Socialdemokratai ruošiasi atgimti
Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) šian­dien pra­de­da tris die­nas truk­sian­čius nau­jo pir­mi­nin­ko rin­ki­mus. Tiek par­ti­jos na­riai, tiek eks­per­tai ko­vą dėl lau­rų vai­ni­ko prog­no­zuo­ja vyk­siant tarp Gin­tau­to Pa­luc­ko ir Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus.

LSDP bai­gia­si Al­gir­do But­ke­vi­čiaus era. Aš­tuo­ne­rius me­tus par­ti­jai va­do­va­vu­sį po­li­ti­ką, bu­vu­sį prem­je­rą ar­ti­miau­siu me­tu – pir­ma­die­nį ar­ba ge­gu­žės pra­džio­je, jei pri­reiks an­tro rin­ki­mų tu­ro, pa­keis nau­jas vai­ri­nin­kas. Trauk­tis iš šio pos­to A. But­ke­vi­čius bu­vo par­agin­tas per­nai spa­lį, iš kar­to po pra­lai­mė­tų Sei­mo rin­ki­mų.

LSDP na­riai ir po­li­to­lo­gai su­ta­ria, kad iš pen­kių var­žy­tu­vė­se dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to da­ly­vau­ti pa­no­ru­sių kan­di­da­tų tė­ra du fa­vo­ri­tai – 38-erių Vil­niaus vi­ce­me­ras G. Pa­luc­kas ir 33-ejų ūkio mi­nis­tras M. Sin­ke­vi­čius. Ki­tiems trims kan­di­da­tams – par­la­men­ta­rams And­riui Pa­lio­niui ir Ar­tū­rui Skar­džiui bei Kaz­lų Rū­dos ta­ry­bos na­riui Man­tui Va­raš­kai di­des­nių vil­čių pa­ta­ria­ma ne­puo­se­lė­ti.

Lau­kia po­sū­kio į kairę

LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, pri­žiū­rė­jęs, kaip vyks­ta pa­si­ren­gi­mas pir­mi­nin­ko rin­ki­mams, Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas sa­kė ga­lįs pa­tvir­tin­ti, kad dau­ge­lis sky­rių pa­lai­kė du mi­nė­tus kan­di­da­tus. „Ta­čiau kaip pa­si­keis nuo­mo­nės bal­sa­vi­mo die­no­mis, spė­ti ne­ga­lė­čiau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­ti­kas. Už ką bal­suo­ti, jis tei­gė ap­sisp­rę­siąs prie bal­sa­dė­žės. Iš nau­jo pir­mi­nin­ko A. Sy­sas ti­ki­si, kad šiam pa­vyks par­ti­ją su­grą­žin­ti į kai­rio­sios po­li­ti­kos vė­žes. „Man la­biau­siai ne­pa­tin­ka, kad mes, kaip ir ki­tos par­ti­jos, pa­su­ko­me ne­oli­be­ra­liu ke­liu, at­si­sa­kė­me kai­rio­sios po­li­ti­kos ir ne­vyk­dė­me sa­vo pa­ža­dų. Skel­bė­me, kad žmo­gus yra svar­biau­sia, bet gal­vo­jo­me apie vals­ty­bę. Rei­kia gal­vo­ti apie žmo­nes, ta­da ir vals­ty­bei bus ge­rai, o ne prieš­in­gai“, – tei­gė par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas. Ar rin­ki­mų fa­vo­ri­tais lai­ko­mi G. Pa­luc­kas ir M. Sin­ke­vi­čius yra ti­kri ly­de­riai, A. Sy­so nuo­mo­ne, par­odys iš­ban­dy­mas „val­džia ir pi­ni­gais“.

Al­gir­das Sy­sas: „Man la­biau­siai ne­pa­tin­ka, kad pa­su­ko­me ne­oli­be­ra­liu ke­liu, at­si­sa­kė­me kai­rio­sios po­li­ti­kos ir ne­vyk­dė­me sa­vo pa­ža­dų.“

