Socialdemokratai ir „darbiečiai“ aiškinsis santykius
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) val­dy­ba nu­ta­rė ar­ti­miau­sio­je po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je ap­tar­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, įsip­lies­kus žo­džių ka­rui su koa­li­ci­jos par­tne­riais „dar­bie­čiais“.

„Bu­vo pa­si­kal­bė­ta apie tai, kad rei­kė­tų su­kvies­ti po­li­ti­nę ta­ry­bą ir pa­si­kal­bė­ti dėl bend­ro dar­bo, kad ne­rei­kė­tų aiš­kin­tis pa­skui vie­šai, ir tie­siog pri­min­ti, kad to, kas su­tar­ta, rei­kė­tų lai­ky­tis“, - an­tra­die­nį BNS sa­kė LSDP frak­ci­jos Sei­me se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė, Sei­mo va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė an­tra­die­nį BNS par­eiš­kė su So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riu šia te­ma ne­kal­bė­ju­si, to­dėl nuo bet ko­kių ko­men­ta­rų su­si­lai­kan­ti.

„Aš kaip par­ti­jos va­do­vė su So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vu šiais klau­si­mais ne­su kal­bė­ju­si, tai nie­ko ti­krai ne­no­riu ko­men­tuo­ti“, - tei­gė ji.

Pir­ma­die­nio va­ka­rą si­tua­ci­ją koa­li­ci­jo­je svars­čiu­si LSDP val­dy­ba par­eiš­kė, kad rim­tai rea­guo­ja į koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­si­sa­ky­mus vie­šo­jo­je erd­vė­je.

Pa­sak I.Šiau­lie­nės, so­cial­de­mo­kra­tai su Dar­bo par­ti­jos at­sto­vais no­ri ap­tar­ti jų el­ge­sį Sei­me pri­imant 2015 me­tų biu­dže­tą, kai „dar­bie­čiai“ pa­lai­kė pa­pil­do­mų 90 mln. li­tų sky­ri­mą švie­ti­mui, kul­tū­rai ir že­mės ūkiui.

„O pa­skui se­kė ir ki­ti Vik­to­ro (Us­pas­ki­cho) par­eiš­ki­mai ir aiš­ki­ni­mai, kai nuo ser­gan­čios gal­vos vis­kas me­ta­ma ant svei­kos gal­vos. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, - sa­kė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė.

Jos tvir­ti­ni­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šai pa­si­gir­du­si „dar­bie­čių“ kri­ti­ka Vy­riau­sy­bės ir so­cial­de­mo­kra­tų ad­re­su la­biau su­si­ju­si su vi­di­niais ne­su­ta­ri­mais pa­čio­je Dar­bo par­ti­jo­je.

„Ma­ny­čiau, kad par­eiš­ki­mai la­biau su­si­ję su jų vi­di­ne pa­dė­ti­mi. O Vik­to­ras ne­tu­ri, ko pra­ras­ti“, - BNS sa­kė I.Šiau­lie­nė.

LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las vy­lė­si, kad per po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­dį koa­li­ci­jos par­tne­riams pa­vyks pri­im­ti par­eiš­ki­mą dėl bend­ro dar­bo.

„Mes gal­vo­ja­me, kad to­kie įvai­rūs par­eiš­ki­mai ir įžei­di­nė­ji­mai ne­de­ra koa­li­ci­jo­je“, - BNS sa­kė jis.

„Kas ką pa­sa­kys, dar nie­ko ne­reiš­kia, žiū­rė­si­me, ko­kia par­ti­jos nuo­mo­nė, ar ji pa­si­ren­gu­si to­liau dirb­ti Vy­riau­sy­bė­je ir pa­na­šiai. Tai, ką jie da­bar kri­ti­kuo­ja, jų mi­nis­trai Vy­riau­sy­bė­je pa­lai­kė. Ne­gir­dė­jau, kad ir dėl biu­dže­to, jog kas nors bū­tų pa­si­sa­kęs prieš. Mes, aiš­ku, ne­rea­guo­ja­me į tuos vai­kiš­kus par­eiš­ki­mus, įžei­di­nė­ji­mus, bet dar­bas yra dar­bas“, - kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Pa­klaus­tas, ar „dar­bie­čių“ par­eiš­ki­mai ga­li iš­kli­bin­ti koa­li­ci­ją, G.Kir­ki­las vy­lė­si, jog taip ne­nu­tiks.

