Socialdemokratai kviečia “valstiečių“ ministrus atsakyti į klausimus
Šian­dien so­cial­de­mo­kra­tai kvie­čia­si at­sa­ky­ti į jiems rū­pi­mus klau­si­mus klau­si­mus „vals­tie­čių“ svei­ka­tos ap­sau­gos ir ap­lin­kos mi­nis­trus.

So­cial­de­mo­kra­tai tei­gia, kad „vals­tie­čiai“ ne­įsik­lau­so į jų ra­gi­ni­mus su­šauk­ti koa­li­ci­jos ta­ry­bą, to­dėl frak­ci­ja ėmė­si ini­cia­ty­vos po vie­ną kvies­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių mi­nis­trus, an­tra­die­nį ra­šo por­ta­las 15min.lt.

An­tra­die­nį ry­te so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jai į klau­si­mus at­sa­ky­ti pa­kvies­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, pa­skui apie urė­di­jų re­for­mą so­cial­de­mo­kra­tai nu­si­tei­kę pa­ka­man­ti­nė­ti ap­lin­kos mi­nis­trą Kęs­tu­tį Na­vic­ką. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė ne­sle­pia, kad to­kios tak­ti­kos te­ko im­tis dėl to, jog nor­ma­lių koa­li­ci­jos va­do­vy­bės su­si­ti­ki­mų suo­rga­ni­zuo­ti ne­pa­vyks­ta.

Anot jos, šauk­ti koa­li­ci­jos kon­sul­ta­ci­nę ta­ry­bą „vals­tie­čiams“ so­cial­de­mo­kra­tai siū­lė jau ne kar­tą, ta­čiau kol kas lie­ka ne­iš­girs­ti. „Se­niai jų rei­kia. Bu­vo ir pa­siū­ly­mai, klau­si­mai yra ku­riuos rei­kė­tų ap­tar­ti, to­dėl kad pa­va­sa­rio se­si­ja ar­tė­ja, o mes net dar­bų prog­ra­mos ne­sa­me ap­ta­rę“, – por­ta­lui 15min.lt sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė.