Socialdemokratai nesidera
Prem­je­ras LSDP va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją tu­ri for­muo­ti tos par­ti­jos, ku­rio­mis pa­si­ti­kė­jo rin­kė­jai.

„Man bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka kal­bė­ti apie de­ry­bas, kai esa­me tre­čio­je vie­to­je“, – „In­fo TV“ sa­kė po­li­ti­kas.

Jis pats tei­gė kol kas ne­ke­ti­nąs pa­lik­ti LSDP pir­mi­nin­ko pos­to, ta­čiau ke­ti­nąs ini­ci­juo­ti par­ti­jo­je dis­ku­si­ją dėl nau­jo jos va­do­vo. „Ma­tau tris ga­li­mus kan­di­da­tus“, – tei­gė jis, ta­čiau kon­kre­čių pa­var­džių ne­įvar­di­jo.

.