Socialdemokratai smarkiai rizikuoja
Nau­ją Dar­bo ko­dek­są (DK) po­rą me­tų narp­lio­jan­tys so­cial­de­mo­kra­tai prieš Sei­mo rin­ki­mus iš­ei­na į fi­ni­šo tie­sią­ją: par­la­men­te jie mė­gins pa­tvir­tin­ti li­be­ra­les­nę dar­bo san­ty­kių re­for­mą. Nors DK svars­ty­mas iki šiol pri­mi­nė ne dis­ku­si­ją, o dirb­ti­nį konf­lik­tą tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų, so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jai to­kio par­ti­jos el­ge­sio ga­li ne­sup­ras­ti.

Jei­gu cen­tro kai­rės koa­li­ci­ja pa­tvir­tins nau­ją li­be­ra­les­nį DK, ly­di­mą pro­fe­si­nių są­jun­gų pro­tes­tų, val­dan­tie­siems so­cial­de­mo­kra­tams tai bus ne į nau­dą. Ty­ri­mai ro­do, kad LSDP rin­kė­jams rū­pi ne­dar­bo, ma­žų pa­ja­mų prob­le­mos, tai­gi re­for­muo­tas DK dar­buo­to­jų ne­džiu­gins. Ne­abe­jo­ja­ma, kad prieš rin­ki­mus kai­rių­jų opo­nen­tai įro­di­nės, jog so­cial­de­mo­kra­tai – darb­da­vių, o ne dir­ban­čių­jų par­ti­ja.

Svars­ty­mą ly­di sumaištis

Ke­le­rius me­tus vyks­tan­čios dis­ku­si­jos dėl va­di­na­mo­jo nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio pa­sie­kė bai­gia­mą­ją sta­di­ją – per­si­kė­lė į Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę. Ar­ti­miau­siu me­tu šiuos įsta­ty­mus bus ban­do­ma pri­im­ti. Kad ir kaip šis pro­ce­sas baig­tų­si, kai­rie­ji, ban­dan­tys li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius, iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do keis­tai.

„Spė­ju, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­mė­gins į sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją kaip svar­biau­sią ak­cen­tą įtrauk­ti DK pri­ėmi­mo re­zul­ta­tų. Ar­ba mi­nės tik tas da­lis, ku­rios yra pa­trauk­liau­sios dar­buo­to­jams. Tai jiems ga­li bū­ti su­dė­tin­ga, jei kas nors rim­čiau kels klau­si­mą, ko­dėl bū­tent so­cial­de­mo­kra­tai la­biau nuo­lai­džiau­ja darb­da­viams, o ne dar­buo­to­jams“, – svars­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas. Ki­ta ver­tus, jis abe­jo­ja, ar at­si­ras rin­kė­jų, ku­rie ana­li­zuo­tų ir kel­tų klau­si­mus apie so­cial­de­mo­kra­ti­jos ver­ty­bes. Juo­lab kad DK svars­ty­mą ly­di su­maiš­tis. „Net pro­fe­sio­na­lai nė­ra ti­kri, koks bus ga­lu­ti­nis DK va­rian­tas, ko­kie bus re­zul­ta­tai“, – pri­dū­rė po­li­to­lo­gas.

No­rė­jo pri­im­ti anksčiau

Tarp pa­čių so­cial­de­mo­kra­tų, pra­dė­jus svars­ty­ti moks­li­nin­kų par­eng­tą DK pro­jek­tą, bu­vo ne­ma­žai dis­ku­si­jų, kaip tai ga­li at­si­liep­ti par­ti­jos rei­tin­gams. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos vir­šū­nė­lės so­cia­li­nį mo­de­lį pri­im­ti Sei­me pla­na­vo dar per­nai – apie tai nuo­lat kal­bė­jo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Bu­vo ti­ki­ma­si, kad iki rin­ki­mų liks ne­ma­žai lai­ko, tad po­ten­cia­lūs rin­kė­jai apie tai už­mirš. Da­bar pa­dė­tis pa­si­kei­tė. DK kri­ti­kuo­jan­čios pro­fe­si­nės są­jun­gos šian­dien tu­rė­tų su­reng­ti ir pro­tes­to mi­tin­gą.

„Dėl DK klau­si­mų so­cial­de­mo­kra­tai ga­li tu­rė­ti šiek tiek prob­le­mų, bet tai – ne pir­mas kar­tas, kai so­cial­de­mo­kra­tams prie­kaiš­tau­ja­ma, kad jie nė­ra so­cia­liai orien­tuo­ta par­ti­ja. Pats di­džiau­sias prie­kaiš­tas so­cial­de­mo­kra­tams prieš rin­ki­mus, – kad jie ne­no­rė­jo pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už so­cia­li­nę ap­sau­gą ir to­dėl at­sa­kin­gą mi­nis­te­ri­ją pa­ti­kė­jo Dar­bo par­ti­jai. Ne­su­vo­kia­ma, kaip par­ti­ja, ku­riai svar­biau­sia tu­rė­tų bū­ti žmo­gus, ne­no­ri už­siim­ti to­kios svar­bios sri­ties prie­žiū­ra ir kon­tro­le“, – kri­ti­ka­vo T. Ja­ne­liū­nas.

Tuo me­tu Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad dėl DK dar bus ne­ma­žai dis­ku­tuo­ja­ma, o spren­di­mai dėl to ne­bus ga­lu­ti­niai. Be to, ga­li bū­ti ir taip, kad pri­im­tas DK ru­de­nį, at­ėjus nau­jai val­džiai, vis tiek bus tai­so­mas. „Ko­rek­ci­jų bus daug. O rin­kė­jai nuo­sek­liai įsta­ty­mų po­ky­čių ne­se­ka, nors da­lis jų į DK klau­si­mus su­rea­guos ak­ty­viai“, – sa­kė L. Bie­li­nis.

Agi­tuo­ja pats premjeras

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius jau ku­rį lai­ką kar­to­ja, kad li­be­ra­les­ni dar­bo san­ty­kiai ne­iš­ven­gia­mi, jis kal­ba apie tai, esą dar­bo san­ty­kių re­for­ma pa­ge­rins Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą. Jei DK bus pri­im­tas, ne­abe­jo­ja­ma, kad so­cial­de­mo­kra­tų opo­nen­tai skelbs, jog už dar­buo­to­jų pa­dė­ties pa­blo­gi­ni­mą at­sa­kin­gi bū­tent so­cial­de­mo­kra­tai.

Par­adok­sa­lu, bet apie tai kal­ba da­bar­ti­niai val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai „dar­bie­čiai“. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja šios par­ti­jos at­sto­vė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė. Apie tai, kad svars­tant DK Sei­me mi­nis­trė dis­ku­si­jo­se be­veik ne­da­ly­vau­ja, jau skelb­ta. „Vi­sos po­li­ti­nės jė­gos prieš rin­ki­mus tam­pa kon­ku­ren­tė­mis, jos pa­ban­dys pa­nau­do­ti vi­sus įma­no­mus ar­gu­men­tus, taip pat – ir su­sie­tus su DK“, – pri­mi­nė L. Bie­li­nis.

DK svars­ty­mui ir pri­ėmi­mui ki­tą sa­vai­tę nu­ma­ty­ti ke­tu­ri Sei­mo ple­na­ri­niai po­sė­džiai. Val­dan­čių­jų at­sto­vai skel­bia no­rin­tys ki­tą sa­vai­tę baig­ti vi­so so­cia­li­nio mo­de­lio svars­ty­mą ir pri­ėmi­mą.