Socialdemokratai nepalieka ramybėje generalinio prokuroro
Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos na­riai, va­do­vau­da­mie­si Sei­mo sta­tu­tu, vėl kvie­čia ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Eval­dą Pa­ši­lį at­vyk­ti į ar­ti­miau­sią Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį.

Kaip pra­ne­šė LSDP in­for­ma­ci­jos cen­tras, Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas in­for­muo­tas, ko­kie klau­si­mai do­mi­na Sei­mo na­rius. Pir­miau­sia par­la­men­ta­rai no­rės su­ži­no­ti apie pro­ku­ro­rų veiks­mus ti­riant ka­riuo­me­nės vie­šuo­sius pir­ki­mus. Taip pat ke­ti­na­ma klaus­ti dėl ban­ko „Sno­ras“ bu­vu­sių va­do­vų, bu­vu­sios Sei­mo na­rės Ne­rin­gos Venc­kie­nės eks­tra­di­ci­jos.

Prieš ke­lias sa­vai­tes ki­lus skan­da­lui dėl va­di­na­mų­jų „auk­si­nių šaukš­tų“ pir­ki­mo ka­riuo­me­nei, LSDP frak­ci­ja jau kvie­tė E. Pa­ši­lį at­vyk­ti, ta­čiau tuo­met šis at­si­sa­kė.