Socialdemokratai: nereikia skirstyti žmonių į girtuoklius ir normalius
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ir jos frak­ci­ja Sei­me tei­gia pri­ta­rian­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko ri­bo­ji­mui ir rek­la­mos užd­rau­di­mui. Ta­čiau pa­si­sa­ko prieš al­ko­ho­lio pre­ky­bos drau­di­mui ne­sta­cio­na­rio­se lau­ko ka­vi­nė­se, fes­ti­va­lių ir mu­gių me­tu bei al­ko­ho­lio įsi­gi­ji­mo am­žiaus cen­zo di­di­ni­mui iki 20 me­tų.

LSDP pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tai sie­kia ne tik ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą vi­suo­me­nė­je, bet ir ug­dy­ti są­mo­nin­gą sa­vo tei­ses ži­nan­čią ir at­sa­kin­gai jo­mis be­si­nau­do­jan­čią vi­suo­me­nę. „Drau­di­mas ir am­žiaus kar­te­lės kė­li­mas są­mo­nin­gu­mo ne­ug­do, at­virkš­čiai – de­mons­truo­ja val­džios abe­jo­nę ir ne­pa­gar­bą pil­na­me­čio žmo­gaus ge­bė­ji­mui at­sa­kin­gai ap­sisp­ręs­ti“, – tei­gia jis. So­cial­de­mo­kra­tai taip pat pa­brė­žia, kad griež­tes­nis al­ko­ho­lio re­gu­lia­vi­mas ir ri­bo­ji­mas, ku­ris ne­gin­či­ja­mai yra bū­ti­nas, ne­tu­ri gi­lin­ti pa­žei­džia­mų gru­pių ir žmo­nių – pri­klau­so­my­be ser­gan­čių ir su­si­ju­sių as­me­nų – so­cia­li­nės at­skir­ties ir jų ne­stig­ma­ti­zuo­ti, o už­ti­krin­ti rei­kia­mas fi­nan­si­nes lė­šas, kad to­kie žmo­nės lai­ku gau­tų rei­kia­mą pa­gal­bą ir ne­bū­tų pa­lie­ka­mi vie­ni vi­suo­me­nės už­ri­by­je.

Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ak­cen­tuo­ja, kad „tiek vi­suo­me­nė, tiek val­džia tu­rė­tų bū­ti so­li­da­res­nė su tais, ku­rie pa­ti­ria di­de­lių su­nku­mų, ko­vo­da­mi su pri­klau­so­my­be al­ko­ho­liui“. „Ne­tu­ri­me tei­sės smerk­ti nė vie­no, o bū­ti žmo­giš­kai su­pra­tin­ges­ni ir pir­miau­sia ties­ti pa­gal­bos ran­ką, o ne mo­ra­li­zuo­ti ir at­stum­ti. Ne­rei­kia skirs­ty­ti žmo­nių į gir­tuok­lius ir į nor­ma­lius žmo­nes – tai ne­ra­cio­na­lu ir ne­nau­din­ga, nes ne­spren­džia al­ko­ho­liz­mo prob­le­mos“, – tei­gia G. Kir­ki­las. Pa­sak jo, al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą rei­kia spręs­ti, už­ti­kri­nant pra­ktiš­kai efek­ty­vų pa­gal­bos žmo­nėms su pri­klau­so­my­be nuo al­ko­ho­lio me­cha­niz­mą. „Be to, daž­nai per­tek­li­nis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas sie­ja­mas su skur­džiau ar kai­muo­se gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis. Ta­čiau vi­sa tai nie­kur ne­ve­da – tai tik di­di­na so­cia­li­nę at­skir­tį ir tuos pa­žei­džia­mus žmo­nes klam­pi­na į dar di­des­nį al­ko­ho­lio liū­ną. Ne tik val­džia, bet ir vi­suo­me­nė sa­vo so­li­da­ru­mu tu­ri ly­gio­mis pri­si­dė­ti prie pa­gal­bos žmo­nėms, ku­riems to rei­kia“, – tvir­ti­na G. Kir­ki­las.

Šian­dien Sei­mas ke­ti­na svars­ty­ti al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo prie­mo­nių pa­ke­tą. Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir jų koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų nuo­mo­nė šiais klau­si­mais kai kur ne­su­tam­pa.