na­riui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui, ket­vir­to­ji – Len­ki­jos vi­suo­me­nės vei­kė­jui, di­si­den­tui, vie­nam iš „So­li­da­ru­mo“ ly­de­rių, žur­na­lis­tui, eseis­tui ir po­li­ti­kos pub­li­cis­tui, Len­ki­jos dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.