Socialdemokratai: nevaisingumas negydomas „zootechniniais“ būdais
Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Sei­mo frak­ci­ja sa­vo par­tne­rei – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) siū­lo ne­keis­ti šių me­tų rug­sė­jį pri­im­to Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo, ku­rį pa­lai­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Ne­vai­sin­gu­mas tu­ri bū­ti gy­do­mas šiuo­lai­ki­niais, o ne „zoo­tech­ni­niais“ bū­dais“, – tvir­ti­na so­cial­de­mo­kra­tai.

Šian­dien iš­pla­tin­ta­me Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Sei­mo frak­ci­jos pra­ne­ši­me tvir­ti­na­ma, kad so­cial­de­mo­kra­tai 15 me­tų ko­vo­jo už ga­li­my­bę ne­vai­sin­goms šei­moms su­si­lauk­ti vai­kų su­tei­kiant mo­der­nias pa­sau­lio me­di­ci­no­je nau­do­ja­mas prie­mo­nes.

„Pa­ga­liau šių me­tų rug­sė­jo 14 die­ną su pre­zi­den­tės par­ama bu­vo pri­im­tas šias ga­li­my­bes įtei­si­nan­tis Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mas, ku­ris tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų pra­džios. De­ja, su­lig nau­jai iš­rink­to Sei­mo dar­bo pra­džia ir vėl bu­vo su­abe­jo­ta Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mu, par­em­tu šiuo­lai­ki­nio moks­lo ir me­di­ci­nos pa­sie­ki­mais. Da­bar Sei­me vėl ban­do­ma Lie­tu­vą su­gra­žin­ti į „da­vat­kiš­kų“ ar ne­tgi „zoo­tech­ni­nių“ ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mo me­to­dų lyg­me­nį“, – skel­bia so­cial­de­mo­kra­tai.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 50–60 tūks­tan­čių ne­vai­sin­gu­mo prob­le­mų tu­rin­čių ir dėl to vai­kų ne­ga­lin­čių su­si­lauk­ti šei­mų. „Ne­vai­sin­gu­mas yra pri­pa­žin­tas li­ga. Ko­dėl ne­vai­sin­gos šei­mos dis­kri­mi­nuo­ja­mos ki­tų pa­cien­tų at­žvil­giu?“, – klau­sia Sei­mo na­rė, bu­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

LSDP frak­ci­ja tvir­ti­na, kad re­mia­si me­di­kų bend­ruo­me­nės iš­pla­tin­ta po­zi­ci­ja ir ar­gu­men­tais, ku­riuo­se ak­cen­tuo­ja­ma, jog nau­jai siū­lo­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tos blo­gins pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo re­zul­ta­tus, reikš­min­gai su­ma­žins nėš­tu­mo ir iš­ne­šio­to nau­ja­gi­mio gim­dy­mo ti­ki­my­bę po pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo. Pa­sak me­di­kų, mo­te­rims rei­kės kar­to­ti­nio hor­mo­ni­nio gy­dy­mo bei chi­rur­gi­nių in­ter­ven­ci­jų, jos pa­tirs fi­zi­nes ir psi­cho­lo­gi­nes kan­čias. Pri­va­lo­mas tri­jų emb­rio­nų per­kė­li­mas di­dins dau­gia­vai­sio nėš­tu­mo ti­ki­my­bę, taip kel­da­mas ri­zi­ką mo­ti­nos ir vai­ko svei­ka­tai. Su­nkio­mis ge­ne­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys pa­cien­tai ne­teks ga­li­my­bės su­si­lauk­ti svei­kų vai­kų.

„Mes pa­lai­ko­me pi­lie­čių pe­ti­ci­ją, ku­rią pa­si­ra­šė 12 tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Žmo­nės tei­sin­gai įspė­ja, kad siū­lo­mi Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai tu­rė­tų ne­igia­mų pa­sek­mių ne tik ne­vai­sin­goms po­roms, bet ir vi­sai vals­ty­bei“, – sa­ko so­cial­de­mo­kra­tė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.