Socialdemokratai svarstys, ar rekomenduoti M.Basčiui trauktis iš Seimo
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) val­dy­ba ki­tą sa­vai­tę svars­tys, ar re­ko­men­duo­ti at­sis­ta­ty­din­ti iš Sei­mo frak­ci­jos na­riui Min­dau­gui Bas­čiui, jį Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) ko­mi­te­tas pri­pa­ži­no vei­kus prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę.

LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­ko, kad re­ko­men­da­ci­ja M.Bas­čiui „bus vie­nas iš klau­si­mų“ tre­čia­die­nio LSDP val­dy­bos po­sė­dy­je. Pats G.Kir­ki­las ma­no, kad M.Bas­tys tu­rė­tų trauk­tis iš Sei­mo, „nes jis da­ro ža­lą par­ti­jai“.

„Ma­nau, kad pir­miau­sia jam bus pa­siū­ly­ta ap­sisp­ręs­ti. Jei ne­su­tik­tų pats, ta­da val­dy­ba re­ko­men­duos frak­ci­jai spren­di­mą dėl Sei­mo na­rio man­da­to (...). Frak­ci­ja ta­da spręs­tų, ar da­ly­vau­ti ap­kal­to­je, ar ne“, – pa­aiš­ki­no jis.

Da­bar­ti­nis So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ka Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad M.Bas­tys tu­rė­tų trauk­tis tuo at­ve­ju, jei NKSG sa­vo iš­va­dą pa­grin­dė kon­kre­čiais įro­dy­mais. „Bet aš kiek tu­rė­jau in­for­ma­ci­jos, ne­ži­nau, kur yra tas jo dar­bas prieš vals­ty­bę“, – šią sa­vai­tę BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Dėl nau­jo par­ti­jos ly­de­rio pos­to be­si­var­žan­tys ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ir Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas tei­gia, kad M.Bas­tys tu­rė­tų trauk­tis pats.

Pa­sak G.Pa­luc­ko, M.Bas­čiui ne­su­ti­kus trauk­tis pa­čiam, tą jam tu­rė­tų re­ko­men­duo­ti par­ti­jos val­dy­ba. Jis sa­ko, kad po NKSG iš­va­dų M.Bas­čio po­li­ti­nis klau­si­mas Sei­me „iš es­mės jau yra iš­spręs­tas“ ir net ne­abe­jo­jo, kad jei klau­si­mas pa­sieks bal­sa­vi­mą Sei­me, M.Bas­tys man­da­tą pra­ras. Anot jo, par­la­men­ta­ras tu­ri dvi ga­li­my­bes: ar­ba at­si­sa­ky­ti man­da­to ir tuo­met įro­di­nė­ti sa­vo tie­są, ar­ba ei­ti iki ga­lo ir bū­ti pa­ša­lin­tam iš Sei­mo.

„Bet to­kiu at­ve­ju, ma­nau, po­li­ti­nės ga­li­my­bės įro­dy­ti sa­vo tie­są ir grįž­ti į Sei­mą per ki­tą po­li­ti­nį cik­lą bū­tų ge­ro­kai men­kes­nės. Aš sa­kau: siū­ly­mą Min­dau­gui tu­rė­tų pa­da­ry­ti par­ti­ja per sa­vo val­dy­mo or­ga­nus – tu­ri su­si­rink­ti val­dy­ba (...). Aš ma­nau, kad įver­ti­nęs vi­są kon­teks­tą, fak­ti­nes ap­lin­ky­bes, Min­dau­gas ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti pro­ga pa­dė­ti man­da­tą, kaip yra pa­da­ręs ne vie­nas Sei­mo na­rys“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

M.Sin­ke­vi­čius tvir­ti­na, kad spren­di­mą, at­siž­vel­giant į NKSG iš­va­das, tu­rė­tų pri­im­ti pats M.Bas­tys, ne­ra­gi­na­mas par­ti­jos, ku­rio­je sa­vo na­rys­tę yra su­spen­da­vęs.

„Y­ra du ke­liai: ar­ba Sei­mas nu­spręs, ką da­ry­ti su sa­vo ko­le­ga, ar­ba pats Min­dau­gas tu­ri nu­spręs­ti, ką jis tu­ri da­ry­ti su sa­vo ap­lin­ky­bė­mis. Tos ap­lin­ky­bės yra vi­siš­kai ne jo nau­dai. (...) Aš gal­vo­ju, jis tu­ri pats, kaip Sei­mo na­rys, pri­nci­pin­gai pa­sielg­ti ir ne­lauk­ti, kol ko­le­gos nu­spręs jo pa­ties kar­je­rą ir at­ei­tį“, – BNS tei­gė M.Sin­ke­vi­čius.

At­li­kęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo, kad šis par­la­men­ta­ras, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus.

NSGK tei­gi­mu, „ar­ti­mi Sei­mo na­rio M.Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nais, Krem­liui ar­ti­mais žur­na­lis­tais ir bu­vu­siais bei esa­mais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“.

Iš­va­do­se taip pat pa­žy­mi­ma, kad M.Bas­tys, tar­pi­nin­kau­da­mas „Ro­sa­tom“ ir su ja su­si­ju­sioms įmo­nėms, „sie­kė da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams ir aukš­čiau­siems par­ei­gū­nams Lie­tu­vo­je, ku­rie ga­lė­jo pa­keis­ti Lie­tu­vos geo­po­li­ti­nę kryp­tį ir pa­da­ry­ti ža­los Lie­tu­vos vals­ty­bei“. Pats M.Bas­tys su kal­ti­ni­mais ne­su­tin­ka, jis yra krei­pę­sis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas iš­tir­ti jo pa­ties veik­lą.