Nuo­tai­kos nė­ra ge­ros

Lie­tu­vos mo­te­rų so­cial­de­mo­kra­čių są­jun­gos pir­mi­nin­kės, bu­vu­sios Sei­mo na­rės Bi­ru­tės Vė­sai­tės nuo­mo­ne, rin­ki­mų kam­pa­ni­ja bu­vo ne­blo­gai su­reng­ta, vi­si, kas no­rė­jo su­si­tik­ti su kan­di­da­tais, tu­rė­jo ga­li­my­bę tai pa­da­ry­ti. „Iš vi­sų kan­di­da­tų su­kū­rus vie­ną, bū­tų to­bu­las va­rian­tas“, – pa­šmaikš­ta­vo po­li­ti­kė. Ji ma­no, kad į an­trą rin­ki­mų tu­rą pa­teks G. Pa­luc­kas ir M. Sin­ke­vi­čius. „Da­bar Lie­tu­vo­je vy­rau­ja jau­nys­tės kul­tas, ko ge­ro, ir mū­sų par­ti­jos sky­riai pa­si­da­vė šiai ten­den­ci­jai. Ta­čiau ne­ma­nau, kad tai ge­riau­sias va­rian­tas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ji. Po­li­ti­kės nuo­mo­ne, ne­ma­žų šan­sų tap­ti LSDP pir­mi­nin­ku bū­tų tu­rė­jęs iš rin­ki­mų ko­vos dėl kar­je­ros ga­li­my­bių pa­si­trau­kęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis. Da­bar­ti­nė­je par­ti­jo­je B. Vė­sai­tė sa­kė pa­si­gen­dan­ti „pa­čios so­cial­de­mo­kra­ti­jos“ ir de­mo­kra­ti­nio val­dy­mo. Jos žo­džiais, da­bar jau­čia­mas aiš­kus ka­den­ci­ją bai­gian­čio ly­de­rio nuo­mo­nės vy­ra­vi­mas.

LSDP pre­zi­diu­mo na­rės bu­vu­sios par­la­men­ta­rės Gied­rės Pur­va­nec­kie­nės nuo­mo­ne, tė­ra vie­nas kan­di­da­tas, ga­lin­tis par­ti­ją „pa­temp­ti už au­sų“. „Bet ar jis tą pa­da­rys, ga­ran­tuo­ti nie­kas ne­ga­li“, – tei­gė po­li­ti­kė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad be­veik vi­si kan­di­da­tai per kam­pa­ni­ją kė­lė kai­rių­jų šū­kius, „nors prieš tai pa­lai­kė A. But­ke­vi­čiaus nuo­kry­pį į de­ši­nę“. G. Pur­va­nec­kie­nės aki­mis, LSDP na­rių nuo­tai­kos prieš rin­ki­mus nė­ra ge­ros, ne­ma­žai yra nu­si­vy­lu­sių tuo, kas vyks­ta po­li­ti­ko­je. „Vi­si ma­to, kaip vyks­ta po­li­ti­niai pa­sky­ri­mai, kles­ti pro­tek­cio­niz­mas, nie­kam ne­rei­kia kom­pe­ten­ci­jos“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tė. Ji vy­lė­si, kad pir­mi­nin­ku bus iš­rink­tas tas, ku­ris nie­ka­da ne­bu­vo pro­te­guo­ja­mas, o vis­ką pa­sie­kė sa­vo jė­go­mis.

A. Bra­zaus­ko lai­kai pra­ėjo

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio nuo­mo­ne, LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­mus lai­mės in­ten­sy­viau­siai re­gio­nuo­se dir­ban­tys kan­di­da­tai – G. Pa­luc­kas ar­ba M. Sin­ke­vi­čius. Ir vie­nas, ir ki­tas, anot po­li­to­lo­go, „y­ra ne pės­ti, tu­ri idė­jų ir pa­kan­ka­mai pa­tir­ties“. „Ta­čiau iš anks­to pa­sa­ky­ti, ar tas, ku­ris nu­ga­lės, bus ti­kra­sis ly­de­ris, su­dė­tin­ga. Tai pa­ma­ty­si­me tik ta­da, kai jis iš ti­krų­jų pra­dės va­do­vau­ti par­ti­jai. Jei ly­de­rys­tė yra tik rin­ki­mų kam­pa­ni­jos triu­kas, par­ti­jai bus su­nku“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jo žo­džiais, pa­sta­ruo­ju me­tu vy­res­nio­ji LSDP kar­ta yra ge­ro­kai su­tri­ku­si. „Sen­bu­viai su­pran­ta, kad si­tua­ci­ja tiek pa­ki­tu­si, kad su jų mąs­ty­mu, iner­ci­ja, įpras­tais el­ge­sio ir spren­di­mo bū­dais rea­lios po­li­ti­kos, ko ge­ro, vyk­dy­ti ne­įma­no­ma. Šian­dien po­li­ti­ka da­ro­ma ki­taip, ir Al­gir­do Bra­zaus­ko lai­kai pra­ėjo“, – tei­gė L. Bie­li­nis. Jis ma­no, kad so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mas pir­mi­nin­ką rink­ti tie­sio­giai, kaip tai da­ro kon­ser­va­to­riai, yra tei­sin­gas žings­nis. „Pir­miau­sia, tai sa­vo­tiš­ka nau­jo­vė, pri­trau­kian­ti vi­suo­me­nės, pa­čių par­ti­jos na­rių dė­me­sį. Be to, taip tes­tuo­ja­mas par­ti­jos na­rių ak­ty­vu­mas, jų pa­si­ren­gi­mas pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už ly­de­rio iš­rin­ki­mą. Par­ti­jos gai­vi­ni­mo pro­ce­sui tai la­bai svar­bu“, – pa­brė­žė L. Bie­li­nis. Jis ma­no, kad nau­jas LSDP va­do­vas bus iš­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą.