Socialdemokratai palaikys universitetų pertvarkos principus
Iš­rink­ta­sis Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko, kad frak­ci­ja Sei­me pa­lai­kys prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo gru­pės pa­siū­ly­tus aukš­tų­jų mo­kyk­lų pert­var­kos pri­nci­pus.

„Pa­teik­ti pert­var­kos pri­nci­pai ir tiks­lai, ku­rių yra sie­kia­ma – jie bus pa­lai­ko­mi so­cial­de­mo­kra­tų“, – penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu žur­na­lis­tams sa­kė G.Pa­luc­kas.

Anot jo, siū­ly­mai dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo kon­kre­čiai bus ver­ti­na­mi su­lau­kus tei­sės ak­tų pro­jek­tų.

„Rei­kė­tų pa­lauk­ti kon­kre­čių tei­sės ak­tų pro­jek­tų ir ta­da šne­kė­ti, kaip bus rea­li­zuo­ja­mi tie pri­nci­pai“, – sa­kė jis.

Prem­je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė pa­siū­lė, kad Vil­niu­je ir Kau­ne veik­tų po pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tą, du tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tai bū­tų Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Kaip spe­cia­li­zuo­tos aka­de­mi­jos ga­lė­tų veik­ti Kau­ne esan­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas, da­bar vei­kian­čių me­nų aka­de­mi­jų – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos – jun­gi­nys, Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja. Vė­liau S.Skver­ne­lis sa­kė, kad Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja tu­rė­tų bū­ti ne at­ski­ra ins­ti­tu­ci­ja, bet Kau­no uni­ver­si­te­to da­lis.

Pa­gal dar­bo gru­pės pla­ną, sa­va­ran­kiš­ku­mo ne­tek­tų Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, My­ko­lo Ro­me­rio ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tai – juos siū­lo­ma jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Į pla­nuo­ja­mą kur­ti Kau­no uni­ver­si­te­tą nu­ma­to­ma jung­ti šiuo me­tu vei­kian­čius Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Alek­sand­ro Stul­gins­kio bei Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tus.

Dar­bo gru­pės ma­ny­mu, stu­di­jų prog­ra­mos tu­rė­tų bū­ti su­kon­cen­truo­tos bei tiks­lin­gai pri­tai­ky­tos rea­liems dar­bo rin­kos po­rei­kiams, prog­ra­mų skai­čių su­ma­ži­nus nuo 1800 iki 700.

Aukš­tą­sias mo­kyk­las siū­lo­ma fi­nan­suo­ti su­tar­čių pa­grin­du. Vals­ty­bės lė­šos įstai­goms bū­tų ski­ria­mos pa­gal pa­siek­tus re­zul­ta­tus: kaip ab­sol­ven­tams se­ka­si įsi­dar­bin­ti, kaip juos ver­ti­na darb­da­viai, ar stu­di­jos ati­tin­ka pro­fe­si­jos stan­dar­tus, ko­kie tarp­tau­ti­niai pa­sie­ki­mai.