Socialdemokratai ramina nerimo apimtus „darbiečius“
Dar­bo par­ti­ja (DP) krei­pė­si į koa­li­ci­jos par­tne­rius ra­gin­da­ma ki­tą sa­vai­tę su­šauk­ti val­dan­čių­jų par­ti­jų po­li­ti­nę ta­ry­bą ir kuo sku­biau ap­tar­ti po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ša­ly­je. Par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai ra­gi­na ne­dra­ma­ti­zuo­ti pa­dė­ties.

Dar­bo par­ti­ja (DP) krei­pė­si į koa­li­ci­jos par­tne­rius ra­gin­da­ma ki­tą sa­vai­tę su­šauk­ti val­dan­čių­jų par­ti­jų po­li­ti­nę ta­ry­bą ir kuo sku­biau ap­tar­ti po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ša­ly­je. Par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai ra­gi­na ne­dra­ma­ti­zuo­ti pa­dė­ties.

Pa­sak DP ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, „dar­bie­čiams“ ne­sup­ran­ta­ma, „ko­dėl pro­ku­ro­ras ga­li ne­atei­ti kvie­čia­mas į Sei­mą, kas vyks­ta su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vie­šai­siais pir­ki­mais, ko­dėl pa­sku­ti­niu me­tu tarp­tau­ti­nės įmo­nės pa­lie­ka Lie­tu­vą, sa­vo ga­my­bą ir pa­slau­gas iš­kel­da­mi ki­tur?“ „Tai itin svar­būs klau­si­mai, ku­rių ne­ga­li­me ati­dė­lio­ti“, – ti­ki­na V. Ma­zu­ro­nis. Koa­li­ci­jos par­tne­riams siū­lo­ma po­li­ti­nę ta­ry­bą su­reng­ti rug­sė­jo 7 ar­ba 8 die­ną

Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nės Ire­nos Šiau­lie­nės tei­gi­mu, „vis­ką ga­li­ma dra­ma­ti­zuo­ti, bet val­dan­čių­jų par­ei­ga ne dra­ma­ti­zuo­ti, o su­val­dy­ti“.

„Ne šauk­ti, kad na­mas de­ga, o ge­sin­ti. Te­gu ge­riau jie iš­siaiš­ki­na su že­mės ūkio mi­nis­tre Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­ne“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė ji. I. Šiau­lie­nė ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad po­li­ti­nė ta­ry­ba bus su­šauk­ta. „Ga­li­me kal­bė­tis, prob­le­mos ne­ma­tau“, – sa­kė ji.

Koa­li­ci­jos ta­ry­bos su­šau­ki­mui tei­gė pri­ta­riąs ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vas Kęs­tas Koms­kis. „No­rė­tų­si vis­ką iš­girs­ti iš pir­mų lū­pų, o ne iš ži­niask­lai­dos“, – sa­kė po­li­ti­kas. Jis pri­mi­nė, kad ne­išsp­ręs­tų klau­si­mų li­ko dar nuo pra­ėju­sios ta­ry­bos.