Socialdemokratai koalicijoje: „mažieji broliai“ kelia galvas
Val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je dir­ban­tys „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai daž­nai ne­ran­da bend­ro su­ta­ri­mo svar­biau­siais klau­si­mais, kak­to­mu­ša gre­sia ir dėl ar­ti­miau­siu me­tu Sei­me ke­ti­na­mų pri­im­ti spren­di­mų. Nors „ma­žų­jų bro­lių“ pa­dė­ty­je at­si­dū­rę soc­de­mai iki šiol var­giai ap­gin­da­vo sa­vo po­zi­ci­jas, prog­no­zuo­ja­ma, kad si­tua­ci­ja ga­li keis­tis.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) koa­li­ci­jo­je ne vis­kas ei­na kaip svies­tu pa­tep­ta. Pa­vyz­džiui, da­bar ski­ria­si „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­jos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo, prie­mo­nių al­ko­ho­lio var­to­ji­mui ri­bo­ti, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mai ši­lu­mai ir ki­tų.

Pa­ste­bi­ma, kad pa­sta­rai­siais mė­ne­siais „vals­tie­čiai“ ėmė sa­ve ma­ty­ti kaip tu­rin­čius es­mi­nį spren­di­mo bal­są, ta­čiau, po­li­to­lo­gų ver­ti­ni­mu, vi­di­nes prob­le­mas iš­spren­dę so­cial­de­mo­kra­tai ga­li tai pa­keis­ti.

Lau­ras Bie­li­nis: „Dis­ku­si­jos val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je grei­čiau­siai bus įnir­tin­gos, ir dar pa­ma­ty­si­me pa­si­kei­ti­mų. Ta­čiau „vals­tie­čiai“ ban­dys de­rė­tis su so­cial­de­mo­kra­tais ir ti­krai ne­keis koa­li­ci­jos struk­tū­ros.“

Soc­de­mų bal­so neišgirdo

Val­dan­tie­ji kol kas ne­ra­do komp­ro­mi­so dėl dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­čio Dar­bo ko­dek­so, ku­ris ki­tą sa­vai­tę bus pra­dė­tas svars­ty­ti Sei­me. „Vals­tie­čiai“ sa­kė bal­suo­sian­tys už Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tą pro­jek­to va­rian­tą, so­cial­de­mo­kra­tai nu­spren­dė par­em­ti pa­pil­do­mas Sei­me re­gis­truo­tas pa­tai­sas.

Koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nė iš­sis­ky­rė ir dėl „vals­tie­čių“ ini­ci­juo­tų griež­tų Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų. LSDP pre­zi­diu­mas pa­siū­lė Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tams ne­pri­tar­ti pa­siū­ly­mui kel­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mo am­žių iki 20 me­tų, taip pat tai­ky­ti skir­tin­gus rei­ka­la­vi­mus pre­ky­bai svai­giai­siais gė­ri­mais mo­ka­muo­se ir ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se bei drau­di­mui jais pre­kiau­ti lau­ko ka­vi­nė­se.

LVŽS na­rių bal­sais Sei­mas pa­nai­ki­no PVM leng­va­tą šil­dy­mui, nors koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Gin­tau­tas Pa­luc­kas siū­lė vi­sam lai­kui nu­sta­ty­ti leng­va­ti­nį ta­ri­fą ši­lu­mai.

Svar­būs ne „vals­tie­čiai“, o rinkėjai

Apie tai, ar yra su­ta­ri­mas tam ti­krais klau­si­mais val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, Sei­mo LSDP frak­ci­jos na­rio Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, ga­li­ma spręs­ti tik po ati­tin­ka­mų bal­sa­vi­mų par­la­men­te. Jis mi­nė­jo, kad, pa­vyz­džiui, dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nių nė­ra vie­no­dos nuo­mo­nės ne tik koa­li­ci­jo­je, bet ir pa­čio­je LSDP. „Nu­ta­rė­me, kad bal­suo­si­me frak­ci­jo­je. Ne­pas­kelb­si­me to pir­miau­sia spau­do­je, o pa­sa­ky­si­me „vals­tie­čiams“, ta­da sė­si­me, gal­būt pa­si­de­rė­si­me ir nu­sprę­si­me, gal vie­ną ar ki­tą pa­tai­są pa­ša­lins, at­si­sa­kys. De­rė­si­mes. Taip pat ir dėl Dar­bo ko­dek­so. Ne­rei­kia „už­si­cik­lin­ti“, kad prem­je­ras ti­ki nau­ją­ja Tri­ša­lės ta­ry­bos ga­lia. Re­to­ri­ka yra gar­ses­nė nei pri­ima­mi spren­di­mai“, – kal­bė­jo A. Sy­sas.

