Socialdemokratai dėl J. Pagojaus neslepia apmaudo
Vie­na So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rių, frak­ci­jos Sei­me se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė is­to­ri­ją su par­tie­čio Ju­liaus Pa­go­jaus sky­ri­mu tei­sin­gu­mo mi­nis­tru ir jo šian­die­ni­niu pa­si­trau­ki­mu va­di­na ap­gai­lė­ti­na is­to­ri­ja.

Pa­sak I. Šiau­lie­nės, šį fak­tą LSDP frak­ci­ja svars­tys ry­toj ry­tą sa­vo po­sė­dy­je. „Svar­biau­sia, kad nie­kas par­ti­jo­je to ne­ži­no­jo, o tiek, ku­rie ži­no­jo, ty­lė­jo ir ne­sa­kė“, – ap­gai­les­ta­vo frak­ci­jos se­niū­nė. Kuo so­cial­de­mo­kra­tai pa­keis J. Pa­go­jų, po­li­ti­kė tei­gė ne­ži­nan­ti ir ne­no­rin­ti spė­lio­ti.

Prieš pa­si­rink­da­ma J. Pa­go­jų LSDP į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus bu­vo nu­ma­čiu­si Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Ju­lių Sa­ba­taus­ką. Ta­čiau koa­li­ci­jos par­tne­riams „vals­tie­čiams“ iš­reiš­kus abe­jo­nių dėl šio am­žiaus, bu­vo pa­si­rink­tas 28-erių bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras, da­bar va­do­vau­jan­tis Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai, J. Pa­go­jus. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad šis per­nai bu­vo įkliu­vęs ne­blai­vus prie vai­ro.

J. Sa­ba­taus­kas por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė ne­no­rįs ver­tin­ti par­tie­čio el­ge­sio. „Bu­vau įvar­din­tas kaip ga­li­mas kan­di­da­tas į mi­nis­trus ir ne­pas­kir­tas, to­dėl ma­no ko­men­ta­vi­mas ga­li bū­ti su­pras­tas kaip tu­rin­čio in­te­re­są as­mens nuo­mo­nė“, – sa­kė J. Sa­ba­taus­kas. Jis ma­no, kad LSDP an­trą kar­tą ne­siū­lys jo į tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pos­tą. Jei siū­ly­tų, J. Sa­ba­taus­kas sa­kė dar ge­rai pa­gal­vo­tų, ar su­tik­tų.

Po ne­se­niai pa­si­bai­gu­sio su­si­ti­ki­mo su pa­skir­tuo­ju prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu J.Pa­go­jus pra­ne­šė, kad trau­kia­si iš tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­to. „De­ja, ma­ty­da­mas, kad ki­lęs ažio­ta­žas dėl ma­no pra­ei­ties klai­dos truk­do ir truk­dys nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei, o ypač man la­bai svar­biai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, nor­ma­liai pra­dė­ti dar­bus, pa­pra­šiau pa­skir­to­jo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­šauk­ti ma­no, kaip tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, kan­di­da­tū­rą į 17-osios Vy­riau­sy­bės na­rius“, – par­eiš­ki­me tei­gia J.Pa­go­jus. Dar anks­čiau S. Skver­ne­lis pra­ne­šė, kad J. Pa­go­jus jo va­do­vau­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je ne­ga­lės ei­ti tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gų.