Socialdemokratai rems „tvarkiečių“ ir „darbiečių“ kandidatus
Per an­trą me­rų rin­ki­mų tu­rą so­cial­de­mo­kra­tai rems cen­tri­nės val­džios koa­li­ci­jos par­tne­rių - „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Dar­bo par­ti­jos - kan­di­da­tus ten, kur rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­ja pa­tys.

Tai žur­na­lis­tams Sei­me pa­tvir­ti­no frak­ci­jos at­sto­vė spau­dai Jo­lan­ta Biels­kie­nė.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tai į me­rus an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re da­ly­vau­ja Skuo­do, Ra­sei­nių, Uk­mer­gės, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Aly­taus ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se. Tie­sa, Ra­sei­niuo­se ir Šir­vin­to­se an­tra­me tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų tu­re kan­di­da­tuo­ja ir so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai.

„Tvar­kie­čiai“ sa­vo kan­di­da­tus an­tra­ja­me tu­re tu­ri Ši­lu­tės, Tel­šių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se. So­cial­de­mo­kra­tai Tel­šiuo­se taip pat tu­ri sa­vo kan­di­da­tą.