San­ty­kius val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je jis api­bū­di­no kaip dar­bi­nius, „su tam ti­krais pa­siš­pil­ka­vi­mais“. So­cial­de­mo­kra­tai ne­si­jau­čia esan­tys ma­žie­ji koa­li­ci­jos par­tne­riai, to­kio po­žiū­rio jie ne­jau­čia ir iš „vals­tie­čių“. Pa­sak A. Sy­so, LSDP ne­si­lai­ko įsi­ki­bę pos­tų, o no­ri siek­ti po­ky­čių. „No­ri­me grįž­ti prie tam ti­krų ver­ty­bių, ku­rias bu­vo­me už­mir­šę. Mums tai daug svar­biau. No­ri­me ne tu­rė­ti „vals­tie­čius“ par­tne­rius, o su­sig­rą­žin­ti rin­kė­jus, nes jie nuo mū­sų nu­si­su­ko. Tai yra skir­tin­gi da­ly­kai, – tei­gė jis. – Vie­ną iš ly­de­rių, ku­rį žur­na­lis­tai vis no­rė­jo ma­ty­ti koa­li­ci­jo­je su Sau­liu­mi Skver­ne­liu, jis pats pa­so­di­no ant nu­si­ra­mi­ni­mo kė­du­tės. Pa­ban­dy­ki­te pa­dė­lio­ti, kas Sei­me ga­lė­tų bū­ti nau­jo­ji dau­gu­ma? Nie­kaip ki­taip ne­si­dė­lio­ja.“

A. Sy­sas ne­nei­gė, kad so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se te­bė­ra ma­nan­čių, kad ne­ver­ta dirb­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“, ta­čiau tai esą ne nau­jie­na. Jis pri­mi­nė, kad pra­ėju­sią ka­den­ci­ją LSDP bu­vo ka­la­ma prie sie­nos už obuo­lia­vi­mą su Dar­bo par­ti­ja.

Ne­pa­tin­ka po­li­ti­nis pingpongas

Sei­mo LVŽS frak­ci­jos na­rio Po­vi­lo Urb­šio ma­ny­mu, na­tū­ra­lu, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nės kar­tais ne­su­tam­pa. Anot jo, da­bar­ti­nę koa­li­ci­ją su­da­ro du at­ski­ri po­li­ti­niai su­bjek­tai, tarp jų vyks­ta dia­lo­gas ir sie­kia­ma ras­ti ge­riau­sius spren­di­mus. „Anks­čiau so­cial­de­mo­kra­tams dėl Dar­bo ko­dek­so vis­kas bu­vo aiš­ku ir prieš Sei­mo rin­ki­mus jie jį pri­ėmė pa­min­da­mi so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, o da­bar ban­do mus kri­ti­kuo­ti dėl to, kad esa­me ne­pa­kan­ka­mai jau­trūs. Man at­ro­do, iš to ga­li iš­loš­ti ir pa­ti jų par­ti­ja, ir mes vi­si“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Lauras Bielinis

San­ty­kius koa­li­ci­jo­je P. Urb­šys api­bū­di­no tei­gi­niu, kad po­li­ti­ko­je bend­ra­dar­bia­vi­mas at­si­ran­da ne iš mei­lės, o iš rei­ka­lo. „Tai, kad so­cial­de­mo­kra­tai no­ri vie­naip ar ki­taip kom­pen­suo­ti sa­vo pra­ras­tas po­zi­ci­jas reikš­da­mi kri­ti­ką koa­li­ci­jos par­tne­riams, yra aki­vaiz­du. Ta­čiau jie tu­ri ži­no­ti vie­ną da­ly­ką: jei­gu LVŽS bū­da­ma koa­li­ci­jo­je jau­sis kaip ma­žu­mo­je, ta­da, ko ge­ro, to­kius spren­di­mus ir rei­kės pri­im­ti. Jei­gu ma­ty­si­me, kad dau­giau nė­ra no­ro bend­rai dirb­ti, tik no­ras kri­ti­kuo­ti ir stab­dy­ti, vie­naip ar ki­taip at­si­ri­bo­ti (o tai reiš­kia, jog at­si­ri­bo­ja­ma ir nuo po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės), to­kiu at­ve­ju de facto rei­kė­tų įtvir­tin­ti tai, kas yra – kad vei­kia ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė. Ga­li at­si­tik­ti taip, jog so­cial­de­mo­kra­tai ieš­ko ga­li­my­bių iš­pro­vo­kuo­ti to­kią si­tua­ci­ją, kad le­mia­mu mo­men­tu ga­lė­tų trauk­tis iš koa­li­ci­jos, kai jiems bus nau­din­ga“, – svars­tė par­la­men­ta­ras.

