Socialdemokratai ieškos naujų lyderių
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) at­sto­vams tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se pra­stai pa­si­ro­džius di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, tu­rė­tų keis­tis par­ti­jos ly­de­riai Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Pa­ne­vė­žy­je, sa­ko par­ti­jos va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­do­je ar­ti­miau­siu me­tu sky­riai įver­tins, iš­ana­li­zuos rin­ki­mų re­zul­ta­tus (...) ir ti­kriau­siai su­ras ki­tus ly­de­rius“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Šiuo­se mies­tuo­se so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai ne­pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą ir ga­vo ne­daug vie­tų ta­ry­bo­se.

A.But­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no ti­kė­ję­sis, kad Šiau­lių mies­to me­ro pos­tą iš­sau­gos so­cial­de­mo­kra­tas Jus­ti­nas Sar­taus­kas, ta­čiau šis taip pat ne­pa­te­ko į an­trą rin­ki­mų tu­rą. A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad grei­čiau­siai taip įvy­ko, nes jo nu­veik­ti dar­bai esą ne­bu­vo vie­šai pri­sta­to­mi.

„Ma­to­me, kad vi­suo­me­nė ieš­ko tam ti­krų ly­de­rių (...). Ma­nau, kad mes tu­ri­me pri­pa­žin­ti, jog di­de­liuo­se mies­tuo­se su ly­de­ria­vi­mu kai ku­rių žmo­nių bu­vo silp­no­ka“, - tvir­ti­no prem­je­ras.

Anot jo, LSDP Vil­niaus sky­riui va­do­vau­ja nau­ja jau­na ko­man­da, ji dar ne­spė­jo pa­si­reikš­ti, nė­ra ži­no­ma.

„Ti­ki­mės, kad ren­gian­tis Sei­mo rin­ki­mams jų ži­no­mu­mas bus daug di­des­nis“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­klaus­tas apie ga­li­mą so­cial­de­mo­kra­tų da­ly­va­vi­mą nau­jo­je val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je sos­ti­nė­je, LSDP ly­de­ris to­kią ga­li­my­bę įver­ti­no po­zi­ty­viai.

„Ma­nau, kad Vil­niu­je mū­sų kan­di­da­tai tar­sis, dis­ku­tuos su nau­juo­ju me­ru. Tai ma­ty­čiau, kaip vie­ną iš ga­li­my­bių par­ody­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ir su­da­ly­vau­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je“, - tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Ki­tas so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­kė, jog val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je Vil­niu­je ir Kau­ne so­cial­de­mo­kra­tai da­ly­vaus, jei iš­si­ko­vos ga­li­my­bę įgy­ven­din­ti sa­vo prog­ra­mą jiems pa­ti­kė­to­se sri­ty­se.

LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vo Al­gir­do Sy­so tvir­ti­ni­mu, so­cial­de­mo­kra­tai taip pat tu­rė­tų bū­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Kau­ne na­riai.

So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no iš es­mės esąs pa­ten­kin­tas sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tais.

„Tu­rė­si­me 16 me­rų, ir skai­čius mus džiu­gi­na, tu­rint gal­vo­je, kad so­cial­de­mo­kra­tai šiuo me­tu yra val­džio­je. Bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, no­riu pa­brėž­ti, mes ga­vo­me ma­žiau bal­sų - 188 tūks­tan­čius. Šį kar­tą už mū­sų par­ti­ją bal­sa­vo 218 tūkst. rin­kė­jų. Tai mus nu­tei­kia ga­na tei­gia­mai“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

„Vi­so­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se tu­ri­me sa­vo at­sto­vus ir tu­ri­me ga­li­my­bę da­ly­vau­ti for­muo­jant val­dan­čią­sias dau­gu­mas“, - pa­brė­žė jis.

Dau­giau­sia - 17 man­da­tų - so­cial­de­mo­kra­tai ga­vo Drus­ki­nin­kuo­se, Jo­na­vo­je, Vil­ka­viš­ky­je ir Kau­no ra­jo­ne - po 14 vie­tų, Ma­ri­jam­po­lė­je - 13, Ma­žei­kiuo­se - 11. Iš vi­so LSDP mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se iš­ko­vo­jo 364 man­da­tus.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, re­zul­ta­tai ga­lė­jo bū­ti dar ge­res­ni, jei­gu ne­bū­tų pa­klau­sy­ta sky­rių pra­šy­mo su­teik­ti jiems dau­giau veik­los lais­vės.

„Prieš šiuos sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mus pri­tai­kė­me ki­tą or­ga­ni­za­ci­nę sche­mą, sky­riai no­rė­jo dau­giau sau tei­sių ir ma­žes­nio re­gu­lia­vi­mo iš cen­tro. Pra­ktiš­kai ši­taip šį kar­tą bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi rin­ki­mai. Bet kai kur mes kė­lė­me tam ti­kras abe­jo­nes, ypač di­de­liuo­se mies­tuo­se, ir sa­kė­me, kad mū­sų ma­ny­mu, re­zul­ta­tai ga­li bū­ti šiek tiek per kuk­lūs. Pra­ktiš­kai va­do­vy­bės iš­sa­ky­tos abe­jo­nės ir pa­sit­vir­ti­no. Sky­riai bu­vo ga­ran­ta­vę, kad jie pri­sii­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę ir re­zul­ta­tai bus ge­res­ni. Bet gy­ve­ni­mas par­odo, kad kai ka­da de­mo­kra­ti­ja tu­ri la­bai plo­ną li­ni­ją, kai ka­da iš de­mo­kra­ti­jos pe­rei­na­ma į anar­chi­ją ir nie­kas ne­pa­jun­ta, ka­da esi anar­chi­nė­je pu­sė­je“, - sa­kė LSDP ly­de­ris.