Socialdemokratai kyla prieš partijos vadovybę
Sei­me pri­im­tu nau­ju Dar­bo ko­dek­su ne­pa­ten­kin­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) na­riai pa­skel­bė pro­tes­tuo­sian­tys prie par­ti­jos būs­ti­nės sos­ti­nės cen­tre. Par­ti­jos va­do­vy­bė kal­ti­na­ma ig­no­ruo­jan­ti ei­li­nių par­tie­čių nuo­mo­nę.

Da­lis so­cial­de­mo­kra­tų pa­skel­bė ne­pri­ta­rian­tys pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­me pri­im­toms prieš­ta­rin­goms Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­toms ir rei­ka­lau­ja, kad par­ti­jos va­do­vy­bė lai­ky­tų­si LSDP prog­ra­mos nuo­sta­tų. „So­cial­de­mo­kra­tų pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė dau­ge­liui ne­priim­ti­nos par­tie­čių-sei­mū­nų po­zi­ci­jos Sei­me dėl Dar­bo ko­dek­so kon­tra­ver­siš­kų nuo­sta­tų. Ne­dė­me­sin­gu­mas par­tie­čių nuo­mo­nei, o kar­tais net ir at­vi­ras jos ig­no­ra­vi­mas, – di­džiau­sia LSDP yda, prie­žas­tis vie­šų­jų ry­šių ne­sėk­mių ir ne­vie­na­reikš­mių ini­cia­ty­vų, prie ku­rių pri­skir­ti­ni ir mi­nė­ti Dar­bo ko­dek­so „per­liu­kai“. Perf­ra­zuo­jant gar­sią pa­tar­lę, sa­ko­me: „Jei va­dai ne­ina pas par­tie­čius, par­tie­čiai ei­na pas va­dus“ – bi­čiu­lių ini­cia­ty­va dis­ku­si­ją apie ideo­lo­gi­nes ir par­ti­nės veik­los „de­for­ma­ci­jas“ ve­si­me ki­to­kio­je – vie­šo mi­tin­go – for­mo­je. Ren­gi­nys vyks ne kur ki­tur, o prie par­ti­jos cen­tri­nės būs­ti­nės B.Rad­vi­lai­tės g. bir­že­lio 27 d. 18 val. Ti­kė­si­mės, kad šį­kart būs­ti­nė­je bent lan­gai bus ati­da­ry­ti ir par­tie­čių bal­sai taps iš­girs­tais. Be­lie­ka pri­si­min­ti, kad at­as­kai­tą už sa­vą­ją pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją ir as­me­ni­nį ak­ty­vu­mą kiek­vie­nas teik­si­me ne sky­riaus ar par­ti­jos pir­mi­nin­kui, o sa­vą­jai są­ži­nei – kvie­čia­me vi­sus so­cial­de­mo­kra­tus ir so­cial­de­mo­kra­tes bū­ti su mu­mis“, – skel­bia­ma gru­pės LSDP na­rių iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no LSDP Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Pie­niu­ta, į šian­die­nos ak­ci­ją su­si­rinks dau­giau­sia sos­ti­nės so­cial­de­mo­kra­tai, pri­si­jung­ti prie pro­tes­tuo­jan­čių­jų ža­dė­jo ir LSDP gar­bės pir­mi­nin­kas Aloy­zas Sa­ka­las.

A. Pie­niu­ta aiš­ki­no, kad par­ti­jos vi­du­je vy­ko dis­ku­si­jos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, jis ap­tar­tas su įvai­riais eks­per­tais. LSDP va­do­vy­bei bu­vo iš­sa­ky­ti nuo­gąs­ta­vi­mai dėl to, kad kai ku­rios Dar­bo ko­dek­so da­lys pra­si­len­kia su par­ti­jos nuo­sta­to­mis dėl dir­ban­čių­jų ap­sau­gos ir sie­kio ge­riau at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams. Da­lis so­cial­de­mo­kra­tų ne­sup­ran­ta, ko­dėl į tai ne­at­siž­velg­ta, o Sei­me dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­za­vę įsta­ty­mai „priim­ti bul­do­ze­riu“. „Ma­tyt, yra kaž­ko­kie ki­ti no­rai, gal ki­tas ma­ty­mas, mums to ne­paaiš­ki­na, mes ne­ga­li­me pa­aiš­kin­ti sa­vo va­do­vy­bei, kad įsi­vaiz­duo­ja­me ki­taip. Įvy­ko ne­su­si­kal­bė­ji­mas ir pri­ėjo­me prie to, kad par­ti­jo­je at­si­ra­do žmo­nių ma­sė, ku­ri tie­siog ne­no­ri ty­lė­ti. Rei­kia par­ody­ti par­ti­jos va­do­vy­bei, kad ne­ga­na nu­sisp­jau­ti į nuo­mo­nę ir gal­vo­ti, kad vis­kas yra ge­rai“, – aiš­ki­no jis.

A. Pie­niu­tos tei­gi­mu, prie­ita tam ti­kra ri­ba ir da­lis LSDP bi­čiu­lių įžvel­gia, kad so­cial­de­mo­kra­tai tols­ta nuo kai­rių­jų ideo­lo­gi­jos. „Tą ma­to­me ne tik mes, tą sa­ko po­li­to­lo­gai, po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai, ne­ma­ža da­lis par­ti­jos bi­čiu­lių. Va­do­vy­bė to ne­ma­to. Jie vie­ni gal­vo­ja, kad yra ti­krai kai­rio­ji par­ti­ja, nors dau­ge­lio nuo­mo­ne, taip nė­ra“, – sa­kė jis.

Ne­slops­tant vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mui dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, LSDP pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius kar­to­jo, kad dar­bo san­ty­kių pert­var­ka yra bū­ti­na. „Dėl nau­jo­sios Dar­bo ko­dek­so re­dak­ci­jos dis­ku­tuo­ta vi­sus me­tus. Tri­ša­lė ta­ry­ba tu­rė­jo ga­li­my­bę de­mo­kra­tiš­kai aps­vars­ty­ti kiek­vie­ną straips­nį, su­ras­ti spren­di­mus ir tą pa­da­rė. Sei­mas, pri­im­da­mas Dar­bo ko­dek­są, nuo Tri­ša­lės ta­ry­bos spren­di­mų ne­nu­to­lo, to­dėl sa­ky­ti, kad so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mo pro­ce­sas ne­de­mo­kra­tiš­kas – yra ne­tei­sin­ga. Sei­me už nau­ją Dar­bo ko­dek­są bal­sa­vo tiek kai­rie­ji, tiek de­ši­nie­ji – ir val­dan­tie­ji, ir opo­zi­ci­ja. No­rint orių at­ly­gi­ni­mų, tam tu­ri­me su­da­ry­ti są­ly­gas. Ti­kiu, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas leis tai pa­siek­ti, tik duo­ki­me lai­ko“, – tvir­ti­no A. But­ke­vi­čius.