Socialdemokratai mero rinkimus tikisi laimėti 20 savivaldybių
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ki­tą pa­va­sa­rį pir­mą kar­tą vyk­sian­čius tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus pla­nuo­ja lai­mė­ti 20-yje sa­vi­val­dy­bių, o sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ne­pai­sant ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus, ti­ki­si iš­lai­ky­ti sta­bi­lų rin­kė­jų bal­sų skai­čių, tei­gia LSDP pir­mi­nin­kas, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Mū­sų tiks­las yra lai­mė­ti 20 me­ro pos­tų. Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se ti­ki­mės gau­ti apie 250 tūkst. rin­kė­jų bal­sų - tiek, kiek anks­tes­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se“, - šeš­ta­die­nį po LSDP ta­ry­bos po­sė­džio BNS sa­kė A.But­ke­vi­čiaus.

Anot jo, iš di­džių­jų ša­lies mies­tų me­ro rin­ki­mus LSDP pla­nuo­ja lai­mė­ti Šiau­liuo­se, tuo tar­pu ki­tuo­se did­mies­čiuo­se ke­lia­mas tiks­las pa­si­ro­dy­ti ge­riau, nei prieš tai bu­vu­siuo­se rin­ki­muo­se.

LSDP ta­ry­ba šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no pa­sku­ti­nius tris kan­di­da­tus į me­rus. Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, iš es­mės jau yra aiš­kūs ir par­ti­jos kan­di­da­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se są­ra­šai - juo­se di­de­lių ko­rek­ci­jų ne­be­tu­rė­tų bū­ti.

Šiuo me­tu LSPD pri­klau­so 22 sa­vi­val­dy­bių me­ro pos­tai.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir pir­mą kar­tą ren­gia­mi tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną.