Socialdemokratai patvirtino kandidatų į Seimą sąrašą
So­cial­de­mo­kra­tai ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se kol kas at­si­rin­ko per 230 po­li­ti­kų, są­ra­še ne­bus par­ti­jos at­sto­vų Eu­ro­pos Par­la­men­te Zig­man­to Bal­čy­čio ir Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės.

Val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų Ta­ry­ba šeš­ta­die­nį po­sė­dy­je Sei­me pri­sta­tė dau­giau nei 220 kan­di­da­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je są­ra­šą, taip pat pa­tvir­ti­no aš­tuo­nis iš li­ku­sių pen­kio­li­kos kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas BNS pa­tvir­ti­no, kad so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tų są­ra­šuo­se yra vi­si ak­ty­vūs po­li­ti­kai, dir­ban­tys Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau nė­ra abie­jų eu­ro­par­la­men­ta­rų.

„Jei bū­tų iš­rink­ti, jie tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti (eu­ro­par­la­men­ta­rų) man­da­to“, – pa­aiš­ki­no A.Sy­sas.

„Aš ne­da­ly­vau­siu Sei­mo rin­ki­muo­se ir tai mes bu­vo­me ap­ta­rę su mū­sų pir­mi­nin­ku ge­ro­kai anks­čiau, dar iki gar­saus įsta­ty­mo at­si­ra­di­mo. La­bai nuo­šir­džiai sa­kau – tai nie­ko bend­ro ne­tu­ri, tie­siog dir­bu Eu­ro­pos par­la­men­te ir gal­vo­ju vie­ną da­ly­ką: ne­be­ga­li­me ma­ni­pu­liuo­ti rin­kė­jais ir blaš­ky­tis, kal­bė­ti vie­ną, da­ry­ti ki­tą“, – BNS sa­kė V.Blin­ke­vi­čiū­tė.

Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius BNS tvir­ti­no, kad bent treč­da­lis par­tie­čių jau pra­ėju­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se siū­lė ne­įtrauk­ti eu­ro­par­la­men­ta­rų.

„Tu­rė­jo­me ir prieš pra­ei­tus rin­ki­mus la­bai di­de­les dis­ku­si­jas, ne­tgi bu­vo bal­suo­ja­ma, ar ti­krai įtrauk­ti eu­ro­par­la­men­ta­rus į rin­ki­mų są­ra­šą. Ta­da bu­vo 30 proc. pa­si­sa­kan­čių, kad ne­įtraukt. Ka­dan­gi de­mo­kra­ti­ja yra de­mo­kra­ti­ja, jie bu­vo įtrauk­ti. Da­bar džiau­giuo­si, kad jie pa­tys su­pra­to, kad jų ne­be­rei­kia“, – sa­kė jis.

Ap­sisp­ręs­ta, jog Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius kan­di­da­tuos Pa­ne­mu­nės apy­gar­do­je Kau­ne, Be­ne­dik­tas Pe­traus­kas kan­di­da­tuos Pa­jū­rio apy­gar­do­je Klai­pė­do­je. Do­na­tas De­ge­nis – Pa­ne­vė­žio Va­ka­ri­nė­je apy­gar­do­je. Aly­taus apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Šal­či­nin­kų apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Al­gis Vait­ke­vi­čius, Tra­kų-Vie­vio apy­gar­do­je kan­di­da­tu ke­lia­mas Vy­tau­tas Za­liec­kas, Kai­šia­do­rių Elek­trė­nų – Ma­rius Muiž­ni­kas.Vy­das Ba­ra­vy­kas ke­lia­mas Dzū­ki­jos apy­gar­do­je.

Taip pat vie­to­je bu­vu­sių pa­tvir­tin­ti du nau­ji kan­di­da­tai: vie­to­je kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­ro An­ta­no Va­lio Gargž­dų apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka, vie­to­je anks­čiau Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių apy­gar­do­je pa­tvir­ti­no So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tro Al­gir­do Še­šel­gio ke­lia­ma Li­na Ko­je­ly­tė.

Po Ta­ry­bos spren­di­mo, iš vi­so jau yra pa­tvir­tin­ti 64 iš 71 vien­man­da­ti­nin­kų. A.Sy­sas ti­ki­no, kad li­ku­sius sep­ty­nis ke­ti­na­ma tvir­tin­ti par­ti­jos su­va­žia­vi­me ki­tų me­tų ko­vą.

„Di­džiau­sia prob­le­ma yra apy­gar­dų ri­bos – Kau­ne, pa­vyz­džiui, su­kar­po, vi­siš­kai ki­taip su­jun­gia. Bi­čiu­liai ne­no­ri tvir­tin­ti, nes ne­aiš­ku, ką prie ko pri­jungs“, – sa­kė A.Sy­sas.

Sei­mas lap­kri­čio vi­du­ry­je pri­ėmė rin­ki­mų pa­tai­sas, ku­rio­se, be ki­ta ko, nu­ma­ty­ta, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių įga­lio­ji­mai bū­tų au­to­ma­tiš­kai nai­ki­na­mi, jei jie bū­tų iš­ren­ka­mi Sei­mo na­riais. Iki šiol iš­rink­ti po­li­ti­kai ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ar pa­si­lik­ti ta­ry­bos ar eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­tą, ar ei­ti į Sei­mą.

V.Blin­ke­vi­čiū­tė ir Z.Bal­čy­tis tiek 2012-ųjų, tiek 2008-ųjų rin­ki­muo­se bu­vo iš­rink­ti į Sei­mą, ta­čiau man­da­tų at­si­sa­kė lik­da­mi eu­ro­par­la­men­ta­rais.