Socialdemokratai nusižiūrėjo V. Alekną
So­cial­de­mo­kra­tai ki­tą­met kau­tis dėl Sei­mo na­rio man­da­to sos­ti­nės Fa­bi­jo­niš­kių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je įkal­bi­nė­ja olim­pi­nį čem­pio­ną Vir­gi­li­jų Alek­ną. Pats jis pri­si­pa­žįs­ta su­lau­kęs siū­ly­mų ne tik iš kai­rių­jų, tad tu­rin­tis iš ko rink­tis.

Nors Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) dar ge­gu­žę pa­tvir­ti­no da­lį kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams at­lie­ka­mos tam ti­kros ko­rek­ci­jos. Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je, kaip ir per pra­ėju­sius par­la­men­to rin­ki­mus, ke­tin­ta kel­ti prem­je­ro pa­ta­rė­jos Auk­sės Kon­tri­mie­nės kan­di­da­tū­rą, ta­čiau ne­se­niai pa­aiš­kė­jo, kad ji sieks Anykš­čių-Ku­piš­kio apy­gar­dos rin­kė­jų pa­lan­ku­mo.

So­cial­de­mo­kra­tai Fa­bi­jo­niš­kė­se kan­di­da­tuo­ti pa­siū­lė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je pa­ta­rė­ju kū­no kul­tū­ros ir spor­to klau­si­mais dir­ban­čiam V. Alek­nai. Jis LŽ pa­tvir­ti­no su­lau­kęs to­kio siū­ly­mo, ta­čiau ti­ki­no dėl kan­di­da­ta­vi­mo ap­sisp­rę­sian­tis vė­liau. „Svars­tau to­kią ga­li­my­bę, bet dar yra mė­nuo ki­tas pa­gal­vo­ti. O ar sto­siu į par­ti­ją, dar anks­ti ko­men­tuo­ti“, - kal­bė­jo ti­tu­luo­tas dis­ko me­ti­kas.

Jis už­si­mi­nė su­lau­kęs ir ki­tų po­li­ti­nių jė­gų vi­lio­nių. „Ma­no spor­ti­nė kar­je­ra vis dėl­to jau bai­gia­si. Ma­nau, kad ma­no ži­nios pra­vers­tų pri­si­dė­jus prie ku­rios nors par­ti­jos“, - sa­kė V. Alek­na. Jis pa­brė­žė ne­ga­lin­tis pla­čiau kal­bė­ti apie po­li­ti­nius pla­nus, mat yra sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų re­zer­ve.

Kaip LŽ pa­tvir­ti­no LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas, dėl par­ti­jos kan­di­da­to Fa­bi­jo­niš­kių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ga­lu­ti­nio su­ta­ri­mo dar nė­ra. Jo tei­gi­mu, par­ti­ja lau­kia V. Alek­nos žo­džio. „Kol kas ne­no­ri­me da­ry­ti par­eiš­ki­mų. Dar ne­pat­vir­tin­ti kan­di­da­tai 16-oje apy­gar­dų“, - sa­kė A. Sy­sas.

Per­nai ru­de­nį so­cial­de­mo­kra­tai V. Alek­nai siū­lė kan­di­da­tuo­ti į lais­vą Sei­mo na­rio kė­dę Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Tą­syk gar­sų spor­ti­nin­ką su­kti į po­li­ti­ką ra­gi­no pats prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, ta­čiau ne­sėk­min­gai.

V. Alek­ną į rin­ki­mų tink­lus įvi­lio­ti dar 2011 me­tais ke­ti­no ir Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) bei tuo­me­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga. Pa­vyz­džiui, TS-LKD ku­piš­kė­nui V. Alek­nai siū­lė ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti Anykš­čių-Ku­piš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Prieš pen­ke­rius me­tus spor­ti­nin­kas LŽ yra sa­kęs, kad per ke­le­rius me­tus bu­vo su­lau­kęs dau­giau nei de­šimt įvai­riau­sių kvie­ti­mų, ta­čiau nė vie­nu ne­pa­si­nau­do­jo.