Socialdemokratai kviečia prezidentę aktyviau dalyvauti šalies gyvenime
Sei­mo val­dan­tie­siems pri­klau­san­tys so­cial­de­mo­kra­tai ra­gi­na pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ak­ty­viau da­ly­vau­ti ša­lies gy­ve­ni­me ir spren­di­mų pri­ėmi­me, o ne, anot Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so, ne­veik­lu­mu kal­tin­ti Vy­riau­sy­bę.

„Mes no­rė­tu­me ją pa­kvie­ti... to­kia­me geo­po­li­ti­nia­me kon­teks­te pre­zi­den­tė tu­rė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti kar­tu su Vy­riau­sy­be spren­džiant ky­lan­čias prob­le­mas, o ne sa­ky­ti, kad iš šios Vy­riau­sy­bės nie­ko ne­ga­li­ma ti­kė­tis ir rei­kia lauk­ti nau­jų rin­ki­mų“, – pir­ma­die­nio va­ka­rą po so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­bos po­sė­džio BNS tei­gė Al­gir­das Sy­sas.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je taip pat įkur­ta po­li­ti­nė skaid­ru­mo gru­pė, va­do­vau­ja­ma kal­tin­to ga­li­mais ne­tei­sė­tais veiks­mais svars­tant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo klau­si­mą par­la­men­ta­ro Ju­liaus Sa­ba­taus­ko, ku­ri tei­siš­kai ir po­li­tiš­kai įver­tins par­ti­jos na­rių el­ge­sį.

Toks spren­di­mas pir­ma­die­nį bu­vo pri­im­tas par­ti­jos val­dy­bos su­si­rin­ki­me. Po­li­ti­nė skaid­ru­mo gru­pė su­da­ry­ta iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų.

„Mes no­ri­me bū­ti sa­vi­kri­tiš­ki vi­du­je, mus dėl to kri­ti­kuo­ja, kad trūks­ta to sa­vi­kri­tiš­ku­mo“, – BNS tei­gė Al­gir­das Sy­sas.

„Ji įkur­ta sie­kiant ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į bet ko­kius at­ve­jus, įver­tin­ti juos tei­siš­kai ir po­li­tiš­kai bei ir duo­ti pa­ve­di­mus par­ti­jos eti­kos ko­mi­si­jai ir pa­teik­ti iš­va­das vi­suo­me­nei. Ta gru­pė įver­tins tik ga­li­mus ne­skaid­ru­mus. Kol kas mes nie­ko ne­da­ry­si­me“, – BNS tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, jo va­do­vau­ja­ma par­ti­jos Po­li­ti­nė skaid­ru­mo gru­pė ne­ana­li­zuos Drus­ki­nin­kų at­ve­jo, ne­bent, anot J.Sa­ba­taus­ko, bū­tų iš­skir­tas at­ve­jis, kai par­la­men­ta­rams bu­vo iš­da­lin­ti kvie­ti­mai at­vyk­tį į „A­qua“ par­ką.

„Ne­bent ki­tas da­ly­kas – tie pa­sku­ti­niai kvie­ti­mai Sei­mo na­riams į „A­qua“ (Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „A­qua“ – BNS)... tur­būt čia ga­li­ma po­no Ri­čar­do (Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko – BNS) lai­ky­ti leng­vu pa­si­šai­py­mu ar­ba pa­tro­li­ni­mu“, – BNS tei­gė J.Sa­ba­taus­ko.

„Apskr­tiai bet koks ty­ri­mas ten, kur at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­tu­ri jo­kios pra­smės“, – pri­dū­rė J.Sa­ba­taus­kas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nis ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės val­do­ma­me van­dens poil­sio par­ke „A­qua“.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja aiš­kin­sis si­tua­ci­ją so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vo Ri­čar­do Ma­li­naus­ko va­do­vau­ja­muo­se Drus­ki­nin­kuo­se.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra nu­spren­du­si pra­dė­ti ty­ri­mus dėl pen­kių Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų – tarp jų ir dėl me­ro, ir sa­vi­val­dy­bės įsteig­tos įmo­nės „A­qua“ di­rek­to­riaus Ed­mun­do An­ta­nai­čio.