Socialdemokratai patvirtino dar 17 kandidatų į Seimą
So­cial­de­mo­kra­tų  par­ti­ja pa­tvir­ti­no kan­di­da­tus į Sei­mą 2016 me­tų rin­ki­muo­se dar 17-oje vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų. Iš vi­so par­ti­ja jau ži­no, kad dėl Sei­mo na­rių man­da­tų su ki­tų po­li­ti­nių jė­gų kan­di­da­tais rung­sis 53 apy­gar­do­se - ge­gu­žę bu­vo pa­tvir­tin­ti pir­mie­ji 36 kan­di­da­tai. Iš vi­so sa­vo kan­di­da­tus par­ti­ja kels 71 apy­gar­do­je.

Par­ti­jos Ta­ry­bos po­sė­dy­je šeš­ta­die­nį nu­tar­ta, kad dėl Sei­mo na­rio man­da­to Vil­niaus Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ko­vos ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ma­rius Ska­rups­kas, o tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras, jau­niau­sias vi­ce­mi­nis­tras ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je Ju­lius Pa­go­jus sieks lai­mė­ti Laz­dy­nų apy­gar­do­je.

Par­la­men­ta­rai Vy­tau­tas Sau­lis, And­rius Pa­lio­nis ir Vi­das Mi­ka­laus­kas ir­gi sieks Sei­me dirb­ti dar vie­ną ka­den­ci­ją - V.Sau­lis kan­di­da­tuos Ro­kiš­kio, A.Pa­lio­nis - Prie­nų-Birš­to­no, o V.Mi­ka­laus­kas - Va­rė­nos-Ei­šiš­kių vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se.

Anks­čiau nuo­lat kan­di­da­ta­vu­si Vil­niaus Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė sieks Anykš­čių - Ku­piš­kio rin­kė­jų pa­lan­ku­mo.

Kan­di­da­tu Skuo­do-Ma­žei­kių apy­gar­do­je ta­po Lie­tu­vos Ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Tal­man­tas, o ma­žai ži­no­mas Pa­sva­lio far­ma­ci­nin­kas Pe­tras Vai­tie­kū­nas dėl man­da­ro ko­vos Pa­sva­lio - Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je.

Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mo­kra­tų Kau­no mies­to sky­riaus vi­ce­pir­mi­nin­kas Da­rius Raz­mis­le­vi­čius ta­po kan­di­da­tu Pra­mo­nės apy­gar­do­je, Klai­pė­dos so­cial­de­mo­kra­tų sky­riaus na­rys Jo­nas Są­ly­ga - Da­nės, Klai­pė­dos sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Pe­trai­tie­nė - Ma­rių, Ma­žei­kių sky­rius pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ire­na Ma­ci­jaus­kie­nė - Ma­žei­kių, Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Jus­tas Pa­nkaus­kas – Kė­dai­nių, Pa­kruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis - Pa­kruo­jo-Jo­niš­kio, Lie­tu­vos Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gir­das Ras­la­nas - Za­ra­sų - Vi­sa­gi­no, Šir­vin­tų ra­jo­no sky­riaus na­rys And­rius Jo­zo­nis - Šir­vin­tų -Vil­niaus ir Vil­niaus ra­jo­no sky­riaus vi­ce­pir­mi­nin­kas Zdis­lo­vas Skvar­cia­ny ko­vos dėl Vil­niaus -Tra­kų rin­kė­jų bal­sų.

Ge­gu­žę so­cial­de­mo­kra­tai par­ti­jos su­va­žia­vi­me pa­tvir­ti­no kiek dau­giau nei pu­sę par­ti­jos kan­di­da­tų, ku­rie bus ke­lia­mi vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ki­tą­met Sei­mo rin­ki­muo­se. Dau­giau­sia ap­sisp­ręs­ta, kur kan­di­da­tuos da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai.

Vil­niu­je per 2016-ųjų rin­ki­mus Se­na­mies­čio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je rung­sis Ma­ri­ja Auš­ri­nė Po­vi­lio­nie­nė, An­ta­kal­nio - Po­žė­la. Šeš­ki­nės apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Al­gir­das Sy­sas, Jus­ti­niš­kių - Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Nau­jo­sios Vil­nios - Eduar­das Šab­lins­kas.

Kau­no Ši­lai­nių apy­gar­do­je bus ke­lia­ma Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Kal­nie­čių - Orin­ta Lie­pu­tė, Bal­ti­jos - Ire­na Šiau­lie­nė, Kau­no-Kė­dai­nių - Ra­min­ta Po­po­vie­nė, Kau­no kai­miš­ko­jo­je - An­ta­nas Ne­stec­kis.

Šiau­lių Auš­ros apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Ed­var­das Ža­ka­ris, Sau­lės - Ar­vy­das Moc­kus.

Pa­ne­vė­žy­je Aukš­tai­ti­jos rin­ki­mų apy­gar­do­je ke­lia­mas Do­mas Pe­tru­lis, Ma­ri­jam­po­lės - Al­bi­nas Mi­tru­lia­vi­čius, Ar­tū­ras Skar­džius kan­di­da­tuos Ši­lu­tės-Pa­gė­gių apy­gar­do­je, Da­rius Pe­tro­šius - Tau­ra­gės, Ri­man­tas Vait­kus - Plun­gės-Rie­ta­vo rin­ki­mų apy­gar­do­je.

An­ta­ną Vin­kų so­cial­de­mo­kra­tai ke­lia Kre­tin­gos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, Min­dau­gą Bal­čiū­ną - Ak­me­nės-Jo­niš­kio, Ri­man­tę Ša­la­še­vi­čiū­tę - Tel­šių, Al­mą Mon­kaus­kai­tę - Kel­mės, Ed­mun­dą Jo­ny­lą - Ra­sei­nių, Al­gi­man­tą Sa­la­ma­ki­ną - Rad­vi­liš­kio, Alek­sand­rą Zel­ti­nį - Bir­žų-Ku­piš­kio apy­gar­do­je.

Ute­nos apy­gar­do­je rin­kė­jai ga­lės rink­tis Mil­dą Pe­traus­kei­nę, Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių - Al­gir­dą Še­šel­gį, Mo­lė­tų-Šven­čio­nių - li­ną Jo­naus­ką, Jo­na­vos - Ri­man­tą Sin­ke­vi­čių, Uk­mer­gės - Arū­ną Du­dė­ną, Jur­bar­ko - Bro­nių Pa­užą.

Juo­zas Ole­kas 2016-ai­sias į Sei­mą kan­di­da­tuos Su­val­ki­jos, Min­dau­gas Bas­tys - Ša­kių ir Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė - Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­je.

Vil­niu­je Nau­ja­mies­čio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ke­lia­mas kom­po­zi­to­rius Faus­tas La­tė­nas.

Prem­je­ras ir so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius kaip ir anks­tes­niuo­se rin­ki­muo­se bus ke­lia­mas Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Li­ku­sius 18 kan­di­da­tų par­ti­ja tvir­tins vėliau