Socialdemokratai ragina atleisti teisingumo ministrę Mildą Vainiutę
Opo­zi­ci­nė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) an­tra­die­nį krei­pė­si į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ir prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, pra­šy­da­mi kuo sku­biau įver­tin­ti tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės dar­bą ir ge­bė­ji­mus to­liau ei­ti sa­vo par­ei­gas.

„Vadovaujant M. Vainiutei, net keturios Teisingumo ministerijai pavaldžios įstaigos dirba be vadovų, konkursų ar atrankų rezultatai į vadovaujančias pareigas dėl neaiškių priežasčių netenkina ministerijos vadovybės, o tai meta dėmę ne tik ministerijai, bet ir visai Vyriausybei. Visoje Teisingumo ministerijos kuruojamoje sistemoje vyrauja stagnacija ir neveiklumas“, – teigiama LSDP pranešime.

M. Vainiutę į teisingumo ministres delegavo LSDP. Socialdemokratams nutraukus koalicijos sutartį ji liko vadovauti Teisingumo ministerijai asmeniniu S. Skvernelio siūlymu.

Vadovų šiuo metu neturi „Registrų centras“, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Kalėjimų departamentas ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.