Socialdemokratai skundžia A. Kubilių etikos prievaizdams
Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų (LSDP) frak­ci­ja krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją pra­šy­da­ma iš­tir­ti bei įver­tin­ti “me­la­gin­gus ir šmei­ži­kiš­kus” opo­zi­ci­jos ly­de­rio kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­lius vie­šus pa­si­sa­ky­mus ži­niask­lai­do­je apie prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

Di­džiau­sia val­dan­čio­ji LSDP frak­ci­ja sto­jo gin­ti sa­vo par­ti­jos ly­de­rį mi­nis­trą pir­mi­nin­ką A. But­ke­vi­čių. So­cial­de­mo­kra­tų tei­gi­mu, vie­ši A. Ku­bi­liaus pa­sta­ro­jo me­to pa­si­sa­ky­mai ten­den­cin­gai nu­kreip­ti prieš A. But­ke­vi­čių. LSDP sa­vo pra­ne­ši­me ci­tuo­ja A. Ku­bi­lių: "Aki­vaiz­džiai ma­to­si, kad val­dan­tie­ji ir, kon­kre­čiai čia aš tu­riu kal­bėt apie Mi­nis­trą Pir­mi­nin­ką, ku­ris, ma­tyt, no­ri to­kio pro­ku­ro­ro, su ku­riuo jie ga­lė­tų te­le­fo­nu kal­bė­tis. Prem­je­ras pats yra toj gar­sio­joj is­to­ri­joj apie žen­tus - Prem­je­ras pats yra kal­bė­jęs Sei­me ir aiš­ki­nęs, kaip jis skam­bi­no pro­ku­ro­ram ir ba­ra­si, kad jie ne­spren­džia vie­nos ar ki­tos by­los taip, kaip jam no­rė­tų­si." Pa­sak pra­ne­ši­mo, A. But­ke­vi­čius tei­gia, kad tai - vi­siš­kas me­las. “Dėl ty­ri­mų ne­si­krei­piau nei te­le­fo­nu, nei ko­kiu nors ki­tu bū­du į pro­ku­ro­rus ar ki­tus tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nus. Nie­ka­da ne­pa­si­sa­kiau, kad taip ga­lė­čiau pa­veik­ti tei­si­nes pro­ce­dū­ras ar spren­di­mus“, - par­eiš­kė LSDP pir­mi­nin­kas.

LSDP frak­ci­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad tai jau ne pir­mas Tė­vy­nės są­jun­gos- Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rių me­la­gin­gas pa­si­sa­ky­mas per pa­sku­ti­nes sa­vai­tes. Jis pra­si­dė­jo nuo prem­je­ro “šei­mos puo­li­mo ir tę­sia­mas to­liau pik­ty­biš­kai sklei­džiant apie A. But­ke­vi­čių iš­gal­vo­tus fak­tus”. “Kal­bė­da­mi apie po­li­ti­kų bend­ra­vi­mą su tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nais kon­ser­va­to­riai, ma­tyt, pri­tai­ko sa­vo pra­kti­ką ir mo­de­lius. Bū­tent jų val­dy­mo lai­kais at­si­ra­do są­vo­ka „ki­še­ni­nis“ pro­ku­ro­ras ir vy­ko glau­dus val­dan­čių­jų ir pro­ku­ra­tū­ros bend­ra­dar­bia­vi­mas. So­cial­de­mo­kra­tams to­kie mo­de­liai ne­priim­ti­ni”, - tei­gia­ma LSDP pra­ne­ši­me.

Džiau­gia­si sprendimu

Ket­vir­ta­die­nį va­ka­re iš­pla­tin­ta­me TS-LKD pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma:

„Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius džiau­gia­si Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos spren­di­mu kreip­tis į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl jo vie­šų pa­si­sa­ky­mų ir at­me­ta so­cial­de­mo­kra­tų kal­ti­ni­mus me­lu. Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius iš ti­krų­jų yra tei­gęs, kad kal­bė­jo­si su pro­ku­ro­rais ir su jais aiš­ki­no­si, ko­dėl jie ne­ra­dę nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Ire­nos De­gu­tie­nės sū­naus.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris pri­me­na, kad prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šie­met rug­sė­jo 17 d. Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, at­sa­ki­nė­da­mas į klau­si­mus dėl jo žen­to įsi­gy­tų UAB „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų, sa­kė: „Aš no­rė­čiau, kad jūs grįž­tu­mė­te prie šio klau­si­mo. Aš šį klau­si­mą esu už­da­vęs pro­ku­ro­rams. Jie, sa­kė, su­lau­kė di­džiu­lio spau­di­mo ir šiuo me­tu kol kas ne­ga­li at­nau­jin­ti tos by­los. Bet aš ži­nau, kad eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų se­na­ties nė­ra“.

„Džiau­giuo­si, kad so­cial­de­mo­kra­tai krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, nes tai leis šio­je ko­mi­si­jo­je nuo­dug­niai iš­tir­ti klau­si­mą, kaip prem­je­ras „už­da­vi­nė­ja klau­si­mus“ pro­ku­ro­rams (te­le­fo­nu ar iš­sik­vie­tęs į ka­bi­ne­tą) dėl kon­kre­čių by­lų, ku­rių ty­ri­mu pats A. But­ke­vi­čius yra su­in­te­re­suo­tas“, – sa­kė A. Ku­bi­lius.

Iš A. But­ke­vi­čiaus vie­šų kal­bų su­si­da­ro įspū­dis, kad prem­je­ras yra pa­mė­gęs „te­le­fo­ni­nę tei­sę“ bend­rau­jant su tei­sė­sau­ga. Net ir šian­dien at­sa­ki­nė­da­mas į Sei­mo na­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės klau­si­mus, jis vie­šai lei­do su­pras­ti, kad kreip­sis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą ir Spe­cia­lių ty­ri­mų tar­ny­bą bei aiš­kin­sis, ar jie ti­krai pra­dė­jo ty­ri­mus dėl UAB „Mi­nis­te­rium“ lai­mė­ji­mų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­suo­se.

„Ne­nus­teb­čiau, kad po to­kių skam­bu­čių ty­ri­mai to­liau ga­li bū­ti ir ne­be­tę­sia­mi. To­kiai prem­je­ro pa­mėg­tai „te­le­fo­ni­nės tei­sės“ po­li­ti­kai pa­ga­liau tu­ri bū­ti už­kirs­tas ke­lias. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos ty­ri­mas ga­lė­tų pa­dė­ti tai pa­siek­ti“, – ko­men­tuo­ja Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.“