Socialdemokratai reikalauja tirti, ar LMTA klesti patyčios
Po tra­giš­kos Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos (LMTA) Vai­dy­bos ir re­ži­sū­ros ka­ted­ros stu­den­to žū­ties ne vie­nam bu­vu­siam šios spe­cia­ly­bės stu­den­tui vie­šai pri­si­pa­ži­nus apie šio­je al­ma ma­ter kles­tin­čias pa­ty­čias, Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tai ra­gi­na švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę Aud­ro­nę Pi­trė­nie­nę kuo sku­biau im­tis ty­ri­mo.

So­cial­de­mo­kra­tams su­si­rū­pi­ni­mą su­kė­lė ne tik pa­sa­ko­ji­mai apie ga­li­mai ne­pro­fe­sio­na­lų ir edu­ka­ci­nei ins­ti­tu­ci­jai ne­tin­ka­mą pe­da­go­gų el­ge­sį su stu­den­tais LMTA, bet ir A. Pi­trė­nie­nės ty­la dėl to. Mi­nis­trė ra­gi­na­ma aiš­kin­tis si­tua­ci­ją mi­nė­to­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je.

„Tai, ką skai­to­me ži­niask­lai­do­je apie vai­dy­bos ir re­ži­sū­ros stu­di­jų at­mos­fe­rą, ver­čia su­ne­rim­ti. Aukš­ta­ja­me moks­le tu­ri­me rim­tų prob­le­mų – dės­ty­to­jai yra įdar­bi­na­mi trum­pa­lai­kė­mis su­tar­ti­mis, jie pa­ti­ria sis­te­min­gą psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą, ne­ži­no­da­mi, ar po va­sa­ros dar tu­rės dar­bo vie­tą. Jų pa­ti­ria­mas stre­sas per­si­duo­da stu­den­tams. Ta­čiau tai, ką gir­di­me apie LMTA, yra di­džiu­lė grės­mė vi­sos mū­sų aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos pres­ti­žui. Kaip ga­li­me pri­trauk­ti stu­den­tus iš ki­tų ša­lių po to­kių įvy­kių? Aš ne tik pri­si­de­du prie ra­gi­ni­mo mi­nis­trei im­tis ty­ri­mo, bet ir pa­ti, kaip Sei­mo na­rė at­sa­kin­ga už švie­ti­mą, kar­tu su so­cial­de­mo­kra­ti­niu jau­ni­mu do­mė­siuo­si si­tua­ci­ja šio­je kon­kre­čio­je ka­ted­ro­je“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rė Orin­ta Lei­pu­tė.