Socialdemokratai rado įrodymą dėl klastojimo Aplinkos apsaugos komitete
Kaip tei­gia­ma Sei­mo LSDP frak­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai, Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų (LSDP) frak­ci­ja įta­ria klas­to­ji­mą Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, ku­rį įro­do ko­mi­te­to pro­to­ko­lai.

Pro­to­ko­luo­se aiš­kiai ma­to­ma, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ne­svars­tė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rių Kęs­tu­čio Ma­žei­kos ir Vir­gi­ni­jos Ving­rie­nės pa­tai­sų Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tui, ta­čiau Sei­mui ko­mi­te­tas pa­tei­kė iš­va­dą, ku­rio­je mi­ni­moms pa­tai­soms pri­tar­ta.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas, pa­tai­sų ren­gė­jas K. Ma­žei­ka.

So­cial­de­mo­kra­tai įtar­da­mi Sei­mo Sta­tu­to pa­žei­di­mą krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją bei Sei­mo Pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį.

Iš pro­to­ko­lo ma­ty­ti, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo na­rių Pa­uliaus Sau­dar­go ir Si­mo­no Gent­vi­lo pa­siū­ly­mui dėl urė­di­jų stam­bi­ni­mo ir at­sa­ko­my­bės per­da­vi­mo nuo 2020 m. Vy­riau­sy­bei. Ki­tų pa­siū­ly­mų svars­ty­ta ne­bu­vo.