„Bet vis­ko bū­na po­li­ti­ko­je, po­li­ti­ko­je tai žmo­nės vei­kia, vi­saip bū­na. Bet aš ti­kiuo­si, kad dirb­si­me to­liau. Ar­tė­ja rin­ki­mai, tų aš­tres­nių par­eiš­ki­mų vie­nos ki­tos par­ti­jos at­žvil­giu bus dar daug“, - sa­kė LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Me­tų san­dū­ro­je so­cial­de­mo­kra­tai ir „dar­bie­čiai“ ap­si­kei­tė kal­ti­ni­mais ir vie­ni ki­tų kri­ti­ka.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius Dar­bo par­ti­ją ap­kal­ti­no iš­da­vys­te dėl bal­sa­vi­mo pri­imant biu­dže­tą, o „dar­bie­čiai“ jį - ne­veik­lu­mu. Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas V.Us­pas­ki­chas Vy­riau­sy­bės va­do­vą pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re iš­va­di­no me­la­giu ir bai­liu.

A.But­ke­vi­čius iš­da­vys­te pa­va­di­no „dar­bie­čių“ el­ge­sį pri­imant biu­dže­tą, kai šie pri­ta­rė siū­ly­mams ko­re­guo­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą pro­jek­tą, ski­riant pa­pil­do­mas iš­lai­das kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, moks­lei­vių bū­re­liams ir žem­dir­biams.

„Po Nau­jų­jų me­tų ti­krai kal­bė­si­mės la­bai at­sa­kin­gai, kaip to­liau ma­to­me dar­bą kar­tu. To­kie ne­su­sip­ra­ti­mai, svars­tant svar­biau­sią Lie­tu­vos įsta­ty­mą, ne­puo­šia ir ne­duo­da tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo“, – in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, svars­tant 2015-ųjų biu­dže­tą, po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je bu­vo su­si­tar­ta, kaip val­dan­tie­ji elg­sis: „Bū­si­me la­bai so­li­dūs, pri­im­si­me tik to­kius spren­di­mus, ku­riems bus pri­tar­ta po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je, bet pa­sta­ruo­ju me­tu, kal­bant apie val­dan­čią­ją dau­gu­mą, Dar­bo par­ti­ja, tu­riu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, mus iš­da­vė. Ži­no­ma, ta iš­da­vys­tė pa­aiš­kė­jo.“

Prem­je­ras in­ter­viu par­eiš­kė, kad tai bu­vo Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko V.Us­pas­ki­cho šan­ta­žas sa­vo par­ti­jos na­riams dėl to, kad ne­bu­vo pri­im­tas spren­di­mas jį rea­bi­li­tuo­ti, Sei­mo ko­mi­te­to ly­giu par­eiš­kiant, jog Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos by­la - po­li­ti­nė.

V.Us­pas­ki­chas sa­vo ruo­žtu par­eiš­kė, kad A.But­ke­vi­čius yra „bai­lys ir me­la­gis, rin­ki­mų me­tu pa­ža­dė­jęs keis­ti žmo­nių pa­smerk­tą kon­ser­va­to­rių nak­ti­nę mo­kes­čių re­for­mą, bet po rin­ki­mų ne­pa­kei­tęs nė vie­no įsta­ty­mo“.

„Jis ir to­liau ap­gau­di­nė­ja rin­kė­jus, vyk­dy­da­mas kon­ser­va­to­rių su­gal­vo­tą eko­no­mi­nę prog­ra­mą, žlug­dan­čią vals­ty­bę“, - tei­gė Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas.

Ki­tas įta­kin­gas šios par­ti­jos na­rys Vy­tau­tas Gap­šys taip pat vie­šu pra­ne­ši­mu par­eiš­kė, kad „jei ne Dar­bo par­ti­ja, tai Vy­riau­sy­bė bū­tų vi­siš­kai blan­ki“ ir pri­mi­nė, jog tai koa­li­ci­jos par­tne­riai su­tei­kė prem­je­rui įga­lio­ji­mus veik­ti.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė an­tra­die­nį BNS at­si­sa­kė ver­tin­ti šiuos ko­le­gų par­eiš­ki­mus.

„Aš at­ski­rų par­eiš­ki­mų ne­ko­men­tuo­ju. Bus koa­li­ci­nė ta­ry­ba, ta­da ir kal­bė­si­me. Jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai tais klau­si­mais no­ri kal­bė­ti“, - te­pa­sa­kė ji.

Šiuo me­tu val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ro LSDP, Dar­bo par­ti­ja bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.