Tai, kad Sei­mo LSDP frak­ci­ja yra tris kar­tus ma­žes­nė nei LVŽS frak­ci­ja, P. Urb­šio žo­džiais, ne­reiš­kia, jog so­cial­de­mo­kra­tai koa­li­ci­jo­je uži­ma „ma­žų­jų bro­lių“ po­zi­ci­ją. Jis ti­ki­no, kad so­cial­de­mo­kra­tai la­bai nau­din­gi par­tne­riai dėl so­li­džios pa­tir­ties. „Jei vie­naip ar ki­taip su­ge­bė­tu­me ras­ti vals­ty­bei rei­ka­lin­gus komp­ro­mi­sus, vie­ni ki­tus pa­pil­dy­tu­me, nes jų pa­tir­tis, ma­ty­mas, mū­sų ryž­tas ga­li duo­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Ta­čiau, pa­si­kar­to­siu, vis­kas pri­klau­so nuo to, ar bus sie­kia­ma vals­ty­bei rei­ka­lin­go re­zul­ta­to, ar no­ri­ma žais­ti po­li­ti­nį pingpongą„, – pa­brė­žė P. Urb­šys.

Ma­ty­si­me pasikeitimų

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis ne­ma­to nie­ko blo­go, kad koa­li­ci­jo­je ky­la ne­su­ta­ri­mų dėl tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų. „A­ki­vaiz­du, kad „vals­tie­čiai“ tei­kia įsta­ty­mus ne­la­bai at­siž­velg­da­mi ne tik į koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nę, bet ir ne­su­si­mąs­ty­da­mi apie stra­te­gi­nes tų įsta­ty­mų pa­sek­mes. Grei­čiau­siai tai su­ke­lia so­cial­de­mo­kra­tų, ku­rie tu­ri ir pa­tir­ties, ir ži­nių, ne­ga­ty­vią reak­ci­ją“, – sa­kė jis.

L. Bie­li­nis pa­žy­mė­jo, kad so­cial­de­mo­kra­tai ke­lia gal­vas. Jie ban­do par­ody­ti sa­ve kaip tu­rin­čius pa­tir­ties ir ži­nan­čius, kaip teik­ti bei for­muo­ti įsta­ty­mų pa­ke­tus. „Dis­ku­si­jos koa­li­ci­jo­je grei­čiau­siai bus įnir­tin­gos, ir dar pa­ma­ty­si­me daug pa­si­kei­ti­mų“, – prog­no­za­vo po­li­to­lo­gas.

Pa­sak L. Bie­li­nio, so­cial­de­mo­kra­tai nuo koa­li­ci­jos dar­bo pra­džios yra „ma­žų­jų bro­lių“ po­zi­ci­jo­je. Ka­den­ci­jos pra­džio­je jiems rū­pė­jo vi­sai ki­ti da­ly­kai: lau­kė pa­si­kei­ti­mai pa­čio­je par­ti­jo­je, to­dėl veik­la Sei­me bu­vo pa­trauk­ta į an­trą pla­ną. „So­cial­de­mo­kra­tai lei­do juos pa­vers­ti ma­žai­siais bro­liais koa­li­ci­jo­je, jie ne­la­bai prieš­ino­si ir ne­truk­dė koa­li­ci­jos veik­lai. Ta­čiau da­bar, kai par­ti­jos vi­daus prob­le­mos pa­ma­žu spren­džia­mos, jie pra­dės ak­ty­viau veik­ti koa­li­ci­jo­je ir par­odys, kas iš ti­krų­jų yra jau­nes­ny­sis bro­lis“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

„Vals­tie­čiai“, po­li­to­lo­go ma­ny­mu, kol kas de­mons­truo­ja sa­vo ne­pa­ty­ri­mą, iš es­mės vei­kia iner­tiš­kai ir svar­bius klau­si­mus ban­do pa­vers­ti pa­čiais ak­tua­liau­siais, nors iš tie­sų prob­le­mų Lie­tu­vo­je esa­ma daug dau­giau nei vien al­ko­ho­lio par­da­vi­mo ri­bo­ji­mas. Be to, ak­cen­tuo­ja­ma, kad per ke­lis mė­ne­sius LVŽS sa­ve įver­ti­no kaip tuos, kas val­do ša­lį ir tu­ri es­mi­nį spren­di­mo bal­są.

Kal­bė­da­mas apie šios koa­li­ci­jos pers­pek­ty­vas, L. Bie­li­nis sa­kė, kad vie­nas svar­biau­sių veiks­nių, ne­lei­sian­čių jai iš­ir­ti, – bu­vi­mas val­džio­je. „Koa­li­ci­jos iš­iri­mas reiš­kia pos­tų pra­ra­di­mą, mi­nis­trų ka­bi­ne­to veik­los su­stab­dy­mą. Ma­ny­čiau, kad „vals­tie­čiai“ ken­tės, kaip nors ban­dys de­rė­tis su so­cial­de­mo­kra­tais ir ti­krai ne­keis koa­li­ci­jos struk­tū­ros“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.